Страница 1 из 1

Книга отзывов и предложений

Добавлено: Чт май 25, 2006 6:41 pm
Администратор
Уважаемые посетители, администрация проекта "Виртуальная юридическая консультация г.Харькова" будет благодарна всем посетителям за продоставленную характеристику работы портала (отзывы на полученную консультацию, пожелания, дополнения и т.п.)

Re: Êíèãà îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé

Добавлено: Пт июн 09, 2006 8:23 pm
Лёва
[quote="Àäìèíèñòðàòîð"]Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè, àäìèíèñòðàöèÿ ïðîåêòà "Âèðòóàëüíàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ ã.Õàðüêîâà" áóäåò áëàãîäàðíà âñåì ïîñåòèòåëÿì çà ïðîäîñòàâëåííóþ õàðàêòåðèñòèêó ðàáîòû ïîðòàëà (îòçûâû íà ïîëó÷åííóþ êîíñóëüòàöèþ, ïîæåëàíèÿ, äîïîëíåíèÿ è ò.ï.)[/quote]
Ñòîèò äîáàâèòü ôóíêöèþ ïðèêðåïëåíèÿ ê îòçûâó ôàéëà, ÷òî áû ìîæíî áûëî âûëîæèòü ôîðìû, áëàíêè, îáðàçöû òèïîâûõ äîêóìåíòîâ è ò.ä.

Добавлено: Пн июн 12, 2006 1:55 pm
Администратор
Спасибо за коментарии, в ближайшее врема мы постараемся решить эту проблему.

Добавлено: Вт окт 17, 2006 10:23 am
Лёва
Çàìåòèë àêòèâíîñòü ÑÏÀÌÅÐîâ íà ôîðóìå... Ìîæåò ñòîèò àäìèíèñòðàöèè ââåñòè áëîêèðîâêó ïî IP-adress çà ðàñïðîñòðàíåíèå ÑÏÀÌÀ??? Äà óäàëèòü ïîëüçîâàòåëåé êîòîðûå çàíèìàþòüñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì ÑÏÀÌ ñîîáùåíèé!!!
Êñòàòè, à ÷å ñåðâàê âûðóáèëñÿ ÷àñ íàçàä???

Добавлено: Пн окт 23, 2006 6:41 pm
Лёва
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà ýòîì ôîðóìå íåò àäìèíà...
Óáåäèòå ìåíÿ ïîæàëóéñòà â îáðàòíîì, íàâåäèòå ïîðÿäîê â ôîðóìå :evil:

Добавлено: Вт окт 24, 2006 8:14 am
Администратор
Лёва писал(а):Складывается впечатление, что на этом форуме нет админа...
Убедите меня пожалуйста в обратном, наведите порядок в форуме :evil:
Частично Вы правы. В силу определенных обстоятельств резко сократилось свободное время, поэтому сайту не уделяется должное внимание.

P.S. Администрация будет рада сотрудничеству.

Добавлено: Ср окт 25, 2006 10:27 am
Лёва
Ñ÷èòàþ ÷òî ïîðà óáèòü ñëåäóþùèå òîïèêè:
http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=439
http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=396
Ïî ïðè÷èíå ÷èñòåéøåé âîäû ÑÏÀÌÀ :evil:
ê òîìó æå åñòü ðÿä ïîëüçîâàòåëåé, ïîðà óäàëèòü íåôèã óïîäîáëÿòüñÿ ïîïñîâûì ôîðóìàì ñ 11 òûñ.ïîëüçîâàòåëåé, èç êîòîðûõ ðåàëüíûõ òîëüêî òûñÿ÷à :oops:
Åñëè ñìîòðåòü ïî êîëè÷åñòâó ñîîáùåíèé ñ óáûâàíèåì, òî âûõîäèò, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 80-òîãî íóæíî ìî÷èòü âñåõ...
http://www.jurist.kh.ua/forum/memberlist.php

Добавлено: Чт окт 26, 2006 12:45 pm
Лёва
Îáíàðóæåíà îøèáêà â ñêðèïòàõ ôîðóìà...
Íå ìîãó âñòàâèòü öèòàòó, öâåò òåêñòà, ññûëêó...
+ ÑÏÀÌ http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=442

Добавлено: Вт сен 18, 2007 7:51 pm
Лёва
Êîãäà ìîäåðàì äàäóò ïðàâî áàíà ïî àéïè?
Ñîáðàë ñâåæóþ êîëëåêöèþ spam-ip è ïðîñòî ðóêè ÷åøóòñÿ ïîáàíèòü...
87.242.116.203 87.118.112.32
81.95.151.133
89.138.246.245
84.23.55.8
85.140.68.35 85.140.215.148 85.140.100.157
77.123.96.114
72.232.25.58
78.106.18.119
79.120.18.4
218.58.136.4
80.91.186.250 80.84.183.210
59.77.17.245
62.85.45.65
91.122.16.63 91.76.117.252
90.176.82.23
195.234.109.76
193.239.179.130
Ïî÷èñòèë ôîðóì è âðåìåíè íà îòâåòû ïðîñòî íå îñòàåòñÿ :(

Добавлено: Пн сен 24, 2007 10:59 am
maks
Есть пара предложений против спамеров:

* нужно на почту высылать ссылку активации аккаунта (мне на почту пришло, при регистрации, только сообщение "добро пожаловать")
* в форме регистрации на форуме поставить radio-button, что-то типа: "я бот" и варианты "да", "нет". Потому что картинка с символами видимо запросто распознается, если появились боты.
* можно например усложнить рисунок букв для усложнения его автоматического распознавания.

К сожалению, я сам не программист. поэтому не представляю сложности реализации того, что тут вам насоветовал.

Добавлено: Вт сен 07, 2010 4:05 pm
koneslik
Юридична компанія «КСД»
08131 Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 13-Д

моб.тел 067-407-33-51

Працює: з 9.00 – 18.00
Вихідний: Неділя

Юридична компанія надає наступні юридичні послуги:
- Державна реєстрація СПД, фондів та організацій
- Адвокатські послуги
- Юридична консультація з питань: цивільних, сімейних, трудових, сімейних, земельних, спадкових, господарських та адміністративних спорів
- Складання документів
- Захист інтересів клієнта у судах
- Супроводження угод
- Супровід виконання судових рішень
- Захист прав споживачів
- Представлення інтересів в органах влади
- Юридичний супровід комерційних проектів
- Допомога при відшкодуванні моральної шкоди
- Операції з нерухомістю
та інші види юридичних послуг в Києві ат по Україні.

Re: Книга отзывов и предложений

Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:29 pm
Lyu
Последнее время (несколько лет) сайт не активен. А ведь это была реальная помощь для многих. Понятно, что нужны специалисты, которые смогут оказывать юридическую помощь безвозмездно. Хочется, чтоб сайт возобновил свою работу.