регистрация предпринимателей

Все остальное, что не относится к вышеперечисленным отраслям права.
Alexey
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2006 1:18 pm
Контактная информация:

регистрация предпринимателей

Сообщение Alexey » Пт фев 10, 2006 1:22 pm

Здравствуйте!
оказываем услуги по регистрации предпринимателей, замены свидетельств, постановка на учет в фондах, налоговой итд.

готовы оказать любую консультацию в этом форуме по данной тематике.

так же занимаемся составление договоров, исковых заявлений в суд.

все интересующиеся консультации о регистрации предпринимателей задавайте в этом форуме, ответим обязательно.

ЗЫ: вопрос к администрации если вы согласитесь создать отдельно раздел форума, то готовы будем его поддерживать.

с Уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Alexey Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Gelios

Сообщение Gelios » Вс фев 26, 2006 11:08 pm

Я хочу открыть СПДФЛ, немного ознакомимлся с законодательством, но хотелось бы узнать, где именно можно зарегистрироваться, и реально ли в Харькове сделать это в течение 5 дней, как указано в законе? Я живу в Коминтерновском районе.
gelios@datasvit.net
Последний раз редактировалось Gelios Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Администрация

Сообщение Администрация » Вс фев 26, 2006 11:45 pm

Gelios писал(а):Я хочу открыть СПДФЛ, немного ознакомимлся с законодательством, но хотелось бы узнать, где именно можно зарегистрироваться, и реально ли в Харькове сделать это в течение 5 дней, как указано в законе? Я живу в Коминтерновском районе.
gelios@datasvit.net
К сожелению человек, который выступил с вышеуказанным предложением по неизвестным причинам не продолжает сотрудничество.
Последний раз редактировалось Администрация Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Alexey
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2006 1:18 pm
Контактная информация:

Сообщение Alexey » Ср июл 26, 2006 11:43 pm

я извиняюсь, некоторое время не было возможности заходить на этот форум. постараюсь периодически появляться. :)
Последний раз редактировалось Alexey Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.


Alexey
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2006 1:18 pm
Контактная информация:

Сообщение Alexey » Ср июл 26, 2006 11:45 pm

Gelios писал(а):Я хочу открыть СПДФЛ, немного ознакомимлся с законодательством, но хотелось бы узнать, где именно можно зарегистрироваться, и реально ли в Харькове сделать это в течение 5 дней, как указано в законе? Я живу в Коминтерновском районе.
gelios@datasvit.net
зарегистрировать реально, через 5 дней у Вас на руках уже будет свидетельство о государственной регистрации.
если что обращайтесь 755-77-34.

есть одно НО, после регистрации Вам необходимо будет еще стать на учет в налоговой и пенсионной фонде - это если нет, наемных работников.
и к примеру если это единый налог, то подать заявление в налоговоую о переходе на спрощенную систему налогооблажения.
Последний раз редактировалось Alexey Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

aleksey_korol
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2007 9:50 pm

Перерегистрация СПД - ФЛ в связи со сменой прописки

Сообщение aleksey_korol » Ср июн 20, 2007 9:54 pm

Здравствуйте!

Я - СПД - физлицо на едином налоге без наемной рабочей силы, но с расчетным счетом в киевском банке. Я меняю прописку с одесской на киевскую. Должен ли я ликвидировать СПД в Одессе, сдать отчеты в налоговую, пенсионный, а затем зарегистрироваться в Киеве с чистого листа? Или порядок в этом случае другой?

Спасибо!
Последний раз редактировалось aleksey_korol Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ÑÏÄ - ÔË â ñâÿçè ñî ñìåíîé ïðîïèñêè

Сообщение Лёва » Ср июн 20, 2007 11:00 pm

aleksey_korol писал(а):Çäðàâñòâóéòå!

ß - ÑÏÄ - ôèçëèöî íà åäèíîì íàëîãå áåç íàåìíîé ðàáî÷åé ñèëû, íî ñ ðàñ÷åòíûì ñ÷åòîì â êèåâñêîì áàíêå. ß ìåíÿþ ïðîïèñêó ñ îäåññêîé íà êèåâñêóþ. Äîëæåí ëè ÿ ëèêâèäèðîâàòü ÑÏÄ â Îäåññå, ñäàòü îò÷åòû â íàëîãîâóþ, ïåíñèîííûé, à çàòåì çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â Êèåâå ñ ÷èñòîãî ëèñòà? Èëè ïîðÿäîê â ýòîì ñëó÷àå äðóãîé?

Ñïàñèáî!
Îáû÷íîå èçìåíåíèå ìåñòà ðåãèñòðàöèè. Âû ïîäàåòå çàÿâëåíèå î ïåðåâîäå â äðóãóþ ÃÍÈ, âàì ïðîâîäÿò ïëàíîâóþ ïðîâåðêó è ñ àêòîì ïðîâåðêè (êîïèÿ) Âû îòïðàâëÿåòåñü ê íîâîìó ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òóäà æå ïåðåñûëàþòüñÿ âàøè "þðèäè÷åñêîå/ðåãèñòðàöèîííîå äåëî" è äåëî ñî ñäàíûìè îò÷åòàìè.
Òî÷íåå ñêàæåò òîëüêî äåéñòâóþùèé ðàáîòíèê îòäåëà ó÷åòà ôèçëèö-ïðåäïðèíèìàòåëåé â âàøåé íàëîãîâîé...
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Ср июн 20, 2007 11:24 pm

Alexey писал(а):çàðåãèñòðèðîâàòü ðåàëüíî, ÷åðåç 5 äíåé ó Âàñ íà ðóêàõ óæå áóäåò ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
åñëè ÷òî îáðàùàéòåñü.
åñòü îäíî ÍÎ, ïîñëå ðåãèñòðàöèè Âàì íåîáõîäèìî áóäåò åùå ñòàòü íà ó÷åò â íàëîãîâîé è ïåíñèîííîé ôîíäå - ýòî åñëè íåò, íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ.
è ê ïðèìåðó åñëè ýòî åäèíûé íàëîã, òî ïîäàòü çàÿâëåíèå â íàëîãîâîóþ î ïåðåõîäå íà ñïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëàæåíèÿ.
Åñëè ãîâîðèòü îòêðîâåííî, òî ñåé÷àñ ïðîùå âñå òàêè çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, óïëàòèâ ïðè ýòîì 34 ãðí ñáîðà çà ãîñðåãèñòðàöèþ, + 2 ãðí áàíêîâñêèõ êîììèñèîííûõ, ïîòðàòèòü íà áëàíêè â Ôàêòîðå åùå 4-5 ãðí. Âñå ýòî çàéìåò ó âàñ íà ñàìîì äåëå 2-3 äíÿ. Òðè â ñëó÷àå åñëè Âû áóäåòå â ïàëàòå ïîäàâàòü íà ðåãèñòðàöèþ ïëàòåëüùèêîì íàëîãîâ è ïåíñèîííîãî ôîíäà. Çàÿâëåíèå íà ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ çàïîëíèò ëþáîé îêîí÷èâøèé ñðåäíþþ øêîëó, íàéòè êàíöåëÿðèþ íàëîãîâîé ñìîæåò ëþáîé ïåðâîêëàññíèê, à îáðàçöû ñ÷åòîâ è êâèòàíöèé åñòü âî âñåõ îñíîâíûõ ñáåðêàññàõ.
Òàê âîò âîïðîñ, à çà÷åì ïëàòèòü 200 ãðí òîëüêî çà ðåãèñòðàöèþ, êîãäà ðåàëüíàÿ ñåáåñòîèìîñòü 40 ãðí? Îíè ÷òî ëèøíèå 160 ãðí èëè ó Âàñ ñåðîãî âåùåñòâà ìàëî â ãîëîâå? Äëÿ íå ïîíèìàþùèõ, ñðåäíÿÿ ñòàâêà åäèíîãî íàëîãà êàê ðàç â ðàéîíå 160 ãðí â ìåñÿö.
Ýòî äëÿ ìåíÿ íàáîëåâøèé âîïðîñ, ïîñêîëüêó ìíîãî ìîèõ çíàêîìûõ ïðèõîäèëè è ïðîñèëè ïîìîùè â ïåðâè÷íîé ðåãèñòðàöèè. ß èì çàïîëíÿë äîêóìåíòû, îíè ïðèõîäèëè â ïàëàòó, íà÷èíàëè "ïëàâàòü" ó ðåãèñòðàòîðà è â êîíå÷íîì èòîãå îíè ïðîñòî òóïî êàê îâöû øëè "çà óãîë" â "ôèëèàë ðåãïàëàòû", â êîòîðîì äàæå áåç îôîðìëåíèÿ ïðîñòîé äîâåðåííîñòè (íå ãîâîðÿ óæå î íîòàðèàëüíîì) ëþäè îñòàâëÿþò îò 200 ãðí. ×èñòûé ïîäúåì ñ êàæäîãî ãîðå ÔÎÏ äàæå ñ ó÷åòîì "íàêëàäíûõ" ðàñõîäîâ - íå ìåíüøå 100 ãðí.
Ïîòîì ïðèõîäèëè ýòè çíàêîìûå ÷åðåç íåäåëþ êî ìíå è íà÷èíàëè ïðîñèòü îáúÿñíèòü, ÷òî æå èì äåëàòü äàëüøå ñî ñâèäåòåëüñòâîì...
Íà âîïðîñû, à ÷òî æå Âû ñäåëàëè ñ áëàíêàìè êîòîðûå ÿ Âàì äàë è òåì ïëàíîì äåéñòâèé êîòîðûé äëÿ Âàñ áûë íàïèñàí? îòâå÷àþò: - Âûêèíóëè, îíè æå ñî ñëîâ "ðåãèñòðàòîðîâ" "íåïðàâèëüíî îôîðìëåíû".
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

aleksey_korol
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2007 9:50 pm

Смена прописки без перерегистрации СПД - физлица

Сообщение aleksey_korol » Пт сен 14, 2007 11:05 am

Здравствуйте!
Какие штрафные санкции, уголовная ответственность предусмотрены за то, что СПД - физлицо без наемной рабочей силы сменило прописку, но не перерегистрировалось в отделе государственных регистраторов, и соответственно, не снялось с учета в налоговой, в пенсионном и не стало на учет по новому месту прописки? Ссылки на нормативные акты?
Спасибо!
Последний раз редактировалось aleksey_korol Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

aleksey_korol
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2007 9:50 pm

Смена прописки без перерегистрации СПД - физлица

Сообщение aleksey_korol » Вт сен 18, 2007 11:01 pm

В законе "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" об этом НИЧЕГО не сказано - просьба не отсылать! Или же ткнуть носом в пункты, которые я просмотрел! :D
Спасибо!
Последний раз редактировалось aleksey_korol Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Ñìåíà ïðîïèñêè áåç ïåðåðåãèñòðàöèè ÑÏÄ - ôèçëèöà

Сообщение Лёва » Ср сен 19, 2007 7:17 pm

aleksey_korol писал(а):Êàêèå øòðàôíûå ñàíêöèè, óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðåäóñìîòðåíû çà òî, ÷òî ÑÏÄ - ôèçëèöî áåç íàåìíîé ðàáî÷åé ñèëû ñìåíèëî ïðîïèñêó, íî íå ïåðåðåãèñòðèðîâàëîñü â îòäåëå ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàòîðîâ, è ñîîòâåòñòâåííî, íå ñíÿëîñü ñ ó÷åòà â íàëîãîâîé, â ïåíñèîííîì è íå ñòàëî íà ó÷åò ïî íîâîìó ìåñòó ïðîïèñêè?
Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, øòðàôíûå ñàíêöèè? Î ÷åì ýòî Âû?
 çàêîíå "Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â" îá ýòîì ÍÈ×ÅÃÎ íå ñêàçàíî - ïðîñüáà íå îòñûëàòü!
Êàæåòñÿ íèêòî åùå íèêîãî íèêóäà íå îòñûëàë â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå...
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0172-98&p=1190219804389607 писал(а):1.6. Äåðæàâíèé ðåºñòð ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (äàë³ - ÄÐÔÎ) - öå àâòîìàòèçîâàíèé áàíê äàíèõ, ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî äåðæàâíîãî îáë³êó ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çîáîâ'ÿçàí³ ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè ³ çáîðè (îáîâ'ÿçêîâ³ ïëàòåæ³) äî áþäæåò³â òà äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â ó ïîðÿäêó ³ íà óìîâàõ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè Óêðà¿íè. Ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ ÄÐÔÎ çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.
1.7. Ðåºñòð ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á (äàë³ - Ðåºñòð ô³çè÷íèõ îñ³á) - öå áàíê äàíèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ïîäàòêîâîãî îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â - ô³çè÷íèõ îñ³á â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ÿêèé º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ÄÐÔÎ.
{ Ïóíêò 1.7 ðîçä³ëó 1 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 497 ( z1046-07 ) â³ä 20.08.2007 }
1.14. Ñàìîçàéíÿòà îñîáà - ïëàòíèê ïîäàòê³â - ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà º ï³äïðèºìöåì àáî çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà íå º íàéìàíîþ îñîáîþ ó ìåæàõ òàêî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ÷è íåçàëåæíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðè öüîìó íåçàëåæíà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ïîëÿãຠâ ó÷àñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á ó íàóêîâ³é, ë³òåðàòóðí³é, àðòèñòè÷í³é, õóäîæí³é, îñâ³òí³é àáî âèêëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³, òàê ñàìî ÿê ä³ÿëüíîñò³ ë³êàð³â (ó òîìó ÷èñë³ ñòîìàòîëîã³â, çóáíèõ òåõí³ê³â), àäâîêàò³â, ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â, àóäèòîð³â, áóõãàëòåð³â, îö³íùèê³â, ³íæåíåð³â ÷è àðõ³òåêòîð³â òà ïîì³÷íèê³â çàçíà÷åíèõ îñ³á àáî îñ³á, çàéíÿòèõ ðåë³ã³éíîþ (ì³ñ³îíåðñüêîþ) ä³ÿëüí³ñòþ, ³íø³é ïîä³áí³é ä³ÿëüíîñò³ çà óìîâè, ÿêùî òàê³ îñîáè íå º íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè ÷è ï³äïðèºìöÿìè, ÿê³ ïðèð³âíþþòüñÿ äî íàéìàíî¿ îñîáè.
( Ðîçä³ë 1 äîïîâíåíî ïóíêòîì 1.14 çã³äíî ç Íàêàçîì ÄÏÀ N 669 (z0067-05) â³ä 24.11.2004 )
3.5. ̳ñöåì îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â º â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè (â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó þðèäè÷íî¿ îñîáè) ÷è çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³) ñàìîçàéíÿòî¿ îñîáè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíå öèì Ïîðÿäêîì.
5.3. Íà áàæàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ñòîñîâíî ÿêî¿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ¿¿ ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ íå íàä³éøëè â³äîìîñò³ â³ä äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà, óçÿòòÿ òàêî¿ îñîáè íà îáë³ê ìîæå áóòè çä³éñíåíå îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÿêùî òàêà îñîáà ïîäຠäî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè:
çàÿâó çà ôîðìîþ N 5-ÎÏÏ (äîäàòîê 5);
êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ.
Îäíî÷àñíî ç ïîäàííÿì çàÿâè ïëàòíèêîì ïîäàòê³â - ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ îðèã³íàë òàêîãî ñâ³äîöòâà.
Ó öüîìó ðàç³ çà äàíèìè ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òà/àáî ÷åðåç â³äïîâ³äíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ï³äðîçä³ë ç îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çîáîâ'ÿçàíèé óñòàíîâèòè, ùî òàêà ô³çè÷íà îñîáà - ï³äïðèºìåöü âêëþ÷åíà äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òà ¿¿ ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü íå ïðèïèíåíà.
( Ïóíêò 5.3 â ðåäàêö³¿ Íàêàç³â ÄÏÀ N 195 ( z0486-01 ) â³ä 14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) â³ä 08.08.2005 )
5.7. ϳäðîçä³ë îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ï³ñëÿ âçÿòòÿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â íà îáë³ê ôîðìóº éîãî îáë³êîâó ñïðàâó ç ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ äî ë³êâ³äàö³¿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî çíÿòòÿ éîãî ç îáë³êó â îäíîìó îðãàí³ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ âçÿòòÿ íà îáë³ê â ³íøîìó, òîáòî ó âèïàäêó çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â (³ç çì³íîþ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó). Îáë³êîâà ñïðàâà ç îïèñîì äîêóìåíò³â íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ âçÿòòÿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â íà îáë³ê çàêð³ïëþºòüñÿ çà ³íñïåêòîðîì, ïðî ùî ðîáèòüñÿ â³äì³òêà â æóðíàë³ çà ô. N 7-ÎÏÏ. Ðåºñòðàö³éíà ³ çâ³òíà ÷àñòèíà îáë³êîâî¿ ñïðàâè çáåð³ãàºòüñÿ â ï³äðîçä³ë³ ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á. { Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 5.7 ðîçä³ëó 5 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 497 ( z1046-07 ) â³ä 20.08.2007 }
7.6. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çì³í ó äàí³, ùî âêàçóþòüñÿ ó äîâ³äö³ ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â çà ô. N 4-ÎÏÏ (íàçâà, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÷è îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, â ÿêîìó ïëàòíèê ïîäàòê³â ïåðåáóâຠíà îáë³êó, çì³íà êåð³âíèöòâà òîùî), âèäàºòüñÿ íîâà äîâ³äêà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â çà ô. N 4-ÎÏÏ çàì³ñòü ñòàðî¿.
Äëÿ îòðèìàííÿ íîâî¿ äîâ³äêè ïëàòíèê ïîäàòê³â ïîäຠäî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çâåðíåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí çàì³íè òà äîäàíîþ äî íüîãî ñòàðîþ äîâ³äêîþ. Îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïðîòÿãîì äâîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ òàêîãî çâåðíåííÿ ïåðåâ³ðÿº ³íôîðìàö³þ ïðî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó àáî âèêîíàííÿ âèìîã ïóíêòó 7.10 öüîãî Ïîðÿäêó òà âèäຠíîâó äîâ³äêó. { Ïóíêò 7.6 ðîçä³ëó 7 äîïîâíåíî àáçàöîì çã³äíî ç Íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 497 ( z1046-07 ) â³ä 20.08.2007 }
8.8. ϳäñòàâîþ äëÿ çíÿòòÿ ç îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â â îäíîìó îðãàí³ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ âçÿòòÿ íà îáë³ê â ³íøîìó (ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) ïëàòíèêà, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç³ çì³íîþ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó) º íàäõîäæåííÿ õî÷à á äî îäíîãî ³ç öèõ îðãàí³â äàíèõ, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàëåæíó ðåºñòðàö³þ òàêèõ çì³í. ( Ïðåàìáóëà äî ïóíêòó 8.8 â ðåäàêö³¿ Íàêàçó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 317 ( z0912-05 ) â³ä 08.08.2005 )
8.8.1. Ïðîöåäóðè çíÿòòÿ ç îáë³êó/âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â ðîçïî÷èíàþòüñÿ òà ïðîâîäÿòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïðè íàäõîäæåíí³ õî÷à á îäíîãî ç òàêèõ äîêóìåíò³â:
â³äîìîñòåé äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöå ïðîæèâàííÿ) ïëàòíèêà ïîäàòê³â;
çàÿâè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ïðî çíÿòòÿ ç îáë³êó çà ô. N 9-ÎÏÏ (äîäàòîê 9) òà êîﳿ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ (âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó - äëÿ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â), ïîäàíèõ ïëàòíèêîì ïîäàòê³â äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ïîïåðåäí³ì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì;
çàÿâè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê çà ô. N 1-ÎÏÏ àáî çà ô. N 5-ÎÏÏ ³ç ïîçíà÷êîþ "Ïåðåðåºñòðàö³ÿ" òà êîﳿ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ (âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó - äëÿ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â), ïîäàíèõ ïëàòíèêîì ïîäàòê³â äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà íîâèì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì.
( ϳäïóíêò 8.8.1 â ðåäàêö³¿ Íàêàçó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 317 ( z0912-05 ) â³ä 08.08.2005 )
8.8.3. ϳñëÿ îòðèìàííÿ îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà íîâèì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì (ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) ïëàòíèêà ïîäàòê³â äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé ïðî çì³íó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) ïëàòíèêà ïîäàòê³â òàêèé îðãàí ôîðìóº ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çíÿòòÿ ç îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) çà ô. N 11-ÎÏÏ (äîäàòîê 11), ó ÿêîìó çàçíà÷ຠíàçâè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ïîïåðåäí³ì ³ íîâèì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òà ³íôîðìàö³þ ïðî ïëàòíèêà ïîäàòê³â. Òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ôîðìóºòüñÿ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàäñèëàºòüñÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ïîïåðåäí³ì ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â â³ä äíÿ îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé ïðî çì³íó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ). Ïðî íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çà ô. N 11-ÎÏÏ ðîáèòüñÿ ïîçíà÷êà ó ïîë³ "Ïðèì³òêà" â æóðíàë³ çà ô. N 2-ÎÏÏ (ô. N 7-ÎÏÏ). ( ϳäïóíêò 8.8.3 â ðåäàêö³¿ Íàêàçó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 317 ( z0912-05 ) â³ä 08.08.2005 )
8.11. Çíÿòòÿ ç îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â ó ðàç³ âèêëþ÷åííÿ éîãî ç êàòåãî𳿠âåëèêèõ àáî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çì³íó ì³ñöÿ îáë³êó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè 3.5.1 òà 3.5.2 ïóíêòó 3.5 öüîãî Ïîðÿäêó, çä³éñíþºòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó.
Îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ç ÿêîãî ïåðåâîäèòüñÿ ïëàòíèê ïîäàòê³â, ïåðåäຠäî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà íîâèì ì³ñöåì îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â òàê³ äîêóìåíòè:
ðîçäðóêîâàíó îáë³êîâó êàðòêó ïëàòíèêà ïîäàòê³â (ïîâí³ ðåºñòðàö³éí³ â³äîìîñò³) ç ðàéîííîãî ð³âíÿ ªäèíîãî áàíêó äàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÷è Ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á, äàí³ ïðî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íó ðîáîòó â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³;
îáë³êîâó ñïðàâó ïëàòíèêà ïîäàòê³â (ðåºñòðàö³éíó òà çâ³òíó ÷àñòèíè) ðàçîì ç îðèã³íàëîì ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ N 15-ÎÏÏ (äîäàòîê 14);
îñîáîâ³ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â çà ïîòî÷íèé ð³ê â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³;
äîâ³äêó ïðî íåäî¿ìêó ³ ïåðåïëàòó ïëàòíèêà ïîäàòê³â çà ñòàíîì íà äàòó çíÿòòÿ éîãî ç îáë³êó;
êîï³þ àêòà îñòàííüî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â;
åëåêòðîíí³ êîﳿ ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é, ðîçðàõóíê³â, çâ³ò³â ïëàòíèêà ïîäàòê³â çà òðè çâ³òí³ ðîêè, âêëþ÷àþ÷è ïîòî÷íèé.
Êð³ì öüîãî, îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ïîïåðåäí³ì ì³ñöåì îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â íàäñèëຠäðóãèé ïðèì³ðíèê ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ N 15-ÎÏÏ äî ïëàòíèêà ïîäàòê³â, âèêëþ÷åíîãî ç êàòåãî𳿠âåëèêèõ àáî ñòîñîâíî ÿêîãî çì³íåíî ì³ñöå éîãî îáë³êó. Êîﳿ ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ N 15-ÎÏÏ íàäñèëàþòüñÿ äî ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ó ÿêèõ â³äêðèò³ ðàõóíêè çàçíà÷åíîãî ïëàòíèêà ïîäàòê³â". { Ïóíêò 8.11 ðîçä³ëó 8 â ðåäàêö³¿ Íàêàçó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ N 427 ( z0994-06 ) â³ä 24.07.2006 }
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Dima
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 8:34 pm

(?) Пара вопросов про регистрацию.

Сообщение Dima » Пт окт 05, 2007 9:35 pm

Здравствуйте!

Имею основную работу, параллельно обслуживаю ряд организаций (по трудовым соглашениям, совместительствам 1/2 ставки), род занятий "компьютерщик" :) , в планах захватить ещё несколько организаций, но не все могут брать в штат или заключать трудовой договор. По этому необходимо оформится как СПД, открыть счет, чтоб они могли перечислять мне согласно, например, акта выполненных работ... На первых парах мне кажется не очень удобно работать по единому налогу, пока наберётся клиентура, посмотреть рентабельность получившегося "предприятия", не лучше ли будет работать на общей системе налогооблажения? Потому что сразу не смогу уделять достаточно времени этому, а когда пойдёт нормальный оборот и выгодней будет работать по единому спрыгнуть на него.
Интересуют следующие вопросы:
-пошагово как правильно организовать предпринимательство? (регистрация, где становится на учёт в каких фондах)
-как умно открыть вид деятельности? (на обслуживание, ремонт, продажу компьютерной техники или оргтехники, чтоб ещё на будущее можно было под эти документы открыть продажу моб.телефонов и акцессуаров)
-где регистрировать печать какие нужны для этого документы? (работа по безналу обязательна!)
-стоит ли в моём случае связываться с общей системой или не жадничать, а сразу оформляться единщиком? (например в этом месяце ничего не наработал а заплати...)
-какие могут возникнуть нюансы или подводные камни при открытии?

Заранее благодарен за помощь!
_____
Дима.
Последний раз редактировалось Dima Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: (?) Ïàðà âîïðîñîâ ïðî ðåãèñòðàöèþ.

Сообщение Лёва » Пт окт 05, 2007 10:34 pm

Dima писал(а):-ïîøàãîâî êàê ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî? (ðåãèñòðàöèÿ, ãäå ñòàíîâèòñÿ íà ó÷¸ò â êàêèõ ôîíäàõ)
Ïåðâîå - Ðåãèñòðàöèîííàÿ ïàëàòà (èëè äðóãîé îðãàí ãîñðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ). Ïîäàåòñÿ çàïîëíåííàÿ êàðòî÷êà íà ðåãèñòðàöèþ ÔËÏ, ïîñëå íà ðåãèñòðàöèþ â ÃÍÈ è ÏÔ (áëàíêè çàÿâëåíèé ïî ññûëêå http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=2807 è http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=2475)
 êàæäîì ãîðîäå ñâîè óñëîâèÿ, íî ïðèáëèçèòåëüíî äëÿ êàæäîé èíñòàíöèè íàáîð:
- çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèÿ ÈÍÍ;
- êâèòàíöèÿ î óïëàòå ñáîðà(äëÿ ðåãïàëàòû);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñðåãèñòðàöèè (äëÿ ÃÍÈ è ÏÔ);
- äâå ïàïêè-ñêîðîñøèâàòåëÿ è îäíà íà çàâÿçêàõ.
Dima писал(а):-êàê óìíî îòêðûòü âèä äåÿòåëüíîñòè? (íà îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò, ïðîäàæó êîìïüþòåðíîé òåõíèêè èëè îðãòåõíèêè, ÷òîá åù¸ íà áóäóùåå ìîæíî áûëî ïîä ýòè äîêóìåíòû îòêðûòü ïðîäàæó ìîá.òåëåôîíîâ è àêöåññóàðîâ)
Îòêðûâàåøü ÊÂÅÄ (ñáîðíèê êîäîâ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè) è ïîäáèðàåøü òå, êîòîðûå â ïåðñïåêòèâå òåáå ïðèãîäÿòüñÿ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ êîëè÷åñòâî ðåãèñòðèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íå îãðàíè÷åíî.
Dima писал(а):-ãäå ðåãèñòðèðîâàòü ïå÷àòü êàêèå íóæíû äëÿ ýòîãî äîêóìåíòû? (ðàáîòà ïî áåçíàëó îáÿçàòåëüíà!)
Âíà÷àëå íàéäè ôèðìó èçãîòàâëèâàþùóþ ïå÷àòè, çàêàæè ýñêèç îòòèñêà ïå÷àòè, ïðîâåðü ýñêèç íà îøèáêè (íàïèñàíèå ÔÈÎ, íîìåð êîäà, ðàéîí è ãîðîä). Ñ ýñêèçîì îáðàùàåøñÿ ê íà÷àëüíèêó ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû ÎÂÄ ïî ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû äëÿ Ðàçðåøèòåëüíîé ñèñòåìû ÓÂÄ: êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñðåãèñòðàöèè (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ), êîïèÿ ïàñïîðòà, êîïèÿ ñïðàâêè 4-ÎÏÏ (î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â ÃÍÈ), 100 ãðí íà ñáîð çà ðàçðåøåíèå íà èçãîòîâëåíèå ïå÷àòè, ýñêèç îòòèñêà ïå÷àòè(äåëàåò êîíòîðà êîòîðàÿ áóäåò èçãîòàâëèâàòü ïå÷àòü), çàÿâëåíèå â ðàçðåøèòåëüíóþ ñèñòåìó î âûäà÷å äîçâèëà íà èçãîòîâëåíèå ïðîñòîé êðóãëîé ïå÷àòè (áåç øòàìïîâ èëè ñ óãëîâûìè øòàìïàìè è ïå÷àòÿìè äëÿ áóìàã). ×åðåç 1-7 äíåé äîçâèë â ðóêàõ.
Ñ ðàçðåøåíèåì âîçâðàùàåøñÿ ê ïå÷àòíèêàì è çà 1 ÷àñ òåáå äåëàþò ïå÷àòü (öåíû èõ ðàáîòû êîëåáëþòñÿ îò 60-180ãðí çà ðåçèíêó è îò 20-100ãðí çà "øàéáó"-ïå÷àòü).
Dima писал(а):-ñòîèò ëè â ìî¸ì ñëó÷àå ñâÿçûâàòüñÿ ñ îáùåé ñèñòåìîé èëè íå æàäíè÷àòü, à ñðàçó îôîðìëÿòüñÿ åäèíùèêîì? (íàïðèìåð â ýòîì ìåñÿöå íè÷åãî íå íàðàáîòàë à çàïëàòè...)
Îáùàÿ ñèñòåìà îïðàâäûâàåò ñåáÿ íà áîëüøèõ îáîðîòàõ, ãäå ìîæíî ñêðûòü, óêëîíèòüñÿ... À ñ ìàëûìè îáîðîòàìè, òû ïîòðàòèøü íà áóõãàëòåðà ñòîëüêî, ñêîëüêî íà åäèíûé íàëîã.
Dima писал(а):-êàêèå ìîãóò âîçíèêíóòü íþàíñû èëè ïîäâîäíûå êàìíè ïðè îòêðûòèè?
Äà ýòî òîëüêî ïî õîäó âèäíî áóäåò è çàâèñèò î÷åíü ñèëüíî îò îñîáåííîñòåé îðãàíà ðåãèñòðàöèè...
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Dima
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 8:34 pm

Сообщение Dima » Сб окт 06, 2007 8:23 am

Доброе утро!

Огромнейшее спасибо за оперативный и очень содержательный ответ!!!
_____
Дима.
Последний раз редактировалось Dima Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Jurra
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2007 11:23 pm
Откуда: Харьков

Сообщение Jurra » Пт окт 12, 2007 3:32 pm

Подскажите как правильно оформить работника в ФЛП(на едином налоге)?Какие заявления нужны, где необходимо регестрировать работника?
Последний раз редактировалось Jurra Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей