Семейное право (алименты)

Семейное право - отрасль права, регулирующая семейные личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными.
Ответить
Iрiшka
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб май 19, 2007 11:23 pm

Семейное право (алименты)

Сообщение Iрiшka » Сб май 19, 2007 11:35 pm

1) 2 года и 8 месяцев бывший муж не платит алименты на содержание ребенка. Дважды обращалась в прокуратуру на привлечение бывшего мужа к уголовной ответственности, но мне отказано на том основании, что он не отказывается платить, хотя всё также не платит. Он нигде не работает и собственного имущества не имеет. Хотя он торгует на рынке сельхоз продукцией и деньги он имеет. Дважды ездил в Москву на заработки и привез немалую сумму денег, на эти деньги он приобрел автомобиль ВАЗ 2107, но оформил документы на его нынешнюю тещу. С апреля 2006 по ноябрь 2006 платил алименты по 20 гривен в месяц. С декабря 2006 стоит на бирже труда, и мне с нее выплачивают 60 гривен, из них 30 гривен алиментов и 30 задолженности по алиментам. Общая задолженность по алиментам составляет 4000 гривен. Так как я получаю 30 гривен в месяц задолженности и выплачиваться она будет в течении 12 месяцев то это получится 360 гривен! Куда и с каким заявлением мне обратиться, чтобы добиться выплаты задолженности по алиментам?
2) Согласно нового закона, ели муж не платит алименты, то я имею право обратиться в суд с заявлением, чтобы мне назначили государственную помощь на ребенка в размере 30% от прожиточного минимума. Моя зарплата составляет 550 гривен в месяц и проживаем мы с ребенком вдвоем. Будет ли в таком случае государство платить эту помощь? Напишите, пожалуйста, образец заявления.
3) Могу ли я лишить мужа родительских прав? Какие последствия могут быть в результате этого действия? Участия в воспитании ребенка не принимает, алименты не платит, морально и материально не поддерживает, с ребенком не общается вообще. Напишите, пожалуйста, образец заявления.
Последний раз редактировалось Iрiшka Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Ñåìåéíîå ïðàâî (àëèìåíòû)

Сообщение Лёва » Вс май 20, 2007 2:26 pm

Iðiøka писал(а):Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àëèìåíòàì ñîñòàâëÿåò 4000 ãðèâåí. Òàê êàê ÿ ïîëó÷àþ 30 ãðèâåí â ìåñÿö çàäîëæåííîñòè è âûïëà÷èâàòüñÿ îíà áóäåò â òå÷åíèè 12 ìåñÿöåâ òî ýòî ïîëó÷èòñÿ 360 ãðèâåí! Êóäà è ñ êàêèì çàÿâëåíèåì ìíå îáðàòèòüñÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ âûïëàòû çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì?
Äà îáðàùàòüñÿ ìîæíî â âûøåñòîÿùèå îðãàíû ïðîêóðàòóðû è óïðàâëåíèÿ þñòèöèè, òîëüêî ýòî âðÿäëè ñäâèíåò ñèòóàöèþ ñ ìåñòà... À ñàìîñòîÿòåëüíî Âû íå óñòàíîâèòå èñòî÷íèêè äîõîäà "îòöà" è íå ñìîæåòå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î êðåäèòíîé èñòîðèè èç áàíêà, åñëè îí îáðàùàëñÿ çà êðåäèòîì ëè÷íî.
Iðiøka писал(а):2) Ñîãëàñíî íîâîãî çàêîíà, åëè ìóæ íå ïëàòèò àëèìåíòû, òî ÿ èìåþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì, ÷òîáû ìíå íàçíà÷èëè ãîñóäàðñòâåííóþ ïîìîùü íà ðåáåíêà â ðàçìåðå 30% îò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ìîÿ çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò 550 ãðèâåí â ìåñÿö è ïðîæèâàåì ìû ñ ðåáåíêîì âäâîåì. Áóäåò ëè â òàêîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâî ïëàòèòü ýòó ïîìîùü? Íàïèøèòå, ïîæàëóéñòà, îáðàçåö çàÿâëåíèÿ.
Òàêîãî îáðàçöà çàÿâëåíèÿ íå èìåþ.
Iðiøka писал(а):3) Ìîãó ëè ÿ ëèøèòü ìóæà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ? Êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü â ðåçóëüòàòå ýòîãî äåéñòâèÿ? Ó÷àñòèÿ â âîñïèòàíèè ðåáåíêà íå ïðèíèìàåò, àëèìåíòû íå ïëàòèò, ìîðàëüíî è ìàòåðèàëüíî íå ïîääåðæèâàåò, ñ ðåáåíêîì íå îáùàåòñÿ âîîáùå. Íàïèøèòå, ïîæàëóéñòà, îáðàçåö çàÿâëåíèÿ.
http://slil.ru/24393743 îáðàçåö èñêà î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Iрiшka
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб май 19, 2007 11:23 pm

Семейное право (алименты)

Сообщение Iрiшka » Вс май 20, 2007 9:44 pm

Спасибо.
Последний раз редактировалось Iрiшka Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Викa
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июл 01, 2009 9:55 pm

Сообщение Викa » Ср июл 01, 2009 9:58 pm

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АЛИМЕНТАМ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОДАВАТЬ НА БЫВШЕГО МУЖА В СУД ЗА НЕВЫПЛАТУ?
Последний раз редактировалось Викa Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.


N_73
Ученик
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2009 6:28 am
Контактная информация:

Сообщение N_73 » Чт июл 02, 2009 6:15 am

Приклад позовної заяви про позбавлення батьківських прав

http://www.zonazakona.org.ua/index.php/ ... 6-07-24-48
Последний раз редактировалось N_73 Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Викa
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июл 01, 2009 9:55 pm

Сообщение Викa » Ср окт 21, 2009 11:37 am

Здравствуйте. У меня была не очень приятная история: мои бывший муж относил в исполнительную службу "левые" квитанции, это выяснилось лишь тогда, когда я сама приехала в ИС и начала выяснять почему он мне не платит. Там я написала заявление и в результате они разобрались с этим вопросом и насчитали ему задолженность около 3000 грн. Сейчас он мне платит по 700 грн. в мес. на нас ребенком(эта сумма была установлена судом). Погасить долг он обещает, но уже 4 мес. нет никаких погашений, кроме установленных 700грн.
Подскажите пожалуйста имеется ли какой-то срок давности по выплате задолженности по алиментам? И каким образом по закону должно осуществляться это погашение и до какого срока? И куда мне обратиться для ускорения этого процесса, ведь по сути он сейчас мне начал платить...?
Последний раз редактировалось Викa Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Urist-Traktorist
Магистр
Сообщения: 533
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:10 pm

Сообщение Urist-Traktorist » Ср окт 21, 2009 8:42 pm

НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ В СУД ПО СТЯГНЕННЮ ПЕНІ НА ПІДСТАВІ ч. 1 ст. 196 СК України
Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів
1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

ЗРАЗОК:

В Київський районний суд м. Києва

Позивач : Латай Катерина Станіславівна, 09.07.1981 р.н.,
що зареєстрована і проживає за адресою:
Тел.: 772-56-91

Відповідач: Латай Ігор Вольдимарович, 19.05.1973 р.н.,
що зареєстрований за адресою:
місце проживаня і місцезнаходження:
Тел.: 711-79-48

Ціна позову - 1000 грн 00 коп

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист прав стягувача, стягнення аліментів і неустойки від сум іх несплати на утримання малолітньої дитини за рішенням суду

Рішенням Київського районного суду м. Києва від 09.09.08 року стягнуто з Латай Ігора Вольдимарович, 19.05.1973 р.н., аліменти на утримання малолітнього сина Вольдимара, 29.10.2007 р.н, у розмірі 1/4 від усіх видів заробітку і видано виконачий лист № 2-2222/08 (див. додаток 1).
Від добровільного виконання рішення суду Латай І.В. відмовився, тому 09.10.08 року Київським ВДВС була прийнята Постанова ВП № 222222 про відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню з нього аліментів. Жодного пункту зазначеної Постанови, в тім числі, і вимоги про повідомлення ДВС про місце роботи, боржником не було виконанено.
Від виконання своїх обов’язків Латай І.В. ухиляється, часто змінює своє місце роботи і перебування, переховується, іігнорує вимоги діючого законодавства і державних виконавців, тому з його вини утворився борг з виплати аліментів, який він добровільно погашати відмовляється.
Вина боржника у виникненні заборгованості з виплати аліментів на утримання сина за рішенням суду полягає в його діях і бездіяльності:
- на виклик державного виконавця не з’явився в 10-денний термін;
- про своє місцеперебування не повідомляє;
- зміну свого місця проживання приховує;
- реєстрацію місця перебування відповідно до вимог законодавства не здійснив;
- на вимогу державної виконавчої служби не працевлаштувався;
- на облік у районний відділ по безробіттю не став і т.д.
Підстава позову: При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення (.ч. 1 ст. 196 СК України).
Для розрахунку неустойки (пені) взято період з 01.01.2009 р. по 01.09.2009 р., за який проведено Розрахунок заборггованості з виплати аліментів державним виконавцем Київського ВДВС Хабаренко Х.Х. 01.09.2009 року (див. додаток 2).
Сума неустойки з 01.01.2009 р. по 01.09.2009 р. складає 1000,00 грн (див. додаток 2).
У зв’язку з цим, я пред‘являю позов до боржника у виконавчій справі Латай Ігора Вольдимарович. Позов пред’являється за правилами ст. 109 ЦПК України.
У відповідності із ст. 86 Закону України «Про виконавче провадження» стягувач має право звернутися з позовом до суду про захист своїх прав, при цьому стягувач звільняється від сплати судового збору.
Від сплати державного мита звільняються позивачі за позовами про стягнення аліментів (ч. 5 ст. 4 Декрету КМ України «Про державне мито»)
На підставі викладеного й у відповідності із ст. 3 Конвенції ООН «Про права дитини», ст. 194, ч. 4 ст. 195, ч. 1 ст. 196 СК України, ст. ст. 11-1, 25, 74, 85, 86 Закону України «Про виконавче провадження», керуючись ст.ст. 3, 4, 5, 15, 30, 118, 119, 120, 122 ЦПК України,-

Прошу суд:

Прийняти позов до свого провадження.
На підставі ст. 86 Закону України «Про виконавче провадження» звільнити мене від сплати судового збору.
Задовольнити позовні вимоги наступним чином:
1. Стягнути з Латай Ігоря Вольдимарович на мою, Латай Катерини Станіславівни, користь неустойку (пеню) за період з 01.01.2009 р. по 01.09.2009 року у розмірі 1000 грн 00 коп.

Додатки:
1.
2.

N.

ДЕСЬ ПРИБЛИЗНО ТАК
Необхідно мати розрахунок заборгованості державного виконавця.
І нарахувати пеню у розиірі 1% - рахує сам позивач, а суд затверджує чи перераховує її, коли є помилки.


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей