Возмущение на Леву

Администрация будет благодарна всем желающим, кто найдет время высказать свои замечания и пожелания.
Ответить
Евгения
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2006 9:51 am
Откуда: г.Киев

Возмущение на Леву

Сообщение Евгения » Сб апр 07, 2007 11:51 am

Левушка! Простите за фамильярность. Но... Прочитайте Ваши ответы на тему "Неуплата алиментов". Я возмущена.
А почему суд должен постановлять, что ОТЕЦ должен быть ОПЕКУНОМ РОДНОГО ребенка? Он ОБЯЗАН воспитывать и опекать родного ребенка по происхождению, а не по определению суда. Вы надеюсь поняли? И больше подобного писать не будете? И еще. А как эта женщина может узнать где работает этот .... отец? А он с нею не хочет говорить и тем более открывать ей свои "тайны"? И что? Ну не может она узнать где он работает. А где наши законы? Почему исполнительная служба не занимается своими прямыми обязанностями?
Благодаря таким "адвокатам" как Вы страдают дети. Вы защищаете тех отцов, которые живут по принципу "Сделал дело - уходи". Может быть права "Черная вдова" (паук такой), которая сжирает самца после оплодотворения?
Последний раз редактировалось Евгения Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Сб апр 07, 2007 9:14 pm

Îòáðîñüòå ýìîöèè è ïðî÷èòàéòå...
Ñòàòòÿ 181. Ñïîñîáè âèêîíàííÿ áàòüêàìè îáîâ'ÿçêó óòðèìóâàòè äèòèíó
1. Ñïîñîáè âèêîíàííÿ áàòüêàìè îáîâ'ÿçêó óòðèìóâàòè äèòèíó âèçíà÷àþòüñÿ çà äîìîâëåí³ñòþ ì³æ íèìè.
2. Çà äîìîâëåí³ñòþ ì³æ áàòüêàìè äèòèíè òîé ³ç íèõ, õòî ïðîæèâຠîêðåìî â³ä äèòèíè, ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó ¿¿ óòðèìàíí³ â ãðîøîâ³é ³ (àáî) íàòóðàëüí³é ôîðì³.
3. Çà ð³øåííÿì ñóäó êîøòè íà óòðèìàííÿ äèòèíè (àë³ìåíòè) ïðèñóäæóþòüñÿ ó ÷àñòö³ â³ä äîõîäó ¿¿ ìàòåð³, áàòüêà ³ (àáî) óòâåðä³é ãðîøîâ³é ñóì³.
4. Ó ðàç³ âè¿çäó îäíîãî ç áàòüê³â çà êîðäîí íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó äåðæàâó, ç ÿêîþ Óêðà¿íà íå ìຠäîãîâîðó ïðî íàäàííÿïðàâîâî¿ äîïîìîãè, àë³ìåíòè ñòÿãóþòüñÿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìóÊàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè.
5. ßêùî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ àë³ìåíòíèõ çîáîâ'ÿçàíü çã³äíî ç÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³ îäèí ç áàòüê³â íå âè¿õàâ íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó äåðæàâó, ç ÿêîþ Óêðà¿íà íå ìàºäîãîâîð³â ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, òà çàëèøèâñÿ àáî ïîâåðíóâñÿ äëÿïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿íó, ïîðÿäîê ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â ç óðàõóâàííÿì ñïëà÷åíî¿ ñóìè âñòàíîâëþºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì. { Ñòàòòþ 181 äîïîâíåíî ÷àñòèíîþ çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 3539-IV( 3539-15 ) â³ä 15.03.2006 }
6. ßêùî ï³ñëÿ íàáðàííÿ ð³øåííÿì ñóäó çàêîííî¿ ñèëè, çã³äíî çÿêèì ç îäíîãî ³ç áàòüê³â ñòÿãóþòüñÿ àë³ìåíòè, â³í âè¿æäæຠäëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ó äåðæàâó, ç ÿêîþ Óêðà¿íà íå ìຠäîãîâîðó ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, ç íüîãî çà ð³øåííÿì ñóäó äî éîãî âè¿çäó çàìåæ³ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ñòÿãíóòî àë³ìåíòè çà âåñü ïåð³îä äîäîñÿãíåííÿ äèòèíîþ ïîâíîë³òòÿ. { Ñòàòòþ 181 äîïîâíåíî ÷àñòèíîþ çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 3539-IV( 3539-15 ) â³ä 15.03.2006 }
7. ßêùî ï³ñëÿ íàáðàííÿ çàêîííî¿ ñèëè ð³øåííÿì ñóäó ïðî ñïëàòó àë³ìåíò³â çà âåñü ïåð³îä äî äîñÿãíåííÿ äèòèíîþ ïîâíîë³òòÿ îñîáà, çÿêî¿ ñòÿãóþòüñÿ àë³ìåíòè, ïðîäîâæóº ïîñò³éíî ïðîæèâàòè â Óêðà¿í³àáî ïîâåðòàºòüñÿ â Óêðà¿íó äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ òà çì³íþþòüñÿîáñòàâèíè, ÿê³ âïëèíóëè íà âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó àë³ìåíò³â, óñóäîâîìó ïîðÿäêó ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî ïåð³îäè÷íå ñòÿãíåííÿàë³ìåíò³â ç óðàõóâàííÿì ñïëà÷åíî¿ ñóìè. { Ñòàòòþ 181 äîïîâíåíî ÷àñòèíîþ çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 3539-IV( 3539-15 ) â³ä 15.03.2006 }
8. ßêùî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ áàòüê³â íåâ³äîìå, àáî âîíè óõèëÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â, àáî íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ óòðèìóâàòè äèòèíó, äèòèí³ ïðèçíà÷àºòüñÿ òèì÷àñîâà äåðæàâíà äîïîìîãà, ÿêà íå ìîæå áóòè ìåíøîþ í³æ 30 â³äñîòê³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ äèòèíè â³äïîâ³äíîãî â³êó. Âèïëàòà òèì÷àñîâî¿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. ( ×àñòèíà ñòàòò³ 181 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî³ ç Çàêîíîì N 2901-IV ( 2901-15 ) â³ä 22.09.2005; â ðåäàêö³¿ ÇàêîíóN 2853-IV ( 2853-15 ) â³ä 08.09.2005 )
9. Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè òèì÷àñîâî¿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè âèçíà÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. ( Ñòàòòþ 181 äîïîâíåíî ÷àñòèíîþ çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 2853-IV( 2853-15 ) â³ä 08.09.2005 )
10. Ñóìè íàäàíî¿ äèòèí³ òèì÷àñîâî¿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ï³äëÿãàþòü ñòÿãíåííþ ç ïëàòíèêà àë³ìåíò³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. ( Ñòàòòþ 181 äîïîâíåíî ÷àñòèíîþ çã³äíî ³ç Çàêîíîì N 2853-IV( 2853-15 ) â³ä 08.09.2005 )
Âàì äîñòàòî÷íî òàêîãî îòâåòà?
Åâãåíèÿ писал(а):À êàê ýòà æåíùèíà ìîæåò óçíàòü ãäå ðàáîòàåò ýòîò .... îòåö? À îí ñ íåþ íå õî÷åò ãîâîðèòü è òåì áîëåå îòêðûâàòü åé ñâîè "òàéíû"? È ÷òî? Íó íå ìîæåò îíà óçíàòü ãäå îí ðàáîòàåò. À ãäå íàøè çàêîíû? Ïî÷åìó èñïîëíèòåëüíàÿ ñëóæáà íå çàíèìàåòñÿ ñâîèìè ïðÿìûìè îáÿçàííîñòÿìè?
À íà ÷òî Ïåíñèîííûé ôîíä Óêðàèíû, à ÃÍÈ ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ýêñ-ñóïðóãà? Åæåãîäíûé ïåðñîíèôèöèðîâàííûé îò÷åò ïî êàæäîìó ðàáîòàþùåìó ãðàæäàíèíó... À "ïðîáèòü" íà ìåñòî ðàáîòû è ðàçìåðû äîõîäîâ ìîæåò òà æå èñïîëíèòåëüíàÿ ñëóæáà, åñëè íàëîãîâèêîâ èëè îïåðîâ çíàêîìûõ íåò.
Êñòàòè, îðèãèíàëüíîãî ñîîáùåíèÿ ÿ óæå íå ïîìíþ, íî òî ÷òî ïîñò áûë îòðåäàêòèðîâàí íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ìîåãî îòâåòà, ÷òî òî äà çíà÷èò.
Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü: Îëüãà Ãàëåíêî (Âò Ìàð 20, 2007 5:00 pm), âñåãî ðåäàêòèðîâàëîñü 1 ðàç
Åâãåíèÿ писал(а):Ïî÷åìó èñïîëíèòåëüíàÿ ñëóæáà íå çàíèìàåòñÿ ñâîèìè ïðÿìûìè îáÿçàííîñòÿìè?
Ýòî íàâåðíîå ïîòîìó, ÷òî îíè íå çíàþò, êîìó æå âñå òàêè ïîä÷èíÿþòñÿ, ÌèíÞñòó èëè êîìó äðóãîìó.
Åâãåíèÿ писал(а):Áëàãîäàðÿ òàêèì "àäâîêàòàì" êàê Âû ñòðàäàþò äåòè.
:shock: Äåòè â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ñòðàäàþò áëàãîäàðÿ "ðîäèòåëÿì". Ïðåæäå ÷åì äåòåé çàâîäèòü, çàìóæ/æåíèòüñÿ ñîáèðàòüñÿ, íàäî îñîçíàòü, êàêîé íà ñåáÿ ïðèíèìàåø ãðóç îòâåòñòâåííîñòè, à íå òîëüêî "ñóïðóæåñêèå" îáÿçàííîñòè â ïîñòåëè...
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Евгения
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2006 9:51 am
Откуда: г.Киев

Возмущение на Леву

Сообщение Евгения » Вс апр 08, 2007 9:28 am

Лева! А ведь в исходном тексте речь шла не о материальной поддержке отцом ребенка, а об участии в воспитании. И для этого решения суда не требуется.
А вот по поводу того с кем "заводить" детей... Я прожила с "хорошим человеком" 20 лет. Имею с ним 13-летнюю дочь. Хотя замужем за этим человеком никогда не была. Первые семь лет он очень хорошо относился к дочери, помогал нам материально, общался с дочерью и со мною. Но... Сейчас ему 55 лет, он имеет 28-летнего сына от законного брака. И вот вдруг ему захотелось "погарячее". Он бросил всех и "сделал" еще двоих детей своей 28-летней (!) секретарше. Он ровестник ее отца. Все предыдущие дети сразу стали забыты (о женщинах речь не идет). Он владелец ООО и имеет "зарплату" 375 грн. На эти деньги содержит сожительницу, ее детей, иномарку, снимает квартиру и согласен "общасливливать" нашу дочь, отстегивая ей 25% от этой суммы. Но даже и это исполнительная служба "выбить" не может (или не хочет).
А ведь в 1980 году, когда все начиналось, никто не мог предположить, что этот человек способен на подлости. Почему он совершил все эти поступкии - неизвестно. Он избегает встреч со мною. Как вам ситуация? И где найти выход? Ребенок не должен страдать. У вас найдется совет?
Последний раз редактировалось Евгения Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Âîçìóùåíèå íà Ëåâó

Сообщение Лёва » Вс апр 08, 2007 10:04 am

Åâãåíèÿ писал(а):Ëåâà! À âåäü â èñõîäíîì òåêñòå ðå÷ü øëà íå î ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå îòöîì ðåáåíêà, à îá ó÷àñòèè â âîñïèòàíèè. È äëÿ ýòîãî ðåøåíèÿ ñóäà íå òðåáóåòñÿ.
Ñóäÿ ïî öèòàòàì, ïåðâûé âîïðîñ èíòåðåñóþùèé èñòèöó - ìàòåðèàëüíûé, à âîò âîñïèòàíèå ðåáåíêà (íå âîñïèòàíèå) - âñåãî ëèøü ìåõàíèçì äàâëåíèÿ íà áûâøåãî ñóïðóãà.
http://www.jurist.kh.ua/forum/viewtopic.php?t=1440
Åâãåíèÿ писал(а):À âîò ïî ïîâîäó òîãî ñ êåì "çàâîäèòü" äåòåé... ß ïðîæèëà ñ "õîðîøèì ÷åëîâåêîì" 20 ëåò. Èìåþ ñ íèì 13-ëåòíþþ äî÷ü. Õîòÿ çàìóæåì çà ýòèì ÷åëîâåêîì íèêîãäà íå áûëà. Ïåðâûå ñåìü ëåò îí î÷åíü õîðîøî îòíîñèëñÿ ê äî÷åðè, ïîìîãàë íàì ìàòåðèàëüíî, îáùàëñÿ ñ äî÷åðüþ è ñî ìíîþ. Íî... Ñåé÷àñ åìó 55 ëåò, îí èìååò 28-ëåòíåãî ñûíà îò çàêîííîãî áðàêà. È âîò âäðóã åìó çàõîòåëîñü "ïîãàðÿ÷åå". Îí áðîñèë âñåõ è "ñäåëàë" åùå äâîèõ äåòåé ñâîåé 28-ëåòíåé (!) ñåêðåòàðøå. Îí ðîâåñòíèê åå îòöà. Âñå ïðåäûäóùèå äåòè ñðàçó ñòàëè çàáûòû (î æåíùèíàõ ðå÷ü íå èäåò). Îí âëàäåëåö ÎÎÎ è èìååò "çàðïëàòó" 375 ãðí. Íà ýòè äåíüãè ñîäåðæèò ñîæèòåëüíèöó, åå äåòåé, èíîìàðêó, ñíèìàåò êâàðòèðó è ñîãëàñåí "îáùàñëèâëèâàòü" íàøó äî÷ü, îòñòåãèâàÿ åé 25% îò ýòîé ñóììû. Íî äàæå è ýòî èñïîëíèòåëüíàÿ ñëóæáà "âûáèòü" íå ìîæåò (èëè íå õî÷åò).
À âåäü â 1980 ãîäó, êîãäà âñå íà÷èíàëîñü, íèêòî íå ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê ñïîñîáåí íà ïîäëîñòè. Ïî÷åìó îí ñîâåðøèë âñå ýòè ïîñòóïêèè - íåèçâåñòíî. Îí èçáåãàåò âñòðå÷ ñî ìíîþ. Êàê âàì ñèòóàöèÿ? È ãäå íàéòè âûõîä? Ðåáåíîê íå äîëæåí ñòðàäàòü. Ó âàñ íàéäåòñÿ ñîâåò?
Ðàññìîòðèì âàø ïðèìåð:
Âû ñ 1980 ãîäà õîäèëè â ëþáîâíèöàõ ó æåíàòîãî ìóæèêà. Âû èìååòå ðåáåíêà îò ëþáîâíèêà. Êàê òîëüêî îí âàñ ïåðåñòàë îáåñïå÷èâàòü, òàê ñðàçó îí ñòàë ïëîõ. Âàøà æèçíü, èç "ëþáîâíîãî òðåóãîëüíèêà" ïðåâðàòèëàñü â "ëþáîâíûé ðîìá", à ìîæåò è "ëþáîâíûé øàð" (êîëîìáóð âûøåë).
Òàê ÷òî ìîé Âàì ñîâåò, îáðàùàéòåñü â èëè ñàìè îðãàíèçîâûâàéòå "Êëóá áûâøèõ æåí/ëþáîâíèö", è ïåðåìûâàéòå êîñòè ñâîèì ñóïðóãàì/ëþáîâíèêàì, à àäâîêàòîâ íå òðîãàéòå. À çàîäíî è âïðàâëÿéòå þíûì ñîçäàíèÿì ìîçãè, ÷òî áû íå ãíàëèñü çà æåíàòèêàìè...
Ñðåäè ýêñ-æåí åñòü òå åùå "ïîäàðêè ñóäüáû". Äâà ãîäà íàçàä èìåë ñëó÷àé ïîçíàêîìèòñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà ìóæ 30 ëåò (ïåðâûé ðàç æåíàò, èíâàëèä êàêîé òî ãðóïïû) íî óñïåøíî çàíèìàþùèéñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì ñòàë îáúåêòîì äîéêè ñâîåé ìîëîäîé ñóïðóãè, êîòîðàÿ åìó ðîäèëà áëèçíåöîâ, à ÷åðåç 2 ãîäà íà÷àëà âîäèòü íîñîì (èëè äðóãèìè ÷àñòÿìè òåëà)... Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû ðàçâîäà, îíà, ÷òî áû äàòü îòöó âèäèòüñÿ ñ äåòüìè, ïîòðåáîâàëà è ïîëó÷èëà îò íåãî 20 òûñÿ÷ àìåðèêàíñêèõ ôàíòèêîâ (áåç äåíåã íå äàâàëà), ÷åðåç ìåñÿö ïîëó÷èëà åùå ìàøèíó è äîì (áåç ñóäà), åùå ÷åðåç 3 ìåñÿöà åé çàõîäåëîñü çàáðàòü âñåü áèçíåñ (îí îòäàâàë òîëüêî ïîëîâèíó). Çàêîí÷èëîñü âñå òåì, ÷òî ìóæèê íàíÿë àäâîêàòà, îòñóäèë äåòåé, à æåíà çà ãîä ïðîñð..ëà âñå ÷òî ïîëó÷èëà äàðîì, è áèçíåñ è êàïèòàëû. Çàòî ìóæèê õîòü è îäèí, íî âîñïèòûâàåò óæå 4-ëåòíèõ ïàöàíîâ, è íå ñìîòðÿ íà ñâîþ èíâàëèäíîñòü, ñìîã ñ 0 ïîäíÿòü áèçíåñ.
Åùå âîïðîñû î ìîðàëè áóäóò? Íåò, îòïðàâëÿéòåñü íà æåíñêèå ôîðóìû...
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.


Евгения
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2006 9:51 am
Откуда: г.Киев

Возмущение на Леву

Сообщение Евгения » Пн апр 09, 2007 9:28 am

Лева! А Вы злой. Речь шла не о женщинах. Речь идет о детях. У меня в жизни все ОК! Есть муж, который меня обеспечивает материально и воспитывает мою дочь с шестимесячного возраста. Она его очень любит, хотя и знает настоящего отца. Я имею хорошую работу, которая меня удовлетворяет и в моральном, и в материальном плане. Так что никокого треугольника, а тем более ромба у меня нет. И никаких клубов я организовывать не буду. Бросили не меня. Он бросил жену, которая ни в чем не виновата перед ним.
Я несу ответственность за воспитание дочери по полной программе. Она учиться в хорошей школе, красиво рисует и уже определилась со своим будущим. А вот почему папочка не хочет нести ответственность (любую) за дочь и переложил ее воспитание на чужого дядю? И Вы рассуждаете в стиле такого "папочки", а не адвоката. Не хотела бы я иметь такого защитника. Удачи Вам. :lol:
Последний раз редактировалось Евгения Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Âîçìóùåíèå íà Ëåâó

Сообщение Лёва » Вт апр 10, 2007 11:09 am

Åâãåíèÿ писал(а):Ëåâà! À Âû çëîé...
È Âû ðàññóæäàåòå â ñòèëå òàêîãî "ïàïî÷êè", à íå àäâîêàòà. Íå õîòåëà áû ÿ èìåòü òàêîãî çàùèòíèêà. Óäà÷è Âàì. :lol:
ß òàêîé, êàêîé ÿ åñòü...
Ïðàâî âûáîðà íèêòî íå îòìåíÿë...
Âàì òîãî æå...
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Евгения
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2006 9:51 am
Откуда: г.Киев

Возмущение на Леву

Сообщение Евгения » Вт апр 10, 2007 12:55 pm

Лева! А ведь Вы этот бой (я имею ввиду на форуме) проиграли. Увы... :oops:
Закрывайте форум. Привет.
Последний раз редактировалось Евгения Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Âîçìóùåíèå íà Ëåâó

Сообщение Лёва » Вт апр 10, 2007 4:06 pm

Åâãåíèÿ писал(а):Ëåâà! À âåäü Âû ýòîò áîé (ÿ èìåþ ââèäó íà ôîðóìå) ïðîèãðàëè. Óâû... :oops:
Çàêðûâàéòå ôîðóì. Ïðèâåò.
â ëåâîì íèæíåì óãëó êíîïêè, âû êàê ñîçäàòåëü òîïèêà ìîæåòå ñàìè çàêðûòü òåìó.
P.S. (îò 12.04.07) Âîïðîñ àëèìåíòîâ îáñóæäàëñÿ â "Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå" (Óêðàèíà) 3 ìàðòà 2007 ã. Îòâåòû íà âîïðîñû, êàê ÿ ñìîòðþ àíàëîãè÷íûå, íî íèêòî íå âîçìóùàåòñÿ íà êîíñóëüòàíòà ãàçåòû è íå ïîäîçðåâàåò åãî â ïîòîêàíèè "îòöàì".
http://www.kp.ua/daily/030307/1635/print/


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей