Как лишить родительских прав отца ребёнка?

Семейное право - отрасль права, регулирующая семейные личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными.
Ответить
vasylkor
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2007 8:20 am

Как лишить родительских прав отца ребёнка?

Сообщение vasylkor » Вс апр 29, 2007 10:57 am

Добрый день.
У меня такая ситуация. Есть ребёнок от первого брака. Ему 12 лет. С первым мужем развелась сразу же после рождения ребёнка. С тех пор с ним никакого контакта не поддерживаю: не знаю, где он проживает и алиментов от него никогда не получала. Сейчас у моего ребёнка есть возможность поехать на соревнования за границу. Но для этого требуется согласие обоих родителей. Я не знаю как связаться с его отцом, так не знаю где он может быть. Как лишить отца родительских прав, чтобы не требовалось его согласие на поездку ребёнка за границу?
С уважением, Оля.

Лёва

Re: Êàê ëèøèòü ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ îòöà ðåá¸íêà?

Сообщение Лёва » Вс апр 29, 2007 10:31 pm

vasylkor писал(а):Äîáðûé äåíü.
Ó ìåíÿ òàêàÿ ñèòóàöèÿ. Åñòü ðåá¸íîê îò ïåðâîãî áðàêà. Åìó 12 ëåò. Ñ ïåðâûì ìóæåì ðàçâåëàñü ñðàçó æå ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåá¸íêà. Ñ òåõ ïîð ñ íèì íèêàêîãî êîíòàêòà íå ïîääåðæèâàþ: íå çíàþ, ãäå îí ïðîæèâàåò è àëèìåíòîâ îò íåãî íèêîãäà íå ïîëó÷àëà. Ñåé÷àñ ó ìîåãî ðåá¸íêà åñòü âîçìîæíîñòü ïîåõàòü íà ñîðåâíîâàíèÿ çà ãðàíèöó. Íî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñèå îáîèõ ðîäèòåëåé. ß íå çíàþ êàê ñâÿçàòüñÿ ñ åãî îòöîì, òàê íå çíàþ ãäå îí ìîæåò áûòü. Êàê ëèøèòü îòöà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, ÷òîáû íå òðåáîâàëîñü åãî ñîãëàñèå íà ïîåçäêó ðåá¸íêà çà ãðàíèöó?
Ñ óâàæåíèåì, Îëÿ.
Îáðàçåö èñêà Âàì â ïîìîøü http://slil.ru/24309394 (ñêà÷àéòå ïî ññûëêå). Ïîäàâàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå íåîáõîäèìî èìåííî íà ëèøåíèå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ è âçûñêàíèå àëèìåíòîâ, ÷òî áû ñóä ðàññìàòðèâàë ïî ìåñòó âàøåãî æèòåëüñòâà, à íå ïî ïîñëåäíåìó èçâåñòíîìó ìåñòó æèòåëüñòâà âàøåãî ýêñ-ñóïðóãà.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618%2D15&p=1177055647010448 писал(а):Ñòàòòÿ 109. ϳäñóäí³ñòü ñïðàâ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì â³äïîâ³äà÷à
1. Ïîçîâè äî ô³çè÷íî¿ îñîáè ïðåä'ÿâëÿþòüñÿ â ñóä çà ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ.

Ñòàòòÿ 110. ϳäñóäí³ñòü ñïðàâ çà âèáîðîì ïîçèâà÷à
1. Ïîçîâè ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â, ïðî âèçíàííÿ áàòüê³âñòâà â³äïîâ³äà÷à, ïîçîâè, ùî âèíèêàþòü ç òðóäîâèõ ïðàâîâ³äíîñèí, ìîæóòü ïðåä'ÿâëÿòèñÿ òàêîæ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîçèâà÷à.

Лёва

Re: Êàê ëèøèòü ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ îòöà ðåá¸íêà?

Сообщение Лёва » Сб май 05, 2007 6:51 pm

vasylkor писал(а):÷òîáû íå òðåáîâàëîñü åãî ñîãëàñèå íà ïîåçäêó ðåá¸íêà çà ãðàíèöó?
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0283%2D04&p=1178369797068404 писал(а):ÎÑÍÎÂͲ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎѲÄ×ÅÍÍß ÏÐÀÂÎ×ÈͲÂ
40. Ó ðàç³ óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü íîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ òà (àáî) äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿, ó òîìó ÷èñë³ äîãîâîð³â ùîäî ïîä³ëó, îáì³íó æèòëîâîãî áóäèíêó, êâàðòèðè çà ó÷àñòþ îñ³á, íàä ÿêèìè âñòàíîâëåíî îï³êó àáî ï³êëóâàííÿ, íîòàð³óñ ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü äîçâîëó îðãàíó îï³êè òà ï³êëóâàííÿ íà óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â (ñò.71 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ( 435-15 )...
Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ çãîäè äðóãîãî ç áàòüê³â (áàòüêî äèòèíè çàïèñàíèé ç³ ñë³â ìàòåð³; ó ðàç³ ñìåðò³ äðóãîãî ç áàòüê³â, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñâ³äîöòâîì ïðî ñìåðòü ÷è äîâ³äêîþ îðãàíóðåºñòðàö³¿ öèâ³ëüíîãî ñòàíó; ó ðàç³ âèçíàííÿ äðóãîãî ç áàòüê³â áåçâ³ñíî â³äñóòí³ì ÷è ïîìåðëèì) ïðàâî÷èíè ùîäî ìàéíà ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè â÷èíÿþòüñÿ òèì ç áàòüê³â, ç êèì äèòèíà ïðîæèâàº.
Ìîæåò ýòî ïîìîæåò Âàì äàòü äîâåðåííîñòü òðåíåðó íà âûåçä ñ âàøèì ðåáåíêîì çà ãðàíèöó? Õîòÿ ÿ íå óâåðåí â òîì, ÷òî íîòàðèóñ ñîãëàñèòñÿ...

Наталья 222
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт авг 12, 2011 8:10 am

Помогите, пожалуйста! Каковы мои шансы?

Сообщение Наталья 222 » Пт авг 12, 2011 8:39 am

Муж бросил меня в 2 месяца беременности. Ушёл к другой женщине. Думала одумается, не верила что он способен на такие подлости. Но! Во время беременности они оба надомной издевались. Лежала на сохранении, потому как доводили до стрессов. Помощи от него не было никакой. Для ребенка все покупала сама, ездила на работу до последнего, пока не стала хромать ( ущемление нерва ) ездила на работу очень далеко. Когда родился ребенок, из роддома не забирал. Приехал один раз к ребенку в 10 дней. Хотел общаться. Я не препятствовала. Но шансом он не воспользовался. Ребенку уже 10 месяцев. Мы все еще в браке. С момента рождения ребенка он переводил мне деньги ( 790-800 грн ) как хотел и когда хотел. Сейчас идет суд по поводу алиментов. Он не звонит даже не спрашивает о ребенке. Только узнаю, что ждет когда он сможет есть сам, чтобы забирать его. Я в шоке! Как я могу отдать ему ребенка, если ребенок его не знает?! И там эта женщина, я боюсь за малыша. Не думайте, я не параноик. Но они оба пьют и курят. Плюс эта женщина до сих пор обливает меня грязью и пытается задеть. С апреля идет суд по поводу алиментов, с того момента он мне ничего не переводит. Хотя возможности есть. Скрывает свое место работы. Работает там не официально. Когда ребенок болел - помощи не оказал, одеть ребенка зимой отказался. Ребенок не знает слово - «Папа» Свидетелей достаточно. Он еще и руку прикладывал во время нашего брака, но как это доказать?!
Ему не нужен ребенок! Это месть скорее мне, не понятно за что. Я хочу защитить своего малыша. Хочу лишить его отцовства, прав на отцовство. Каковы мои шансы? Как мне это сделать?


Ирина Ярмак
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 4:22 pm

Сообщение Ирина Ярмак » Пт авг 12, 2011 12:01 pm

Я думаю без помощи хорошего адвоката -сложно. У меня ситуация тоже муж не интересуется ребенком никак,разрешения на выезд не дает. пО СПРАВЕДЛИВОСТИ-ОЧЕНЬ СЛОЖНО. СУД......Я ПРОМОЛЧУ..........


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей