"Оранта"

В условиях современного общества страхование превратилось во всеобщее универсальное средство защиты всех форм собственности, доходов, рисков и других интересов предприятий, организаций, частных лиц.
Ответить
savvik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт фев 06, 2007 9:23 pm

"Оранта"

Сообщение savvik » Вт фев 06, 2007 9:36 pm

Областное отделение страховой компании "Оранта" отказывает уволенному в запас военнослужащему СБ Украины в приеме документов на выплату страховой суммы, оформленных в соответствии с п.11"Б" постановления КМУ N488 19.08.1992г. "Про Умови державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум"
(1.Державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, проводиться Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються Міністерству оборони, Міністерству транспорту та зв'язку, Національній гвардії,Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки та іншим військовим формуванням, що створені Верховною Радою України*.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 (206-95-п) від 22.03.95, N 1402 (1402-2003-п) від 04.09.2003, N 726 (726-2006-п) від 25.05.2006,N 1658 (1658-2006-п) від 29.11.2006 }

11. Для визначення права на виплату страхових сум застрахований або його спадкоємці оформляють у районному військовому комісаріаті (відповідному військовому органі, підрозділі) та подають до Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА" такі документи:

б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за вказаною формою, копію довідки медико-соціальної експертної комісії про розмір втрати працездатності, документ, що засвідчує особу.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 ))

Мотивировка отказа - ссылка на распоряжение руководства страховой компании "Оранта" принимать документы только от военнослужащих МО Украины.
Правомерен ли отказ страховой компании в приеме действительных и правильно оформленных документов? Возможно ли исковое заявление в суд по этому поводу?
Последний раз редактировалось savvik Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: "Îðàíòà"

Сообщение Лёва » Ср фев 07, 2007 10:10 am

savvik писал(а):11. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðàâà íà âèïëàòó ñòðàõîâèõ ñóì çàñòðàõîâàíèé àáî éîãî ñïàäêîºìö³ îôîðìëÿþòü ó ðàéîííîìó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ (â³äïîâ³äíîìó â³éñüêîâîìó îðãàí³, ï³äðîçä³ë³) òà ïîäàþòü äî Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ "ÎÐÀÍÒÀ" òàê³ äîêóìåíòè:
á) ó ðàç³ âòðàòè çàñòðàõîâàíèì ïðàöåçäàòíîñò³ - çàÿâó çà âêàçàíîþ ôîðìîþ, êîï³þ äîâ³äêè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ðîçì³ð âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó.
( Ïóíêò 11 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌ N 206 ( 206-95-ï ) â³ä 22.03.95 ))

Ìîòèâèðîâêà îòêàçà - ññûëêà íà ðàñïîðÿæåíèå ðóêîâîäñòâà ñòðàõîâîé êîìïàíèè "Îðàíòà" ïðèíèìàòü äîêóìåíòû òîëüêî îò âîåííîñëóæàùèõ ÌÎ Óêðàèíû.
Ïðàâîìåðåí ëè îòêàç ñòðàõîâîé êîìïàíèè â ïðèåìå äåéñòâèòåëüíûõ è ïðàâèëüíî îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ? Âîçìîæíî ëè èñêîâîå çàÿâëåíèå â ñóä ïî ýòîìó ïîâîäó?
Íå ïðàâîìåðåí, íî äëÿ äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî âàì îòêàçàëè â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, Âàì íåîáõîäèìî ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî, à íå ñëîâà...
Ñóäåáíàÿ òÿæáà ïî äàííîìó ïîâîäó âîçìîæíà.
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Laszewski
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2007 12:27 pm
Откуда: Харьков

Сообщение Laszewski » Сб июл 07, 2007 1:57 pm

Отказ СК однозначно не правомерен. Судебный иск возможен, но как правило такие иски суды рассматривают в течении дооолгого времени.
С бывшими работниками СБУ в этом плане вообще проблема. Только из вашего вопроса совершенно не понятно если Вы увалились в запас, то какая же тут утрата трудоспособности и страховые выплаты?
Последний раз редактировалось Laszewski Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Qiuene96
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 4:45 am
Контактная информация:

horsepower

Сообщение Qiuene96 » Пн фев 23, 2009 3:27 pm

Who is using the treadmill?

It is important to know the number of people using the treadmill, the weight of the heaviest person and how everyone will exercise using the treadmill.

The number of people using the treadmill will directly affect the durability that you will need in the treadmill. If two people are using it on a regular basis it will wear out twice as quickly as if only one person is using it. If three people are using it, it will wear out three times as quickly, and so on. Durability is loosely related to price, the more durable a model you need, the more you must be prepared to spend for it.

The weight of wow power leveling the heaviest person using the treadmill fits into a spec that most of the treadmills have, the maximum user weight. If you exceed the maximum user weight for the treadmill, you can expect to have problems much sooner than you normally would.

How everyone will wow power leveling, wow gold use the treadmill is also important. Treadmills are generally designed to fit one of three types of users: walkers, walkers/joggers, and serious runners. As you move from walker to serious runner the treadmills will become more expensive.

What features do you need?

As you select a wow power leveling, archlord gold, wow gold treadmill you should consider the following features: Maximum speed, running area length, track cushioning, and horsepower.

Maximum speed is very similar to user type. People usually walk between 2 and 4 miles per hour. Joggers will often jog between 5 and 7 miles per hour. Serious runners may run from 8 to 12 miles per hour. As the speed you need goes up the price of the treadmill will go up, so not overbuying on the speed of the treadmill will allow you to reduce the cost of the treadmill.

The running area length needed is a combination of how you will use the treadmill and how long your stride is. As you move from walking to running your stride gets longer and you need a longer running length. Also, taller users will tend to have a longer stride and will want a longer running area.

I would always recommend cushioning for the treadmill track. It takes strain off of the knees and back. That being said, cushioning becomes more important as you move faster on the treadmill. It is buy archlord gold, cheap wow gold much more important for runners than for walkers.

Horsepower is the trickiest feature. Bigger is generally better; a more powerful motor will tend to last longer. However, the construction style and quality of the motor is also important, so a bigger motor will not always outlast a smaller motor. Because of the difference in motor quality you may have to rely on the reputation of the manufacturer to put an appropriate motor in the treadmill.

How much can you afford to pay?

If you are strictly going to use the treadmill for walking you should be able to find something appropriate for under $1,000. If you are going to use it for walking and jogging the price will probably be between $1,000 and $2,000. If you are a serious runner you will probably need to pay more than $2,000.

Greg Carleu is the founder of Treadmill Select.


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей