возврат товара, реально?????????????

Все остальное, что не относится к вышеперечисленным отраслям права.
Ответить
dolli1983
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 3:51 am

возврат товара, реально?????????????

Сообщение dolli1983 » Вс ноя 05, 2006 12:22 am

купили диск в магазине ЧП вместо чека дали бумажку с печатью, на которой написано:

"На момент продажи на продукции механические повреждения отсутствуют покупатель ознакомлен с содержанием товара и техническими требованиями к нему. Данная продукция возврату и обмену не подлежит. ЧП Гахова М.И.
Постановление КМУ от 20.08.03 № 1317"

попросили поставить подпись, но диск не пошел, продавец деньги вернуть отказывается, мотивируя тем, что написано, что вовозврату не подлежит, но ведь я подписала, нет повреждений механических и с тех. требованиями ознакомлена, а сам диск никто в магазине не проверял, как поступить в такой ситуации?????????
Последний раз редактировалось dolli1983 Пт июл 31, 2015 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Вт ноя 07, 2006 6:51 pm

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 7-2003-%EF
Äîïîâíèòè ïåðåë³ê òîâàð³â íàëåæíî¿ ÿêîñò³, ùî íå ï³äëÿãàþòü
îáì³íó (ïîâåðíåííþ), çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 19 áåðåçíÿ 1994 ð. N 172 ( 172-94-ï ) "Ïðî ðåàë³çàö³þ
îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â" (ÇÏ
Óêðà¿íè, 1994 ð., N 7, ñò. 173), ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:
"àóä³î-, â³äåîêàñåòè, äèñêè äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ ³ç
çàïèñîì".


Êàê ïî ìíå, òóò íè÷åãî ïîäåëàòü íåëüçÿ, ò.ê. äèñê íå ïîéòè ìîã ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ íàäëåæàùåãî âñïîìîãàòåëüíîãî ñîôòà è äð.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей