Книга отзывов и предложений

Администрация будет благодарна всем желающим, кто найдет время высказать свои замечания и пожелания.
Ответить
Аватара пользователя
Администратор
Site Admin
Сообщения: 774
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2006 10:59 pm
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Книга отзывов и предложений

Сообщение Администратор » Чт май 25, 2006 6:41 pm

Уважаемые посетители, администрация проекта "Виртуальная юридическая консультация г.Харькова" будет благодарна всем посетителям за продоставленную характеристику работы портала (отзывы на полученную консультацию, пожелания, дополнения и т.п.)

Лёва

Re: Êíèãà îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé

Сообщение Лёва » Пт июн 09, 2006 8:23 pm

[quote="Àäìèíèñòðàòîð"]Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè, àäìèíèñòðàöèÿ ïðîåêòà "Âèðòóàëüíàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ ã.Õàðüêîâà" áóäåò áëàãîäàðíà âñåì ïîñåòèòåëÿì çà ïðîäîñòàâëåííóþ õàðàêòåðèñòèêó ðàáîòû ïîðòàëà (îòçûâû íà ïîëó÷åííóþ êîíñóëüòàöèþ, ïîæåëàíèÿ, äîïîëíåíèÿ è ò.ï.)[/quote]
Ñòîèò äîáàâèòü ôóíêöèþ ïðèêðåïëåíèÿ ê îòçûâó ôàéëà, ÷òî áû ìîæíî áûëî âûëîæèòü ôîðìû, áëàíêè, îáðàçöû òèïîâûõ äîêóìåíòîâ è ò.ä.

Аватара пользователя
Администратор
Site Admin
Сообщения: 774
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2006 10:59 pm
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Администратор » Пн июн 12, 2006 1:55 pm

Спасибо за коментарии, в ближайшее врема мы постараемся решить эту проблему.

Лёва

Сообщение Лёва » Вт окт 17, 2006 10:23 am

Çàìåòèë àêòèâíîñòü ÑÏÀÌÅÐîâ íà ôîðóìå... Ìîæåò ñòîèò àäìèíèñòðàöèè ââåñòè áëîêèðîâêó ïî IP-adress çà ðàñïðîñòðàíåíèå ÑÏÀÌÀ??? Äà óäàëèòü ïîëüçîâàòåëåé êîòîðûå çàíèìàþòüñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì ÑÏÀÌ ñîîáùåíèé!!!
Êñòàòè, à ÷å ñåðâàê âûðóáèëñÿ ÷àñ íàçàä???


Лёва

Сообщение Лёва » Пн окт 23, 2006 6:41 pm

Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà ýòîì ôîðóìå íåò àäìèíà...
Óáåäèòå ìåíÿ ïîæàëóéñòà â îáðàòíîì, íàâåäèòå ïîðÿäîê â ôîðóìå :evil:

Аватара пользователя
Администратор
Site Admin
Сообщения: 774
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2006 10:59 pm
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение Администратор » Вт окт 24, 2006 8:14 am

Лёва писал(а):Складывается впечатление, что на этом форуме нет админа...
Убедите меня пожалуйста в обратном, наведите порядок в форуме :evil:
Частично Вы правы. В силу определенных обстоятельств резко сократилось свободное время, поэтому сайту не уделяется должное внимание.

P.S. Администрация будет рада сотрудничеству.

Лёва

Сообщение Лёва » Ср окт 25, 2006 10:27 am

Ñ÷èòàþ ÷òî ïîðà óáèòü ñëåäóþùèå òîïèêè:
http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=439
http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=396
Ïî ïðè÷èíå ÷èñòåéøåé âîäû ÑÏÀÌÀ :evil:
ê òîìó æå åñòü ðÿä ïîëüçîâàòåëåé, ïîðà óäàëèòü íåôèã óïîäîáëÿòüñÿ ïîïñîâûì ôîðóìàì ñ 11 òûñ.ïîëüçîâàòåëåé, èç êîòîðûõ ðåàëüíûõ òîëüêî òûñÿ÷à :oops:
Åñëè ñìîòðåòü ïî êîëè÷åñòâó ñîîáùåíèé ñ óáûâàíèåì, òî âûõîäèò, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 80-òîãî íóæíî ìî÷èòü âñåõ...
http://www.jurist.kh.ua/forum/memberlist.php

Лёва

Сообщение Лёва » Чт окт 26, 2006 12:45 pm

Îáíàðóæåíà îøèáêà â ñêðèïòàõ ôîðóìà...
Íå ìîãó âñòàâèòü öèòàòó, öâåò òåêñòà, ññûëêó...
+ ÑÏÀÌ http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=442

Лёва

Сообщение Лёва » Вт сен 18, 2007 7:51 pm

Êîãäà ìîäåðàì äàäóò ïðàâî áàíà ïî àéïè?
Ñîáðàë ñâåæóþ êîëëåêöèþ spam-ip è ïðîñòî ðóêè ÷åøóòñÿ ïîáàíèòü...
87.242.116.203 87.118.112.32
81.95.151.133
89.138.246.245
84.23.55.8
85.140.68.35 85.140.215.148 85.140.100.157
77.123.96.114
72.232.25.58
78.106.18.119
79.120.18.4
218.58.136.4
80.91.186.250 80.84.183.210
59.77.17.245
62.85.45.65
91.122.16.63 91.76.117.252
90.176.82.23
195.234.109.76
193.239.179.130
Ïî÷èñòèë ôîðóì è âðåìåíè íà îòâåòû ïðîñòî íå îñòàåòñÿ :(

maks
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 10:49 am

Сообщение maks » Пн сен 24, 2007 10:59 am

Есть пара предложений против спамеров:

* нужно на почту высылать ссылку активации аккаунта (мне на почту пришло, при регистрации, только сообщение "добро пожаловать")
* в форме регистрации на форуме поставить radio-button, что-то типа: "я бот" и варианты "да", "нет". Потому что картинка с символами видимо запросто распознается, если появились боты.
* можно например усложнить рисунок букв для усложнения его автоматического распознавания.

К сожалению, я сам не программист. поэтому не представляю сложности реализации того, что тут вам насоветовал.

koneslik
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 3:36 pm
Откуда: Kiev

Сообщение koneslik » Вт сен 07, 2010 4:05 pm

Юридична компанія «КСД»
08131 Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 13-Д

моб.тел 067-407-33-51

Працює: з 9.00 – 18.00
Вихідний: Неділя

Юридична компанія надає наступні юридичні послуги:
- Державна реєстрація СПД, фондів та організацій
- Адвокатські послуги
- Юридична консультація з питань: цивільних, сімейних, трудових, сімейних, земельних, спадкових, господарських та адміністративних спорів
- Складання документів
- Захист інтересів клієнта у судах
- Супроводження угод
- Супровід виконання судових рішень
- Захист прав споживачів
- Представлення інтересів в органах влади
- Юридичний супровід комерційних проектів
- Допомога при відшкодуванні моральної шкоди
- Операції з нерухомістю
та інші види юридичних послуг в Києві ат по Україні.

Lyu
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 1:07 am

Re: Книга отзывов и предложений

Сообщение Lyu » Сб янв 24, 2015 6:29 pm

Последнее время (несколько лет) сайт не активен. А ведь это была реальная помощь для многих. Понятно, что нужны специалисты, которые смогут оказывать юридическую помощь безвозмездно. Хочется, чтоб сайт возобновил свою работу.


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей