ст.335 - подарок на 25-летие уклонисту !!!

УГОЛОВНОЕ ПРАВО - отрасль права, нормы которой устанавливают принципы уголовной ответственности, применения наказаний за преступления, определяют конкретные составы преступлений и меры наказания за них.
Лёва

Сообщение Лёва » Пн фев 19, 2007 12:45 am

vova писал(а):Çäðàâñòâóéòå.ß õî÷ó ïîïðîñèòü ñîâåòà â ïî÷òè ïîõîæåé ñèòóàöèè.Íî ó ìåíÿ íåìíîãî äðóãîå ïîëîæåíèå âåùåé.ß ðàáîòàþ íà ïðåäïðèÿòèè,ãäå åñòü âîåííî-ó÷åòíûé ñòîë óæå 6 ëåò,ïðîæèâàþ íà îäíîì ìåñòå óæå 15 ëåò.ß ïðîøåë ìåäêîìèññèþ è ïîëó÷èë ñòàòóñ âðåìåííî íåïðèãîäíîãî.Íà ïàðó ñëåäóþùèõ ïîâåñòîê ÿ íå ÿâèëñÿ,çàòåì îáî ìíå êàê òî çàáûëè,÷òî-ëè. ÂÎÅÍÍÎ Ó×ÅÒÍÎÌ ñòîëå ïðîñíóëèñü ñîâñåì íåäàâíî,ìíå ñåé÷àñ 26 ëåò,è ïîòðåáîâàëè ïîëó÷èòü âîåííûé áèëåò. âîåíêîìàòå ãðîçÿòñÿ ïåðåäàòü äåëî â ïðîêóðàòóðó.Ïî ìîåìó îíè íåñëèøêîì îïàñàþòñÿ íåçàêîííîñòè òàêîãî äåëà.Àäâîêàò ãîâîðèò,÷òî ýòî ,òàê íàçûâàåìîå " ïëàíîâîå " äåëî, ÷òî èì ïðñòî íóæíî ïåðåäàòü îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî äåë â ïðîêóðàòóðó.Äëÿ ìåîé ñåìüè äà÷à âçÿòêè èëè áîëüøèõ äåíåã àäâîêàòó áóäåò ñèëüíûì óäàðîì ïî áþäæåòó.ß ÏÎÏÐÎÑÈË ÁÛ ÂÀÑ ÏÐÎÊÎÌÌÅÍÒÈÐÎÂÀÒÜ ÝÒÓ ÑÈÒÓÀÖÈÞ.Çàðàíåå áëàãîäàðåí.
Ýòè ïàðà ïîâåñòîê áûëè Âàì âðó÷åíû ïîä ðîñïèñü? Åñëè íåò, òî äåéñòâóåòå ïî îòâåòó Ñâåòëàíû!
Öèòàòà:
ó ðàç³ êîëè çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ïîâ³ñòêà íå íàä³éøëà,
ïðèçîâíèêè çîáîâ'ÿçàí³ ç'ÿâèòèñÿ äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ ó ì³ñÿ÷íèé
ñòðîê ç äíÿ îãîëîøåííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè;(ñò.15 ÇÓ "Ïðî çàãàëüíèé â³éñüêîâèé îáîâ'ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó")

Äà, Âû íå ÿâèëèñü. Íî â çàêîíå íå ãîâîðèòñÿ ÷òî çà ýòî íóæíî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü. Îòâåòñòâåííîñòü ïðåäóñìîòðåíà... Öèòàòà:
4. Ó ðàç³ íåÿâêè ãðîìàäÿíèíà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çà âèêëèêîì
â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó íà ïðèçîâíó êîì³ñ³þ â³í íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âñòàíîâëåíó çàêîíîì.
À "âèêëèêà" òî íåáûëî. Ïðè÷åì â çàêîíå óêàçàíî "íà ïðèçîâíó êîì³ñ³þ", à â ÓÊ ãîâîðèòñÿ î ïðèçîâå íà âîèíñêóþ ñëóæáó. Íà ñëóæáó òî Âàñ íèêòî íå ïðèçûâàë, òàê êàê æå Âû ìîãëè îò íåãî, ïðèçûâà, óêëîíÿòñÿ? Âû ïðîñòî, ñò.210 ÊîÀÏ, Öèòàòà:
Ïîðóøåííÿ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèìè ÷è ïðèçîâíèêàìè ïðàâèë â³éñüêîâîãî îáë³êó, íåÿâêà ¿õ íà âèêëèê äî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ â îáë³êîâèé îðãàí, äå âîíè ïåðåáóâàþòü íà â³éñüêîâîìó îáë³êó, â³äîìîñòåé ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,...
Îòíîñèòåëüíî "äà÷è âçÿòêè" èëè îïëàòû óñëóã þðèñòà, òî ýòî ìîæåò áûòü ïîñëåäíèì ñðåäñòâîì, åñëè ñàìè íå ñìîæåòå îòñòîÿòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü. :cry:
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

vova
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс фев 18, 2007 3:51 pm

Сообщение vova » Вс мар 18, 2007 4:29 pm

Большое спасибо за консультацию.Извините,что не смог Вам сразу ответить.Желаю вам успехов в Вашем благородном деле.Под теми повестками я не расписывался.Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось vova Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

gost2007

Сообщение gost2007 » Пн июн 04, 2007 8:57 pm

:?: :?: :?:
Здравствуйте.Я хочу спросить

Вот моя ситуация :

Во время учебы в учебном заведении была отсрочка на призывную комиссию
приходил без уклонно несколько лет подряд ставили диагноз
скалиоз (искривление позвоночника) После окончания учебного заведения умер близкий родственник мама Несколько раз вызвали Явился Прошел медкомиссию в приписном написали Негоден в мирное время , ограниченно годен . устроился на работу Через год Пришел сам в Военкомат Выдали Временное удостоверение (Взамен военного билета ) В нем говориться О том что действительно принят на учет запаса 2 Должностной квалификации (Номер) , нестроевой В Временном удостоверении указано До получения бланков Военных билетов выданно 6 лет назад С того времени я Уехал из города но не выписывался и с военного учета не сымался . Уехал из за отсутствия работы Живу в другом городе 6 лет Прописан Все там где выдавали данное улостоверение Живу в гражданском браке ( с так называемой гражданской жиной) В Военкомат Перед уездом я сообщил о Своем месте работы и проживания в другом городе
Приехав сейчас через 6 лет я узнал что того военкомата в котором мне выдавали данное удостоверение нет его перевели в другой город
Повесток из военкомата на старый а также по новы адрес я неполучал

У меня вопрос (Мне 26 лет ) Нужно было регестрироваться заново в том другом Военкомате Если да То какая ответственность ? того что я непрошел эту регистрацию другого города и что дальше делать чтоб получить вместо временного удостоверения Военный билет ? Дествително ли сейчас данное Временное удостоверение Напечатанное 6 лет назад на листе бумаги с фотографией и печатью Военкомата На обратной стороне которого Написанно Негоден в мирное время , ограниченно годен в военное Подпись и штамп -Принят на учет ( название военкомата дата ) с Фотографией в 16 лет (вклеивалась в приписное еще одну вклеили в Военкомате в Удостоверение) -?
Последний раз редактировалось gost2007 Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Пн июн 11, 2007 2:53 pm

gost2007 писал(а):Âîåíêîìàò Âûäàëè Âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå (Âçàìåí âîåííîãî áèëåòà )  íåì ãîâîðèòüñÿ Î òîì ÷òî äåéñòâèòåëüíî ïðèíÿò íà ó÷åò çàïàñà 2 Äîëæíîñòíîé êâàëèôèêàöèè (Íîìåð) , íåñòðîåâîé  Âðåìåííîì óäîñòîâåðåíèè óêàçàíî Äî ïîëó÷åíèÿ áëàíêîâ Âîåííûõ áèëåòîâ âûäàííî 6 ëåò íàçàä

Ñ òîãî âðåìåíè ÿ Óåõàë èç ãîðîäà íî íå âûïèñûâàëñÿ è ñ âîåííîãî ó÷åòà íå ñûìàëñÿ . Óåõàë èç çà îòñóòñòâèÿ ðàáîòû Æèâó â äðóãîì ãîðîäå 6 ëåò
Ïðîïèñàí Âñå òàì ãäå âûäàâàëè äàííîå óëîñòîâåðåíèå Æèâó â ãðàæäàíñêîì áðàêå ( ñ òàê íàçûâàåìîé ãðàæäàíñêîé æèíîé)  Âîåíêîìàò Ïåðåä óåçäîì ÿ ñîîáùèë î Ñâîåì ìåñòå ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãîì ãîðîäå. Ïðèåõàâ ñåé÷àñ ÷åðåç 6 ëåò ÿ óçíàë ÷òî òîãî âîåíêîìàòà â êîòîðîì ìíå âûäàâàëè äàííîå óäîñòîâåðåíèå íåò åãî ïåðåâåëè â äðóãîé ãîðîä. Ïîâåñòîê èç âîåíêîìàòà íà ñòàðûé à òàêæå ïî íîâû àäðåñ ÿ íåïîëó÷àë.
Ó ìåíÿ âîïðîñ (Ìíå 26 ëåò ) Íóæíî áûëî ðåãåñòðèðîâàòüñÿ çàíîâî â òîì äðóãîì Âîåíêîìàòå Åñëè äà Òî êàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ? òîãî ÷òî ÿ íåïðîøåë ýòó ðåãèñòðàöèþ äðóãîãî ãîðîäà è ÷òî äàëüøå äåëàòü ÷òîá ïîëó÷èòü âìåñòî âðåìåííîãî óäîñòîâåðåíèÿ Âîåííûé áèëåò ? Äåñòâèòåëíî ëè ñåé÷àñ äàííîå Âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå Íàïå÷àòàííîå 6 ëåò íàçàä íà ëèñòå áóìàãè ñ ôîòîãðàôèåé è ïå÷àòüþ Âîåíêîìàòà Íà îáðàòíîé ñòîðîíå êîòîðîãî Íàïèñàííî Íåãîäåí â ìèðíîå âðåìÿ , îãðàíè÷åííî ãîäåí â âîåííîå Ïîäïèñü è øòàìï -Ïðèíÿò íà ó÷åò ( íàçâàíèå âîåíêîìàòà äàòà ) ñ Ôîòîãðàôèåé â 16 ëåò (âêëåèâàëàñü â ïðèïèñíîå åùå îäíó âêëåèëè â Âîåíêîìàòå â Óäîñòîâåðåíèå) -?
À Âàì êòî-ëèáî ãîâîðèë ÷òî Âû ÷òî-ëèáî íàðóøèëè? Åñëè èìååòñÿ ñïðàâêà (âçàìåí âîåííîãî áèëåòà) ïóñòü äàæå è âûäàííàÿ óæå ðåîðãàíèçîâàííûì âîåíêîìàòîì, òî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî äàííàÿ áóìàãà íå äåéñòâèòåëüíà.
Íà ñ÷åò íàðóøåíèé...
Âû ñëûøàëè, ÷òî áû îáúÿâëÿëè âñåîáùóþ ìîáèëèçàöèþ èëè íà÷àëàñü âîéíà Óêðàèíû ñ êàêèì-íèáóäü ãîñóäàðñòâîì? Åñëè íåò, òî Âàøå îòñóòñòâèå â òå÷åíèå 6 ëåò íèêîãî íå äîëæíî âîëíîâàòü, èáî Âû íå ìåíÿëè ìåñòà ðåãèñòðàöèè, à çíà÷èò íè÷åãî íå íàðóøèëè.
Äàæå åñëè ïîïûòàþòñÿ ïðèòÿíóòü çà óøè ÷.1 ñò.210 ÊÓîáÀÏ, òî ìàêñèìóì, ÷òî âàì ãðîçèò, ýòî...
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731%2D10&p=1181565428317447 писал(а):Ñòàòòÿ 210. Ïîðóøåííÿ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèìè ÷è ïðèçîâíèêàìè çàêîíîäàâñòâà ïðî çàãàëüíèé â³éñüêîâèé îáîâ'ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó
Ïîðóøåííÿ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèìè ÷è ïðèçîâíèêàìè ïðàâèë â³éñüêîâîãî îáë³êó, íåÿâêà ¿õ íà âèêëèê äî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ â îáë³êîâèé îðãàí, äåâîíè ïåðåáóâàþòü íà â³éñüêîâîìó îáë³êó, â³äîìîñòåé ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñâ³òè, ì³ñöÿ ðîáîòè, ïîñàäè, à òàêîæ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àëüíèõ çáîð³â (çàíÿòü) ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè òàïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ -
òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä îäíîãî äî òðüîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
îò 17 äî 51 ãðí øòðàô.
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.


tornado_ua
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 10:07 am

Помогите еще мне пожалуйста советом!

Сообщение tornado_ua » Вт ноя 18, 2008 10:16 am

Доброго времени суток!

Хочу тоже попросить совета...

На руках есть бумажка:
Довідка №хххх
Видана у зв"язку з тимчасовою відсутністю бланків військових квитків)
Військове звання рядовий
категоія обліку ІІ група обліку НПО склад Солдати
найменування посади та ВОС майстер з ремонту телефонної апаратури 14.05.2002 зарахований в запас ст. 18 ЗУ "Про загальний вобов"язок і вслужбу" (за сімейними обставинами)
Проходження військової служби з - не служив
ступінь придатності - придатні.

Правда сзади на этой бумажке там где должна быть печать что меня взяли на военный учет не стоит печать...

Все это время мне не приходили никакие повестки, ничего.

Сейчас мне надо выписаться со старого адреса и прописаться по новому...

Могут ли меня сейчас призвать в армию?

з.ы. 25 лет мне исполняется 28 апреля сл. года...

спасибо заранее за советы
Последний раз редактировалось tornado_ua Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Виктор1298
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 11:12 pm

Сообщение Виктор1298 » Ср ноя 24, 2010 11:17 pm

Здраствуйте,мне почти 25 ,жил в России(работал) выписался из Украинского военкомата и оставил свой адресс повестки не было,сейчас в Украине,хочу обменять свой загран на простой паспорт и прописаться.Что мне ждать от военкомата и как быть?
Последний раз редактировалось Виктор1298 Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

kusmich
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб янв 08, 2011 7:54 pm

Сообщение kusmich » Сб янв 08, 2011 7:57 pm

Здраствуйте. Мне до 25 лет остался один призыв. Домой названивают с военкомата и говорят мол у меня большие проблемы! В 22 года после универа я прошел комисию и получил СО5 с явкой в след призыв для повторного медобследования. Больше я не являлся. Вопрос: если мое дело впрокуратуре, то если я приду в военкомат и пройду мед комисию то меня (если признают годным, здоровье улучшилось) просто заберут в армию, или уже все равно, если дело в прокуратуре то будет суд итд. и в армию не возьмут.
Последний раз редактировалось kusmich Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Taurens
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 1:36 am

Сообщение Taurens » Сб авг 06, 2011 2:02 am

Здравствуйте, мне 26 лет и вот возник вопрос по по воду военного билета.
Ситуация такая: Отучился два курса в университете, но потом пришлось уйти, в результате получил повестку из военкомата. Пришел, прошел медкомиссию, меня отправили на кучу обследований. Длились они долго, но результаты я привез, в конце концов, в военкомат, мне сказали, что сроки уже прошли, так что до следующего года. Оговорюсь, что тогда мне было 19. С тех пор являлся на все повестки и меня исправно отправляли на обследования, правда часто их приходилось привозить на следующий призыв, т.к. некоторые анализы требовали нескольких недель. А некоторые обследования мне вообще говорили не проходить в самом же военкомате, т.к. за некоторые анализы нужно было платить дикие деньги, но на следующий год снова назначали те же обследования. Вобщем приходил я почти по всем повесткам, во всяком случае, неявок было всего две - за одну я не расписывался, ее просто бросили в почтовый ящик, а по второй не смог прийти физически - болел. Так тянулось до 25, никаких повесток больше не было, никто с гневными угрозами не звонил. Сейчас мне уже 26 и вот я думаю, если я пойду за военным билетом, мне в военкомате какое-нибудь уголовное дело не пришьют за неявку или еще что? Я ведь не скрываюсь, живу по адресу прописки, телефон не менял...
Последний раз редактировалось Taurens Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Evgeniy T.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 4:04 pm

Сообщение Evgeniy T. » Пн окт 10, 2011 9:20 pm

Здравствуйте.Мне уже 28.На работе требуют принести военный билет,а у меня только лишь приписное.Ещё в 2002 году весной через несколько соседей передали повестку на отправку в армию,предварительных медосмотров в этом году не было,естественно я за неё никаких подписей не ставил,ну и проигнорировал.Тем же летом устраивался на гос предприятие и нужен был штамп военкомата на заявлении о приёме на работу,я поехал в военкомат,там с женщиной,не помню должности,договорился чтоб дали отсрочку пока,чоб закончить учёбу,на тот момент учился в техникуме.Ну заплатил ей за отсрочку на пол года,она поставила штамп,записала адрес предприятия по моему в моём деле,и ещё я писал какую то бумагу что на пол года уезжаю в другой город.После этого,через год весной пришла обычная повестка в военкомат,опять таки через третьи руки,я не пошёл по ней.И всё больше не было никаких ни повесток,не звонков,будто забыли про меня. Недавно вот сходил в военкомат,написал заявление чтоб мне выдали моё дело с архива,перечень документов какие надо собрать,потом в приёмной сказали что со всем этим к начальнику военкомата на разговор,а там решат что со мной делать. А и ещё она добавила что дело обо мне в 2008 году передали в прокуратуру.Так вот вопрос: могут ли привлечь по 335ст УК?


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей