юридическая консультацияГлавнаяКонтактыКарта сайта
"Этот сайт создан с целью объединения усилий юристов из разных регионов Украины для предоставления правовой помощи и предоставления юридических услуг гражданам и организациям."
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб… (ст. 55 Конституции Украины)
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Формы, бланки, образцы типовых документов и т.п.
ВОПРОС

Автор: Артем
Заголовок: ДОГОВОР оренди транспортного засобу
Текст:
ДОГОВОР № оренди транспортного засобу


м. Харків «___»_________ 2005 р.


ООО "Рент Экспресс", именуемое в подальшому «Орендодавець», в особі директора ___________________________________ діючого на підставі основании Устава с одной стороны, и ___________________________________, именуемый (ая) в подальшому «Орендатор», з іншого боку, совместно именуемые «Стороны», уклали цей договір про:


1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець зобов’язується передати Орендатору автомобіль марки ____, держ. № _____________________ (в подальшому - автомобіль), за плату в тимчасове користування без надання послуг по керуванню та технічному обслуговуванню, на строк а Орендатор зобов’язується своєчасно сплачувати Орендодавцю встановлену цим договором орендну плату та по закінченню строку оренди повернути автомобіль Орендодавцю.
1.2. Передача автомобіля від Орендодавця до Орендатору та його повернення Орендодавцю оформлюється Актом прийому-передачі автомобіля, який є невід’ємним додатком цього договору.
1.3. Строк оренди автомобіля, розмір орендної плати за добу, загальна вартість оренди, строк та місце передачі автомобіля, місце розташування та данні орендатора та інші відомості зазначаються в п 5 цього Договору. Технічний стан та комплектність орендованого автомобіля вказується в Акті прийому-передачі автомобіля.


2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права и обов’язки Орендатора:
2.1.1. Орендатор зобов’язаний використовувати автомобіль суворо у відповідності з його цільовим призначенням, Орендатор зобов’язаний регулярну слідкувати за технічним станом орендованого автомобіля, та своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт.
2.1.2. У випадку пошкодження чи дорожньо-транспортної пригоди Орендатор зобов’язується:
- негайно викликати представників ДАІ МВС;
- отримати копію протоколу про дорожньо-транспортну пригоду з детальним переліком пошкоджень автомобіля;
- протягом 24 годин з моменту дорожньо-транспортної пригоди довести до відома Орендодавця.
2.1.3. У випадку пошкоджень викликаних стихійним лихом або діями третіх осіб (крадіжка, хуліганство та т.п.) Орендатор зобов’язується:
- негайно звернутися в органи МВС з заявою про пригоду;
- протягом 24 годин з моменту здійснення пригоди довести до відома Орендодавця;
- протягом 10 днів з моменту здійснення пригоди надати довідку видану органами МВС Орендодавцю.
2.1.4. У випадку втрати при будь-яких обставинах автомобіля Орендатор зобов’язується:
- негайно довести до відома Орендодавця;
- негайно звернутися в органи МВС з заявою про пригоду;
- надати свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ключі Орендодавцю - в якості підтвердження добросовісності виконання своїх зобов’язань з відповідним зазначенням в Акті прийому-передачі автомобіля.
2.1.5. У випадку пошкодження або втрати автомобіля, або його комплектуючих, з вини Орендатора, останній зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю вартість автомобіля вказану в Акті прийому-передачі автомобіля.
2.1.6. Арендатор, в согласованные с Арендодателем место время и сроки (указывается в Акте приема-передачи автомобиля), или по письменному требованию Арендодателя, обязан предоставлять автомобиль для подготовки к прохождение технического осмотра в органах .

2.1.2. Орендатор лично осуществляет управление автомобилем, если иное не указано в Приложении № 1, и несет все расходы, связанные с эксплуатацией Автомобиля, в том числе по оплате горюче-смазочных материалов, парковки, стоянки, штрафов за нарушение ПДД и др. Не допускается управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.
2.1.4. Орендатор зобов’язаний експлуатувати автомобіль тільки в межах міста Харків та Харківської області.
2.1.5. Арендатор не имеет права передавать право управления автомобиля другому лицу.
2.1.7. Во всех случаях изменения адреса Арендатора или постоянного местонахождения автомобиля Арендатор обязан в письменной форме информировать об этом Арендодателя.
2.1.8. Орендатор вправі повернути автомобіль раніше строку вказаного цьому Договорі.
2.1.9. Орендатор зобов’язаний повернути автомобіль в строк, в комплектації та в технічному стані, зазначеному в Акті прийому-передачі автомобіля з врахуванням нормальної амортизації, пов’язаної з використанням автомобіля за цільовим призначенням.
2.1.10. Орендатор не в праві використовувати автомобіль в комерційних цілях, спортивних змаганнях, а також для обучения вождению.
2.1.11. Передача автомобіля Орендатору оформляється підписанням сторонами Акта прийому-передачі автомобіля. У випадку відмови Орендатора підписати Акт прийому-передачі автомобіля Орендодавець має право в односторонньому порядку розірвати цей договір.

2.2. Права та обов’язки Орендодавця:
2.2.1. Орендодавець за свій рахунок здійснює страхування автомобіля у відповідності з діючим законодавством.
2.2.2. Орендодавець зобов’язаний передати автомобіль Орендатору в строк, в місці, в комплектації та в стані вказаному в Акті прийому-передачі автомобіля після отримання від Орендатора грошових средств в рахунок орендної плати.
2.2.2. Орендодавець зобов’язаний забезпечити Орендатора необхідною інформацією про автомобіль.
2.2.3. Орендодавець зобов’язаний прийняти автомобіль від Орендатора в автомобіль в строк, в комплектації та в технічному стані, зазначеному в Акті прийому-передачі автомобіля з врахуванням нормальної амортизації, пов’язаної з використанням автомобіля за цільовим призначенням, а також достроково.


3. Технічне обслуговування автомобіля.
3.1. Всі затрати пов’язані з утриманням та ремонтом автомобіля несе Орендатор, за винятком випадків, коли пошкодження чи несправність автомобіля виникла не з вини Орендатора.
3.3. В случае, если в период действия договора аренды автомобиль был предоставлен по требованию Арендодателя на плановое техническое обслуживание, Арендодатель обязан заменить автомобиль на иное транспортное средство (автомобиль) того же производителя, из имеющихся у него в наличии. В этом случае, на отношения между Арендодателем и Арендатором распространяются условия настоящего Договора аренды в полном объеме. При передаче (замене) автомобиля стороны подписывают Приложение №2.
5. Порядок та розмір оплати
5.1 Розмір щоденної орендної плати, а також загальна вартість оренди складає ________
5.2. Розмір щоденної орендної плати визначаеться фиксированной суммой в рублях. Общая стоимость аренды устанавливается в размере ежедневного арендного платежа умноженного на количество дней на которые арендуется автомобиль.
5.3 Арендатор производит оплату 100 % общей стоимости аренды до момента получения автомобиля. Если общий срок аренды превышает десять дней, то по соглашению сторон в Приложении № 1 может быть составлен график платежей, включающий в себя дату первоначального и последующих платежей.
5.4. Арендатор производит платежи в валюті України. Оплата считается осуществленной надлежащим образом с момента поступления соответствующей суммы в кассу/на расчетный счет Арендодателя.


6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки в выплате арендной платы, а также в случае не предоставления Арендодателем автомобиля для подготовки к проведению и для проведения технического обслуживания, включая прохождение технического осмотра в органах МВД (п. 3.2. настоящего договора) Арендодатель имеет право требовать от Арендатора выплаты неустойки в размере трехдневной стоимости аренды автомобиля за каждый день просрочки.
6.2. В случае не возврата Арендатором автомобиля по окончанию срока аренды и не продлении настоящего договора в течение 1 суток с момента окончания срока аренды (п.5.2. Приложения №1 или п.5.2. Приложения №2), в отношении Арендатора наступает ответственность, предусмотренная Уголовным Кодексом України и квалифицируется как незаконное завладение автомобилем. В данном случае Арендодатель также имеет право требовать от Арендатора выплаты неустойки в размере пятидневной стоимости аренды автомобиля за каждый день просрочки.
6.3 В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) настоящего договора Арендатор обязан выплатить Арендодателю полную сумму неустойки в течение трех дней с момента получения от Арендодателя соответствующего требования.


7. Форс-мажор
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. При невозможности для одной из сторон исполнения обязательства по договору, она обязана в письменной форме известить противную сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее пяти дней с момента соответственно их наступления или прекращения.
7.3. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Арендатор обязуется оплатить Арендодателю размер арендной платы, начисленной до момента возврата автомобиля Арендодателю в полном объеме.


8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договір подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются, по возможности, путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам в процессе переговоров, то спор передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.

ОТВЕТ

Автор: ANTLELIK
Текст:
ДОГОВОР № оренди транспортного засобу


м. Харків «___»_________ 2007 р.


ПІП, адреса, названий в подальшому «Орендодавець», і ___________________________________, ПІП, адреса названий (а) в подальшому «Орендатор», з іншого боку, спільно названі «Сторони», уклали цей договір про:


1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець зобов’язується передати Орендатору автомобіль марки ____, держ. № _____________________ (в подальшому - автомобіль), за плату в тимчасове користування без надання послуг по керуванню та технічному обслуговуванню, на строк, а Орендатор зобов’язується своєчасно сплачувати Орендодавцю встановлену цим договором орендну плату та по закінченню строку оренди повернути автомобіль Орендодавцю.
1.2. Передача автомобіля від Орендодавця до Орендатору та його повернення Орендодавцю оформлюється Актом прийому-передачі автомобіля, який є невід’ємним додатком цього договору.
1.3. Строк оренди автомобіля, розмір орендної плати за добу, загальна вартість оренди, строк та місце передачі автомобіля, місце розташування та данні орендатора та інші відомості зазначаються в п 5 цього Договору. Технічний стан та комплектність орендованого автомобіля вказується в Акті прийому-передачі автомобіля.


2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права и обов’язки Орендатора:
2.1.1. Орендатор зобов’язаний використовувати автомобіль суворо у відповідності з його цільовим призначенням, Орендатор зобов’язаний регулярну слідкувати за технічним станом орендованого автомобіля, та своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт.
2.1.2. У випадку пошкодження чи дорожньо-транспортної пригоди Орендатор зобов’язується:
- негайно викликати представників ДАІ МВС;
- отримати копію протоколу про дорожньо-транспортну пригоду з детальним переліком пошкоджень автомобіля;
- протягом 24 годин з моменту дорожньо-транспортної пригоди довести до відома Орендодавця.
2.1.3. У випадку пошкоджень викликаних стихійним лихом або діями третіх осіб (крадіжка, хуліганство та т.п.) Орендатор зобов’язується:
- негайно звернутися в органи МВС з заявою про пригоду;
- протягом 24 годин з моменту здійснення пригоди довести до відома Орендодавця;
- протягом 10 днів з моменту здійснення пригоди надати довідку видану органами МВС Орендодавцю.
2.1.4. У випадку втрати при будь-яких обставинах автомобіля Орендатор зобов’язується:
- негайно довести до відома Орендодавця;
- негайно звернутися в органи МВС з заявою про пригоду;
- надати свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ключі Орендодавцю - в якості підтвердження добросовісності виконання своїх зобов’язань з відповідним зазначенням в Акті прийому-передачі автомобіля.
2.1.5. У випадку пошкодження або втрати автомобіля, або його комплектуючих, з вини Орендатора, останній зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю вартість автомобіля вказану в Акті прийому-передачі автомобіля.
2.1.6. Арендатор, в обумовленому з Орендодатвцем місті та сроки (вказується в Акті приема-передачі автомобіля), або за письвою потребою Орендодавця, зобовязаний надати автомобіль для підготовки до проходження технічного огляду в органах.

2.1.2. Орендатор особисто виконує управління автомобілем, якщо інше не вказане в Додатку № 1, і несе всі затрати, повязані з експлуатацією Автомобиля, в тому числі по оплаті горюче-змазочних материалів, парковки, стоянки, штрафів за порушення ПДР і ін. Не допускається управленні автомобілем в стані алкогольного, наркотичкого, токсичного або іншого спяніння.
2.1.4. Орендатор зобов’язаний експлуатувати автомобіль тільки в межах міста Харків та Харківської області.
2.1.5. Арендатор не має права передавати право управління автомобілем іншій особі.
2.1.7. В разі зміни адреси проживання Орендатора або постійного знаходження автомобіля Орендатор зобовязаний в письмовій формі інформувати про це Орендодавця.
2.1.8. Орендатор вправі повернути автомобіль раніше строку вказаного цьому Договорі.
2.1.9. Орендатор зобов’язаний повернути автомобіль в строк, в комплектації та в технічному стані, зазначеному в Акті прийому-передачі автомобіля з врахуванням нормальної амортизації, пов’язаної з використанням автомобіля за цільовим призначенням.
2.1.10. Орендатор не в праві використовувати автомобіль в комерційних цілях, спортивних змаганнях, а також для обучения водінню.
2.1.11. Передача автомобіля Орендатору оформляється підписанням сторонами Акта прийому-передачі автомобіля. У випадку відмови Орендатора підписати Акт прийому-передачі автомобіля Орендодавець має право в односторонньому порядку розірвати цей договір.

2.2. Права та обов’язки Орендодавця:
2.2.1. Орендодавець за свій рахунок здійснює страхування автомобіля у відповідності з діючим законодавством.
2.2.2. Орендодавець зобов’язаний передати автомобіль Орендатору в строк, в місці, в комплектації та в стані вказаному в Акті прийому-передачі автомобіля після отримання від Орендатора грошових засобів в рахунок орендної плати.
2.2.2. Орендодавець зобов’язаний забезпечити Орендатора необхідною інформацією про автомобіль.
2.2.3. Орендодавець зобов’язаний прийняти автомобіль від Орендатора в строк, в комплектації та в технічному стані, зазначеному в Акті прийому-передачі автомобіля з врахуванням нормальної амортизації, пов’язаної з використанням автомобіля за цільовим призначенням, а також достроково.


3. Технічне обслуговування автомобіля.
3.1. Всі затрати пов’язані з утриманням та ремонтом автомобіля несе Орендатор, за винятком випадків, коли пошкодження чи несправність автомобіля виникла не з вини Орендатора.
3.3. В разі, якщо в період дії договору аренди автомобіль був наданий за потребою Орендодавця на планове технічне обслуговування, Орендодавець зобовязаний замінити автомобіль на інший транспортний засіб, того ж виробника, із тих, що є у нього в наявності. В цьому випадку, на відношення між Орендодавцем та Орендатором розповсюджуються умови цього договору аренди в повному обсязі. При передачі (заміні) автомобіля стороні підписують Додаток №2.

5. Порядок та розмір оплати
5.1 Розмір щоденної орендної плати, а також загальна вартість оренди складає ________
5.2. Розмір щоденної орендної плати визначаеться фіксованою сумою в гривнях. Загальний розмір аренди встановлюєтся в розмірі щоденного орендного платежу помноженого на кількість днів на які орендується автомобіль.
5.3 Орендатор проводить оплату 100 % загальної вартості аренди до моменту одержання автомобіля. Якщо загальний строк аренди перевищує десять днів, то за згодою сторін в Додатку №1 може бути складений графік сплати, що включае в себе дату першого та наступних платежів.
5.4. Орендатор проводить плату в валюті України. Оплата вважається виконаною належним чином з моменту надходження відповіної суми в касу або на розрахунковий рахунок Оредодавця.


6. Відповідальність сторін
6.1. В разі просрочки в виплаті орендної плати, а також в разі не предоставлення Орендавцем автомобіля для підготовки до провдення технічного обслуговування, включаючи проходження технічного обслуговування в оргнах МВС(п. 3.2 цього договору) Орендодавець має право вимагати від Орендатора виплати неуспойки в розмірі триденної вартості оренди автомобіля за кожен день прострочки.
6.2. В разі не повернення Орендаторо автомобіля після закінчення строку аренди і не продовженні цього договору за 1 добу з моменту закінчення строку аренди (п. 5.2 Додаток №1 або п. 5.2 Додаток №2), в відношенні Орендатора настає відповідальність, передбачена Кримінальним Кодексом України і кваліфікується як незаконне заволодіння автомобілем. В цьому разі Орендодавечь також має право вимагати від Орендатора виплати неустойки в розмірі пятиденної вартості оренди автомобіля за кожен день прострочки.
6.3 В разі невиконання (не належного виконання) цього договору Орендатор зобовязаний виплатити Орендодавцю повну суму неустойки в строк 3 днів з моменту одержання від Орендодавця відповідної потреби.


7. Форс-мажор
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання пунктів цього договору, якщо це визвано обставинами природної сили, тобто надзвичайними і невідворотними при даних умовах обставинах. До таких не відносяться порушення зобовязань зі сторони контрагентів боржника, відсутність у боржника необхідних валютних засобів.
7.2. При неможливости для одної із сторін виконання зобовязань за договором, вона зобовязана в письмовій формі повідомити іншу сторону про наступлення або припинення вищезазначених обставин не пізніше пяти днів з моменту відповідно їх наступлення або завершення.


8. Інші умови
8.1. Цей Договір підписаний в двох екземплярах, що мають однакову силу, вступає в силу з моменту його підписання та діє до моменту виконання Сторонами всіх своїх зобовязань.
8.2. Всі додатки до цього Договору є його невідємною частиною.
8.3. Всі спори і різноголосся між сторонами вирішуються, по можливості, шляхом переговорів. В разі якщо сторони не прийдуть до згоди в спірних питаннях в процесі переговорів, то спір передається на розгляд до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження Ореднодовця.

Читать полный текст
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
 1. ДОГОВІР (на користь третьої особи)
 2. К Вашему вниманию
 3. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ
 4. искусанным собакой / заявление в милицию
 5. недопуск работников милиции к проверке СПД
 6. бланк справки о составе семьи и прописке
 7. бланк заявления-анкеты на продление временной регистрации
 8. Бланки запроса на получение справки и выписки из госреестра
 9. бланк описи почтовой корреспонденции
 10. Договор аренды нежилого помещения
 11. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відпов
 12. Нужны образцы уставных договоров хозяйственных обществ
 13. ДОГОВОР оренди транспортного засобу
 14. запросы в органы госбезопасности о репрессированных
 15. новые формы регистрационных карточек по Приказу №54 20.04.07
 16. Расторжение брака и установление места жительства ребенка
 17. бланки для регистрации СПДФЛ - предпринимателя
 18. Взыскание долга по расписке в судебном порядке.
 19. Акт према-передачи помещения по договору-аренды
 20. Документы для подачи иска.
 21. Постановка на учет б\у автомобиля.
 22. Снятие автомобиля с регистрации.
 23. Постановка на учет нового автомобиля.
 24. Замена утерянных документов на автомобиль
 25. Порядок замены утерянного водительского удостоверения.
 
 
 

 
ГЛАВНАЯ | О ПРОЕКТЕ | НОВОСТИ | КОНТАКТЫ | ФОРУМ | СОТРУДНИЧЕСТВО
email: info@jurist.kh.ua
email: support@jurist.kh.ua