Мусор

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере государственного управления.
Ответить
Лева Котов
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 10:37 am

Мусор

Сообщение Лева Котов » Сб июн 09, 2007 6:41 pm

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в такой проблеме. Я являюсь начальником железнодорожной станции. Работники станции регулярно убирают территорию станции и полосу отвода от мусора. Однако городские власти требуют, чтобы мы также убирали стихийные свалки мусора, созданные в лесополосе за полосой отвода, находящейся не на моем балансе, а на балансе другого железнодорожного предприятия - дистанции лесных насаждений, хотя там и так ясно видно, что эти свалки являются не отходами работы железной дороги, а следствием обычного свинства нашего народа, проживающего вблизи этой лесополосы, а также бездействия городских властей по своевременному вывозу мусора и нехваткой контейнеров для мусора.
Так вот, недавно ко мне кабинет явились представители горсовета с готовым протоколом про административное правонарушение о том, что я нарушил статью 152 КУпАП, а именно «не убираю закрепленную за предприятием территорию» за подписями свидетелей, которых, естественно, не было. Я попросил предъявить какие-либо документы о закреплении этого участка за моей станцией, на что они мне ответили, что это решение было принято когда-то, они и сами не знают когда. В должности начальника станции я работаю с 2003 года, но в этот период меня не приглашали ни на какое заседания горсовета, на котором было бы принято решение о закреплении за моей станцией этого участка и с чем бы я был ознакомлен.
А несколько дней назад мне по почте пришла повестка с просьбой прибыть в горсовет на заседание административной комиссии по поводу нарушения мной статьи 152 КупАП. В тот день я не смогу быть в горсовете, так как на станции будет производиться ремонт путей, и поэтому я написал ходатайство об отложении рассмотрения дела.
Подскажите, пожалуйста, как мне действовать дальше, и имеют ли городские власти право предъявлять мне все эти претензии.
С уважением, Лева.

Лёва

Re: Ìóñîð

Сообщение Лёва » Вс июн 10, 2007 8:09 pm

Ëåâà Êîòîâ писал(а):Òàê âîò, íåäàâíî êî ìíå êàáèíåò ÿâèëèñü ïðåäñòàâèòåëè ãîðñîâåòà ñ ãîòîâûì ïðîòîêîëîì ïðî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå î òîì, ÷òî ÿ íàðóøèë ñòàòüþ 152 ÊÓïÀÏ, à èìåííî «íå óáèðàþ çàêðåïëåííóþ çà ïðåäïðèÿòèåì òåððèòîðèþ» çà ïîäïèñÿìè ñâèäåòåëåé, êîòîðûõ, åñòåñòâåííî, íå áûëî.
À íåñêîëüêî äíåé íàçàä ìíå ïî ïî÷òå ïðèøëà ïîâåñòêà ñ ïðîñüáîé ïðèáûòü â ãîðñîâåò íà çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ïî ïîâîäó íàðóøåíèÿ ìíîé ñòàòüè 152 ÊóïÀÏ.
Ñòàòòÿ 152. Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é ì³ñò òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â
Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é ì³ñò òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à òàêîæ íåäîäåðæàííÿ ïðàâèë ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ÷èñòîòè ³ ïîðÿäêó â ì³ñòàõ òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ -
òÿãíóòü çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëàäåííÿ øòðàôó íà ãðîìàäÿí â³ä îäíîãî äî òðüîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëàäåííÿ øòðàôó íà ïîñàäîâèõ îñ³á -â³ä òðüîõ äî ñåìè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
( Ñòàòòÿ 152 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 55/97-ÂÐâ³ä 07.02.97 )

÷.2 Ñòàòòÿ 5. Ïîâíîâàæåííÿ ì³ñöåâèõ ðàä ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, çà ïîðóøåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ѳëüñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³ ðàäè âñòàíîâëþþòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðàâèëà, çà ïîðóøåííÿ ÿêèõ àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷åíî ñòàòòÿìè 152, 159 ³ 182 öüîãî Êîäåêñó. ( Ñòàòòÿ 5 â ðåäàêö³¿ Çàêîíó N 2342-III ( 2342-14 ) â³ä05.04.2001 )

Ñòàòòÿ 14. ³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á
Ïîñàäîâ³ îñîáè ï³äëÿãàþòü àäì³í³ñòðàòèâí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, çâ'ÿçàí³ ç íåäîäåðæàííÿì óñòàíîâëåíèõ ïðàâèë ó ñôåð³ îõîðîíè ïîðÿäêó óïðàâë³ííÿ, äåðæàâíîãî ³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïðèðîäè, çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ òà ³íøèõ ïðàâèë, çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ âõîäèòü äî ¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â.

Ñòàòòÿ 247. Îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü ïðîâàäæåííÿ â ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ
1) â³äñóòí³ñòü ïî䳿 ³ ñêëàäó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ;

Ñòàòòÿ 268. Ïðàâà îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
( Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 268, çà ÿêèì îáìåæóºòüñÿ ïðàâî íà â³ëüíèé âèá³ð îñîáîþ, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê çàõèñíèêà ñâî¿õ ïðàâ, êð³ì àäâîêàòà, ³íøîãî ôàõ³âöÿ ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿêèé çà çàêîíîì ìຠïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ÿê òàê³, ùî º íåêîíñòèòóö³éíèìè íà ï³äñòàⳠгøåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó N 13-ðï/2000 ( v013p710-00 )â³ä 16.11.2000 ) Îñîáà, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìຠïðàâî: çíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, äàâàòè ïîÿñíåííÿ, ïîäàâàòè äîêàçè, çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ; ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè êîðèñòóâàòèñÿ þðèäè÷íîþ äîïîìîãîþ àäâîêàòà, ³íøîãî ôàõ³âöÿ ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿêèé çà çàêîíîì ìຠïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèñòóïàòè ð³äíîþ ìîâîþ ³ êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè ïåðåêëàäà÷à, ÿêùîíå âîëî䳺 ìîâîþ, ÿêîþ âåäåòüñÿ ïðîâàäæåííÿ; îñêàðæèòè ïîñòàíîâóïî ñïðàâ³. Ñïðàâà ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿâ ïðèñóòíîñò³ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ϳä ÷àñ â³äñóòíîñò³ ö³º¿ îñîáè ñïðàâó ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè º äàí³ ïðî ñâîº÷àñíå ¿¿ ñïîâ³ùåííÿ ïðî ì³ñöå ³ ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ³ ÿêùî â³ä íå¿ íåíàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè.
Ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 44, ñòàòòÿìè 51, 146, 160,160-2, 173, ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 178, ñòàòòÿìè 185, 185-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 185-3, ñòàòòÿìè 185-7 ³ 187 öüîãî Êîäåêñó, ïðèñóòí³ñòü îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ óõèëåííÿ ¿¿ â³ä ÿâêè íàâèêëèê îðãàíó âíóòð³øí³õ ñïðàâ àáî ñóää³ ðàéîííîãî, ðàéîííîãî óì³ñò³, ì³ñüêîãî ÷è ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó öþ îñîáó ìîæå áóòè îðãàíîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ (ì³ë³ö³ºþ) ï³ääàíî ïðèâîäó.
Çàêîíàìè Óêðà¿íè ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíî é ³íø³ âèïàäêè, êîëè ÿâêà îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, â îðãàí (äî ïîñàäîâî¿ îñîáè), ÿêèé âèð³øóº ñïðàâó, º îáîâ'ÿçêîâîþ. ( Ñòàòòÿ 268 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Óêàçàìè ÏÂÐ N 316-11â³ä 29.05.85, N 4452-11 â³ä 21.08.87, N 7445-11 â³ä 27.04.89,N 8918-11 â³ä 07.03.90, N 9166-11 â³ä 04.05.90, N 647-12 â³ä18.01.91, Çàêîíàìè N 386/96-ÂÐ â³ä 01.10.96, N 2342-III( 2342-14 ) â³ä 05.04.2001, N 2635-IV ( 2635-15 ) â³ä 02.06.2005 )
Ðóêîâîäñòâóÿñü âûøåèçëîæåííûì òðåáóéòå ïðåäîñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî "çàãàæåííàÿ" òåððèòîðèÿ çàêðåïëåíà çà Âàøèì ïðåäïðèÿòèåì è Âû îá ýòîì óâåäîìëåíû â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå.
 ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïóñòü ó÷àò ï.1 ñò.247 ÊÓîáÀÏ...

Лева Котов
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 10:37 am

Мусор

Сообщение Лева Котов » Ср июн 27, 2007 10:05 pm

Уважаемый Лева! Продолжаю писать по поводу безобразий, которые творит у нас городское начальство. Документы о том, то «загаженная» территория закреплена за моим предприятием, мне предоставлены не были.
Как я сказал в предыдущем сообщении меня пригласили в горсовет (на 10-00 18 июня) на заседание административной комиссии, но поскольку я по уважительным причинам не мог там присутствовать, на основании статьи 268 КУпАП, которую Вы мне процитировали в прошлый раз, я написал ходатайство об отложении рассмотрения дела и 16 июня вручил секретарю в приемную горсовета. На моей копии была проставлена роспись секретаря, печать с указанием даты и номер входящего письма.
После этого я немного успокоился и занялся работой, наивно думая, что все забудется и сойдет с рук. Но не тут-то было. Сегодня, т.е. 27 июня, мне на работу пришло письмо из горсовета, в котором лежало постановление о принятии решения о том, что административная комиссия 13.06.07 (даже не 18 июня, на которое я был приглашен!) рассмотрела в отсутствие нарушителя, то есть меня, материал об административном нарушении и приговорила меня к штрафу 119 гривен (я понимаю, что по нынешним временам это как бы совсем небольшие деньги, но тут дело принципа: почему я должен их платить? И где гарантия того, что такой беспредел не повторится еще и еще?).
Так это еще и не все. Данное постановление сопровождалось письмом о том, что я имею право оспорить его в течение 10 дней со дня его вынесения, то есть до 23 июня. Но и тут были интересные моменты. Это письмо было датировано работниками горсовета уже не 13, а 16 июня, то есть 3 моих дня из 10 они уже украли. Кроме этого, на почту это письмо попало только лишь 18 июня (на лицевой стороне конверта стоит штемпель 18.06.07, а на обратной, почему-то - 20.06.07 г. – и почему на конверте местного письма стоит два календарных штемпеля??? вопрос к работникам почты). И в конце концов, это письмо болталось где-то до 27 числа, хотя город у нас небольшой, разбит на районы, в каждом работают почтальоны и ежедневно и регулярно разносят почту. Короче, данное постановление я получил сегодня, после 14 дней со дня заседания административной комиссии и получается, что я по срокам даже не имею права его оспорить.
Посоветуйте, уважаемый Лева, что мне дальше предпринять. Я в шоке от того, что отцы города любыми правдами и неправдами и каким угодно способом стремятся пополнить местный бюджет.
С уважением, Лева Котов.

Лёва

Re: Ìóñîð

Сообщение Лёва » Чт июн 28, 2007 10:37 am

Ëåâà Êîòîâ писал(а):Ïîñîâåòóéòå, ÷òî ìíå äàëüøå ïðåäïðèíÿòü. ß â øîêå îò òîãî, ÷òî îòöû ãîðîäà ëþáûìè ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè è êàêèì óãîäíî ñïîñîáîì ñòðåìÿòñÿ ïîïîëíèòü ìåñòíûé áþäæåò.
Ýòî íå áþäæåò ïîïîëíÿþò òàêèì îáðàçîì, à ñòàâÿòñÿ ãàëêè î "âûïîëíåíèè" ðàáîòû ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà...
Âàì îñòàåòñÿ òîëüêî ïèñàòü çàÿâëåíèå â ïðîêóðàòóðó ã.Õàðüêîâà , â êîòîðîì èçëîæèòü ñóòü ïðîèçîøåäøåãî, âñå íàðóøåíèÿ äîïóùåííûå ðàáîòíèêàìè ãîðèñïîëêîìà è ïðîñèòü âûíåñòè ïðîòåñò íà ðåøåíèå àäìèíêîìèññèè ãîðèñïîëêîìà. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòå êà÷åñòâåííûå êñåðîêîïèè èìåþùèõñÿ äîêóìåíòîâ.


AGG
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 9:18 am

Сообщение AGG » Чт июн 10, 2010 12:41 pm

Город Черкассы обклеили объявлениями-угрозами, что сейчас любые справки выдаются только при наличии договора с коммунальной службой на вывоз мусора и Отсутствие такого договора предусматривает ответственность по статье 152. Слово Договор предусматривает, что это документ, принятый договорившимися сторонами. Здесь же полнейший диктат и угроза!
Насколько правомочны действия властей?Как грамотно противостоять еще одному рекетскому побору?
При заключении договора не учитывается объем мусора(заложен мифический максиум, примерно, как было с водой до счетчиков),т.е. принцип такой, заплати и можешь ничего сдавать. Придворовые территории тоже не обозначены. Проезжая часть убирается поливальными машинами и выплеском и смывом грязи водой на тротуары и автобусные остановки.
http://aktsent.com.ua/our-city/306-muni ... ector.html

Аватара пользователя
Константин
Ученик
Сообщения: 114
Зарегистрирован: Чт июн 22, 2006 9:18 pm

Сообщение Константин » Чт июн 10, 2010 2:30 pm

Да, граждане обязаны содержать в чистоте прилегающую территорию.
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В данной статье не указано обязательное наличие договора.
И как правильно было замечено "договор" это добровольное изъявление вступить в какие-либо взаимоотношения.


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей