Налоговая декларация

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере государственного управления.
Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Налоговая декларация

Сообщение Пилигрим » Пн фев 19, 2007 4:25 pm

Здравствуйте
У меня следующая ситуация.В 2006 году я продал акции
предприятию-эмитенту,на котором работаю по цене выше номинальной
стоимости.При выплате мне дохода от продажи акций, предприятием не был
удержан налог на доход с физических лиц.В феврале 2007 года мне пришло
письмо без уведомлени из налоговой инспекции с просьбой подать
декларацию о доходах в связи с получением в 2006 году инвестиционной
прибыли.
1 вопрос.Правомочно ли требование налоговой,если :
-согласно ст.18 п.18.2 Закона Украины "О налоге с доходов физических
лиц" моя обязанность по подаче декларации считается выполненной;
-согласно ст.20 п.20.3.2 того же закона я освобождаюсь от обязанности
погашения налоговых обязательств,тем более,что я и не являюсь
ответственным за такое погашение согласно ст.20 п.20.3.1;
2 вопрос.Каким может быть дальнейшее развитие событий,если я не
подам декларацию?
Просьба ответить со ссылкой на нормативные документы.
Заранее спасибо.

Аватара пользователя
Светлана
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Ср июн 28, 2006 9:45 am

Сообщение Светлана » Пн фев 19, 2007 5:15 pm

Если не выплатите добровольно, то налоговой предстоит составить акт об уклонении от уплаты налогов, в него включить сумму неуплаченного налога (13 от прибыли полученной сверх номинальной стоимости + пеня+170 грн админштраф за уклонение от уплаты налогов.

Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Пн фев 19, 2007 7:35 pm

Светлана писал(а):Если не выплатите добровольно, то налоговой предстоит составить акт об уклонении от уплаты налогов, в него включить сумму неуплаченного налога (13 от прибыли полученной сверх номинальной стоимости + пеня+170 грн админштраф за уклонение от уплаты налогов.
Речь о сумме налога пока не идет-она еще не определена.Меня просят заполнить декларацию.Как я понимаю,если бы мне пришло требование уплатить определенную сумму,то можно было бы говорить об уклонении.Это раз.
Второе:почему 13 от прибыли сверх НОМИНАЛЬНОЙ,а не от всей суммы?В указанном мной законе об этом не говорится.Там только упоминается об акциях,обменянных на приватизационные сертификаты (доход от их продажи можно исключить).
И что можете сказать про процитированные мной положения закона?

Лёва

Сообщение Лёва » Вт фев 20, 2007 2:36 pm

Ïèëèãðèì писал(а):Ðå÷ü î ñóììå íàëîãà ïîêà íå èäåò-îíà åùå íå îïðåäåëåíà.Ìåíÿ ïðîñÿò çàïîëíèòü äåêëàðàöèþ.Êàê ÿ ïîíèìàþ,åñëè áû ìíå ïðèøëî òðåáîâàíèå óïëàòèòü îïðåäåëåííóþ ñóììó,òî ìîæíî áûëî áû ãîâîðèòü îá óêëîíåíèè.Ýòî ðàç.
Âòîðîå:ïî÷åìó 13 îò ïðèáûëè ñâåðõ ÍÎÌÈÍÀËÜÍÎÉ,à íå îò âñåé ñóììû? óêàçàííîì ìíîé çàêîíå îá ýòîì íå ãîâîðèòñÿ.Òàì òîëüêî óïîìèíàåòñÿ îá àêöèÿõ,îáìåíÿííûõ íà ïðèâàòèçàöèîííûå ñåðòèôèêàòû (äîõîä îò èõ ïðîäàæè ìîæíî èñêëþ÷èòü).
È ÷òî ìîæåòå ñêàçàòü ïðî ïðîöèòèðîâàííûå ìíîé ïîëîæåíèÿ çàêîíà?
9.6. Îïîäàòêóâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó

9.6.1. Îáë³ê ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â îïåðàö³é ç ³íâåñòèö³éíèìè àêòèâàìè âåäåòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ñàìîñò³éíî, îêðåìî â³ä ³íøèõ äîõîä³â ³ âèòðàò.
9.6.2. ²íâåñòèö³éíèé ïðèáóòîê ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ïîçèòèâíà ð³çíèöÿ ì³æ äîõîäîì, îòðèìàíèì ïëàòíèêîì ïîäàòêó â³ä ïðîäàæó îêðåìîãî ³íâåñòèö³éíîãî àêòèâó, òà éîãî âàðò³ñòþ, ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ñóìè âèòðàò, ïîíåñåíèõ ó çâ'ÿçêó ç ïðèäáàííÿì òàêîãî àêòèâó, ç óðàõóâàííÿì íîðì ï³äïóíêòó 9.6.4 öüîãî ïóíêòó.
Äî ïðîäàæó ³íâåñòèö³éíîãî àêòèâó ïðèð³âíþþòüñÿ òàêîæ îïåðàö³¿ ç:
îáì³íó ³íâåñòèö³éíîãî àêòèâó íà ³íøèé ³íâåñòèö³éíèé àêòèâ;
çâîðîòíîãî âèêóïó êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà éîãî åì³òåíòîì, ÿêå íàëåæàëî ïëàòíèêó ïîäàòêó;

Ñòàòòÿ 7. Ñòàâêà ïîäàòêó
7.2. Ñòàâêà ïîäàòêó ñòàíîâèòü 5 â³äñîòê³â â³ä îá'ºêòà îïîäàòêóâàííÿ, íàðàõîâàíîãî ïîäàòêîâèì àãåíòîì ÿê:
³íâåñòèö³éíèé äîõ³ä, ÿêèé âèïëà÷óºòüñÿ êîìïàí³ºþ, ùî óïðàâëÿº àêòèâàìè ³íñòèòóòó ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó;
Ïèëèãðèì писал(а): ôåâðàëå 2007 ãîäà ìíå ïðèøëî ïèñüìî áåç óâåäîìëåíè èç íàëîãîâîé èíñïåêöèè ñ ïðîñüáîé ïîäàòü äåêëàðàöèþ î äîõîäàõ â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì â 2006 ãîäó èíâåñòèöèîííîé ïðèáûëè.
1 âîïðîñ. Ïðàâîìî÷íî ëè òðåáîâàíèå íàëîãîâîé, åñëè :
-ñîãëàñíî ñò.18 ï.18.2 Çàêîíà Óêðàèíû "Î íàëîãå ñ äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö" ìîÿ îáÿçàííîñòü ïî ïîäà÷å äåêëàðàöèè ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííîé;
1.3. Äîõ³ä ç äæåðåëîì éîãî ïîõîäæåííÿ ç Óêðà¿íè - áóäü-ÿêèé äîõ³ä, îäåðæàíèé ïëàòíèêîì ïîäàòêó àáî íàðàõîâàíèé íà éîãî êîðèñòü â³ä çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, ó âèãëÿä³:
â) äîõîä³â ó âèãëÿä³ ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó â³ä çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè òà êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè, âèïóùåíèìè â ³íøèõ, í³æ ö³íí³ ïàïåðè, ôîðìàõ;

Ñòàòòÿ 18. Ïîðÿäîê ïîäàííÿ ð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè (ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿)

18.1. г÷íà äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè (ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ) (äàë³ - äåêëàðàö³ÿ) ïîäàºòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó, ÿêèé:
à) çîáîâ'ÿçàíèé ïîäàâàòè òàêó äåêëàðàö³þ çã³äíî ç íîðìàìè öüîãî Çàêîíó àáî ³íøèõ çàêîí³â;
á) ìຠïðàâî ïîäàòè òàêó äåêëàðàö³þ äëÿ îòðèìàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó.
Âñå-òàêè Âû îáÿçàíû çàäåêëàðèðîâàòü ñâîè äîõîäû çà 2006 ãîä è óïëàòèòü ïîäîõîäíûé íàëîã â ðàçìåðå 5% îò èíâåñòèöèîííîé ïðèáûëè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Âàñ ïðèâëåêóò ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî
Ñòàòòÿ 164-1. Ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè òà âåäåííÿ îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò
Íåïîäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ ãðîìàäÿíàìè äåêëàðàö³é ïðî äîõîäè ÷è âêëþ÷åííÿ äî äåêëàðàö³é ïåðåêðó÷åíèõ äàíèõ, íåâåäåííÿ îáë³êó àáî íåíàëåæíå âåäåííÿ îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò, äëÿ ÿêèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî îáîâ'ÿçêîâó ôîðìó îáë³êó, - òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëàäåííÿ øòðàôó ó ðîçì³ð³ â³ä òðüîõ äî âîñüìè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
ij¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêó ïðîòÿãîì ðîêó áóëî ï³ääàíî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ çà òå æ ïîðóøåííÿ, - òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó ó ðîçì³ð³ â³ä ï'ÿòè äî âîñüìè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.


Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Вт фев 20, 2007 3:08 pm

9.6.1. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
9.6.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу, з урахуванням норм підпункту 9.6.4 цього пункту.
До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:
обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
зворотного викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку;

Стаття 7. Ставка податку
7.2. Ставка податку становить 5 відсотків від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:
інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;
Это понятно,но у меня другая ситуация:ном.стоимость была увеличена эмитентом ,а акции эти были переданы мне от отца. Т.е. получается,что мои расходы по приобретению равны нулю ? Я прав ?
Не понятна фраза "виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування"-как она ко мне относится ?

Лёва

Сообщение Лёва » Вт фев 20, 2007 3:28 pm

Ïèëèãðèì писал(а):Ýòî ïîíÿòíî,íî ó ìåíÿ äðóãàÿ ñèòóàöèÿ:íîì.ñòîèìîñòü áûëà óâåëè÷åíà ýìèòåíòîì ,à àêöèè ýòè áûëè ïåðåäàíû ìíå îò îòöà. Ò.å. ïîëó÷àåòñÿ,÷òî ìîè ðàñõîäû ïî ïðèîáðåòåíèþ ðàâíû íóëþ ? ß ïðàâ ?
Íå ïîíÿòíà ôðàçà "âèïëà÷óºòüñÿ êîìïàí³ºþ, ùî óïðàâëÿº àêòèâàìè ³íñòèòóòó ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ"-êàê îíà êî ìíå îòíîñèòñÿ ?
Âû ñîãëàñíû ñ òåì ÷òî Âû îáÿçàíû ïîäàòü äåêëàðàöèþ?
ôðàçà öèòèðóåìàÿ âàìè îòíîñèòñÿ ê Âàì òîëüêî îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà ñòàâêè. Ïðîöåäóðó íà÷èñëåíèÿ íàëîãà ïðî÷òèòå ñàìîñòîÿòåëüíî â ÇÓ "Î íàëîãå ñ äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö" ñò.9 ï.9.6 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 0442049840, à çàîäíî è ñò.13 ýòîãî æå Çàêîíà, ïîñâÿùåííóþ íàëîãîîáëîæåíèþ äîõîäîâ îò ïîëó÷åííûõ èì â íàñëåäñòâî äåíåæíûõ ñðåäñòâ, èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ è íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ.

Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Вт фев 20, 2007 3:41 pm

Лёва писал(а): Вы согласны с тем что Вы обязаны подать декларацию?
Пока не совсем.А как же это ?
18.2. Для цілей цього Закону обов'язок платника податку з
подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи
виключно від податкових агентів, зобов'язаних подавати звітність з
цього податку у встановленому порядку.
И это :
20.3.2. У разі коли податковий агент до або під час виплати
доходу на користь платника податку не здійснює нарахування,
утримання або сплату (перерахування) цього податку,
відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або
податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на
такого податкового агента. При цьому платник податку - отримувач
таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми
податкових зобов'язань або податкового боргу.

Лёва

Сообщение Лёва » Вт фев 20, 2007 3:45 pm

Ïèëèãðèì писал(а):Ïîêà íå ñîâñåì.À êàê æå ýòî ?
Äà ïðî÷òèòå âû íàêîíåö ïîíÿòèå Íàëîãîâûé Àãåíò â ýòîì çàêîíå... È ïîéìåòå, ÷òî ïðåäïðèÿòèå ýìèòåíò âûêóïèâøåå ñâîè àêöèè íå ÿâëÿåòüñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì... èñõîäÿ èç ïîçèöèè ñò.Çàêîíà îïðåäåëÿþùåé ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà äîõîäû ôèçëèö îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè...
×òî æå òóò íåïîíÿòíîãî òî?
íå âåðèòå ìíå, ýòî ñ îäíîé ñòîðîíû õîðîøî, íî çàäàéòå òîò æå âîïðîñ íà ñàéòå ÃÍÀÓ è ïîëó÷èòå àíàëîãè÷íûé îòâåò...
http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?p=2203#2203

Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Вт фев 20, 2007 4:11 pm

Лёва писал(а): Да прочтите вы наконец понятие Налоговый Агент в этом законе... И поймете, что предприятие эмитент выкупившее свои акции не являеться налоговым агентом... исходя из позиции ст.Закона определяющей порядок начисления и уплаты налога на доходы физлиц от инвестиционной деятельности...
Что же тут непонятного то?
Извините,если что не так и не кричите ,пожалуйста.Если бы я мог однозначно интерпретировать пункты закона,то я бы не рыскал по форумам в поиске ответа....

Вам,естественно ,верю,но просто хочу сам досконально разобраться.
На сайт ГНАУ еще схожу,но пока хочу еше поговорить с Вами :wink:
Так и не нашел понятия налогового агента в законе для моего случая...

Лёва

Сообщение Лёва » Ср фев 21, 2007 10:27 am

Ïèëèãðèì писал(а):Èçâèíèòå,åñëè ÷òî íå òàê è íå êðè÷èòå ,ïîæàëóéñòà.
Êðè÷àò îáû÷íî áîëüøèìè áóêâàìè ;)
Ïèëèãðèì писал(а):Òàê è íå íàøåë ïîíÿòèÿ íàëîãîâîãî àãåíòà â çàêîíå äëÿ ìîåãî ñëó÷àÿ...
[quote="ÇÓ "Ïðî ïîäàòîê ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á""]1.15. Ïîäàòêîâèé àãåíò - þðèäè÷íà îñîáà (¿¿ ô³ë³ÿ,
â³ää³ëåííÿ, ³íøèé â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë) àáî ô³çè÷íà îñîáà ÷è
ïðåäñòàâíèöòâî íåðåçèäåíòà - þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ íåçàëåæíî â³ä ¿õ
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó òà ñïîñîáó îïîäàòêóâàííÿ ³íøèìè
ïîäàòêàìè çîáîâ'ÿçàí³ íàðàõîâóâàòè, óòðèìóâàòè òà ñïëà÷óâàòè öåé
ïîäàòîê äî áþäæåòó â³ä ³ìåí³ òà çà ðàõóíîê ïëàòíèêà ïîäàòêó, âåñòè
ïîäàòêîâèé îáë³ê òà ïîäàâàòè ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ïîäàòêîâèì
îðãàíàì â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, à òàêîæ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ïîðóøåííÿ íîðì öüîãî Çàêîíó. ( Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 1.15 ñòàòò³ 1
³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 1958-IV ( 1958-15 ) â³ä
01.07.2004 )

Ïîäàòêîâèì àãåíòîì, çîêðåìà, º ô³çè÷íà îñîáà, ùî º ñóá'ºêòîì
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó
ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà âèêîðèñòîâóº íàéìàíó ïðàöþ ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á,
ùîäî âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè (³íøèõ âèïëàò òà âèíàãîðîä) òàêèì
³íøèì ô³çè÷íèì îñîáàì. ( Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 1.15 ñòàòò³ 1 ³ç
çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 1958-IV ( 1958-15 ) â³ä
01.07.2004 )[/quote]
À òåïåðü ïðî÷òèòå åùå ðàç, íà êîãî âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü âåñòè ó÷åò ïî èíâåñòèöèîííîìó äîõîäó!!!
[quote="ÇÓ "Ïðî ïîäàòîê ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á""]9.6.1. Îáë³ê ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â îïåðàö³é ç ³íâåñòèö³éíèìè àêòèâàìè âåäåòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ñàìîñò³éíî, îêðåìî â³ä ³íøèõ äîõîä³â ³ âèòðàò. [/quote]

Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Ср фев 21, 2007 10:35 am

Стаття 7. Ставка податку
7.2. Ставка податку становить 5 відсотків від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:
інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;
Лева,ответте,пожалуйста,что означает Компания,которая управляет активами института совместного инвестирования ?Или это общее определение для акционерных обществ ?
Спрашиваю,потому что волнует-все таки 13 или 5 процентов ставка.
Спасибо за помощь.

Лёва

Сообщение Лёва » Ср фев 21, 2007 10:41 am

Ïèëèãðèì писал(а):³íâåñòèö³éíèé äîõ³ä, ÿêèé âèïëà÷óºòüñÿ êîìïàí³ºþ, ùî óïðàâëÿº àêòèâàìè ³íñòèòóòó ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó;
Ëåâà,îòâåòòå,ïîæàëóéñòà,÷òî îçíà÷àåò Êîìïàíèÿ,êîòîðàÿ óïðàâëÿåò àêòèâàìè èíñòèòóòà ñîâìåñòíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ?Èëè ýòî îáùåå îïðåäåëåíèå äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ ?
Ñïðàøèâàþ,ïîòîìó ÷òî âîëíóåò-âñå òàêè 13 èëè 5 ïðîöåíòîâ ñòàâêà.
Ýòî îïðåäåëåíèå îòíîñÿùååñÿ ê Äîâåðèòåëüíûì îáùåñòâàì, èíâåñòèöèîííûì ôîíäàì è ïðî÷åìó, íå ïðÿìîìó, âëîæåíèþ äåíñðåäñòâ(èíâåñòèöèé) èíâåñòîðîì.

Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Ср фев 21, 2007 10:45 am

Лёва писал(а):
Это определение относящееся к Доверительным обществам, инвестиционным фондам и прочему, не прямому, вложению денсредств(инвестиций) инвестором.
Таким образом ,раз у меня акционерное оощество -эмитент,то ставка все-таки 13 ?

Лёва

Сообщение Лёва » Ср фев 21, 2007 2:07 pm

À â ðàéîííóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïîçâîíèòü âëîì çà êîíñóëüòàöèåé?
http://www.dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=kons ÏÅÐÅË²Ê ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÓÍÊҲ ÎÐÃÀͲ ÄÏÑ Ì²ÑÒÀ ÕÀÐÊÎÂÀ ÒÀ ÎÁËÀÑÒ²
 âàøåì ñëó÷àå ýòî http://www.dpa.pi.net.ua/about/addres.htm
Êðåìåí÷óöüêà ÎÄϲ
39617, ì. Êðåìåí÷óê, âóë. Êðàñ³íà, 76
Òåë/ôàêñ (8 26) 74-22-90

Пилигрим
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 4:13 pm
Контактная информация:

Сообщение Пилигрим » Ср фев 21, 2007 2:44 pm

Лёва писал(а):А в районную налоговую инспекцию позвонить влом за консультацией?
Спасибо,реквизиты своей налоговой я знаю.Наверное,у меня были другие причины обращаться на форум...
В любом случае,спасибо за участие.

p.s.Если Вам влом отвечать на форуме,то зачем Вы здесь ?


Закрыто

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей