ОБМАН ИЛИ ПОКУПКА В ИНТЕРНЕТЕ

Все остальное, что не относится к вышеперечисленным отраслям права.
san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

ОБМАН ИЛИ ПОКУПКА В ИНТЕРНЕТЕ

Сообщение san » Вс окт 29, 2006 7:18 am

В Харькове по интернету 18.09.2006 года за 6300 гривен поверил рекламе на ихнем сайте о гаранти прав потребителей КУПИЛ В МЕГАОПТЕ ВИДЕОКАМЕРУ JVC -MC500 ПРОДАЛИ НЕ РАБОЧУЮ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЕСТЬ НЕРАБОТАЕТ АВТОФОКУС НА МОИ ЗВОНКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ С БРАСЫВАЮТ МОБИЛЬНИК соединять операторы с главным по поставкам Яценко Павел Hикалаевичем не хотят . Видекамера продолжает находиться в ремонте все необходимые документы есть Гарантийный талон ,заключение гарантийной мастерской , багажная ведомость получения в Мариуполе , чеки об оплате талон что камера находиться в ремонте адрес Мегаопта пр Ленина 38,оф(4,5) тел 80577151179 - 80577151179 Мой АДРЕС г Мариуполь бул Шевченко 301-15 тел +380966376030 Дехтярь Александр Николаевич прошу помогите разобраться на данный момент нет камеры и денег как мне быть.

Лёва

Сообщение Лёва » Пн окт 30, 2006 4:03 pm

ß òàê ïîíèìàþ èç âñåé Âàøåé ñêîðîãîâîðêè, ÷òî Âû õîòèòå îáðàòèòüñÿ çà çàùèòîé Âàøèõ ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ, êîòîðûå áûëè êîùóíñòâåííûì îáðàçîì íàðóøåíû íåêèì âèðòóàëüíûì ìàãàçèíîì ïî ïðîäàæå ýëåêòðî-áûòîâîé òåõíèêè?
Åñëè òàê, òî ïîäàéòå â ìåñòíûé ñóä ðàéîíà Âàøåãî ïðîæèâàíèÿ èñêîâîå çàÿâëåíèå î âçûñêàíèè ñ ïðîäàâöà "ÌÅÃÀÎÏÒ" ã.Õàðüêîâ, ïð Ëåíèíà 38, îô(4,5) òåë 80577151179 - 80577151179 ñòîèìîñòè âèäåîêàìåðû JVC -MC500, è âîçìåùåíèè çàòðàò íà ïî÷òîâûå óñëóãè êîòîðûå Âû îïëà÷èâàëè ïðè ïîëó÷åíèè ïîêóïêè èëè çàìåíå âèäåîêàìåðû íà òàêóþ æå, íî èñïðàâíóþ. Ê èñêó, â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, ïðèëîæèòå êâèòàíöèþ îá óïëàòå ãîñïîøëèíû 51 ãðí., è êîïèè ãàðàíòèéíîãî òàëîíà, çàêëþ÷åíèÿ ãàðàíòèéíîé ìàñòåðñêîé, áàãàæíîé âåäîìîñòè, êâèòàíöèþ î ïåðå÷èñëåíèè äåíñðåäñòâ çà ïîêóïêó (6300 ãðí + áàíêîâñêèé %) è 2 êîíâåðòà ïî Óêðàèíå ñ 10 ëèñòàìè ÷èñòîé ïèñ÷åé áóìàãè. Åçäèòü â Õàðüêîâ äàæå ðàäè ñòîèìîñòè êàìåðû íå ñòîèò, ÷òî áû ïîëó÷èòü 6300 ãðí., äîñòàòî÷íî ïîëó÷èòü ðåøåíèå ñóäà â ã.Ìàðèóïîëü, ñ êîòîðûì ìîæíî òðåáîâàòü ñâîè äåíüãè îáðàòíî, â îáìåí íà èõ íå èñïðàâíóþ êàìåðó. Îáçâîíèòå àäâîêàòîâ â îáúÿâëåíèÿõ, ìîæåò êòî è âîçìåòñÿ âçûñêàòü ñ ÌÅÃÀÎÏÒà...
http://premier.ua/?act=objav
Ç.Û. ïðèìåð îáúÿâû
Àäâîêàò ßöêîâà Å. À. Âñå âèäû þðèäè÷åñêèõ óñëóã. Âåäåíèå óãîëîâíûõ, ãðàæäàíñêèõ, õîçÿéñòâåííûõ, òðóäîâûõ ñïîðîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó. 7-547-606, 8-067-577-39-90, 750-59-90, 8-050-939-96-39.

san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

мегаопт

Сообщение san » Сб ноя 04, 2006 2:58 am

4 ноября Cегодня позвонили и сказали что нужно отправлять видиокамеру на переосвидетельство, на новую комисию по установлении причины брака, но уменя заключение сделала гарантийная мастерская фирмы JVC я звонил в Киев и они потведили что это ихний филиал имеют лицензию, так имеют прово под вергать сомнению заключение гаратийной мастерской JVC мне кажеться они хотят этот брак списать на меня ка мне быть в этой ситуации

Лёва

Сообщение Лёва » Сб ноя 04, 2006 9:50 am

:evil: Êàêîé æå Âû âñå òàêè Õîìà íåâåðóþùèé!!!
Äàâàéòå ññûëêó íà âèðòóàëüíûé ìàãàçèí, ÿ ãëÿíó ÷òî çà ÌÅÃÀÎÏÒ òàêîé... È ñ êàêèìè óñëîâèÿìè Âû ñîãëàøàëèñü ïðè îôîðìëåíèè ïîêóïêè.
Íå ìîðî÷èëè áû ñåáå ãîëîâó, à ïîäàëè â ñóä. Âàø ñóä çàòàê ïðèçíàåò çàêëþ÷åíèå ãàðàíòèéíîé ìàñòåðñêîé, è íå áóäåò íàçíà÷àòü òåõíè÷åñêèõ ýêñïåðòèç... À åñëè Âû ñ õàðüêîâ÷àíàìè ðåøèòå âîçèòñÿ áåç ñóäà, îíè Âàì "ñäåëàþò" çàêëþ÷åíèå, ÷òî êàìåðà ïðèøëà â íåðàáî÷åå ñîñòîÿíèå ïî Âàøåé âèíå...
È èäèòå òîãäà Âû ñî ñâîåé âèäåîêàìåðîé íà âñå ÷åòûðå ñòîðîíû!!!


san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Мегаопт

Сообщение san » Вс ноя 05, 2006 4:15 am

Я проживаю в
Мариуполе Донецкой обл мне по давать в суд нужно по месту проживания или в Харькове получили они письмо мое с уведомлением о разрыве договора купли продажи они получили 23 .10.06г по времени уже можно подавать . При по купке оне только прислали гарантийный талон ни своего адреса и куда обращаться в случае ремонта все это пришлось находить в интернете.Мастерская в каторую я обратился являеться являеться филиаиом представительства JVC Попробую уних взять документы потверждающие это, Звонил в представительство JVC в Киеве они потвердили что мастерская Нетрон уполномочена проводить осмотр и заключение. Сылка Мегаопта http://www.megaopt.com.ua/warranty/

Лёва

Сообщение Лёва » Вт ноя 07, 2006 1:36 pm

×èòàéòå ïåðâûé îòâåò â òîïèêå íà Âàø âîïðîñ âíèìàòåëüíåé... ÎÊ?
Ñîáñòâåííèêîì è àäìèíèñòðàòîðîì äîìåíà ÌÅÃÀÎÏÒ ÿâëÿþòñÿ...
http://www.whois.com.ua/cgi-bin/domain_ ... ain=com.ua
Evdokimov A., Slinko str., 7/25, Ukraine ,Kharkiv - ñîáñòâåííèê
Vitaliy, Mogilny, 02140, Ukraine, Kiev, 1/4 Mishugi Str., 104 room - îòâåòñòâåííûé çà òåõïîòäåðæêó è àäìèíèñòðèðîâàíèå.
Ê ñîæåëåíèþ, ÿ íå óâåðåí, ÷òî ñóùåñòâóåò òàêîå þðèäè÷åñêîå ëèöî êàê "ÌÅÃÀÎÏÒ". Äóìàþ ýòî ñáîðèùå ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàíèìàþùèõñÿ ïðîäàæåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ îá óïëàòå åäèíîãî íàëîãà è êàêèõ-íèáóäü ìåæäóñîáîéíûõ äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè êîðïîðàòèâíûõ ïðàâ íà ÒÌ "ÌÅÃÀÎÏÒ" è äîãîâîðà î ïîñòàâêå "áûòòåõíèêè" ñ êàêîé-íèáóäü "ñåðîé" êîìïàíèåé.
Èùèòå äîêóìåíò íà îñíîâàíèè ÷åãî Âàì ïðîäàëè âèäåîêàìåðó, ñêàíèðóéòå åãî è âûêëàäûâàéòå ñþäà.
Ç.Û. Íó à åñëè Âàì âñå òàêè íå âåðèòñÿ â òî ÷òî Âàñ êèíóëè, òî âîçüìèòå áèëåò íà ïîåçä Ìàðèóïîëü-Õàðüêîâ, êîòîðûé õîäèò åæåäíåâíî, öåíà áèëåòà 42 ãðí, âìåñòå ñ ñïàëüíûì íàáîðîì, è óáåäèòåñü â òîì ìåñòå, êîòîðîå Âàì íàçûâàåòñÿ êàê îôèñ "ÌÅÃÀÎÏÒà" ã.Õàðüêîâ, ïð Ëåíèíà 38, îô(4,5), ÷òî Âàñ êèíóëè.  õóäøåì ñëó÷àå ïîòðàòèòå 84 ãðí. íà ïîåçä(â îáå ñòîðîíû) + 1,50 ãðí. íà ìåòðî(äî Íàó÷íîé è îáðàòíî íà þæ.âîêçàë) + 15 ãðí. íà ïîêóøàòü (ïàðó ïîðöèé øàóðìû è ìèíåðàëêà), íî ïîñìîòðèòå Õàðüêîâ. À åñëè ïîâåçåò è íàéäåòå êîãî-ëèáî â "ÌÅÃÀÎÏÒå" òî "ñìîæåòå" ïîãîâîðèòü î çàìåíå âèäåîêàìåðû...

san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение san » Ср ноя 08, 2006 6:02 am

При покупке видеокамеры вобще ничего небыло но пред этим покупал аккумуляторы и зарядное устройство дали гарантийный талон может нописать по ссылке письмо Поехать можно но я не думаю что будет какой небудь результат они найдут какую нибудь причину Письмо с уведомлением получили и ответили позвонили и сказали что получили документы которые высылал значит адрес точный.Может есть какой нибудь законный путь воздействовать или все простить и собирать на новую камеру и ли ждать пока отремонтируют в гарантийке есле вобще отремонтируют. Договор по аккумуляторам высылаю. Токойже договог был на флеш память .Перед этим покупал уних флеш память она сгорела деньги 500 гривен вернули через банк.

Лёва

Сообщение Лёва » Ср ноя 08, 2006 10:48 am

Âû ÷óäàê? Åñëè âàì íåîäíîêðàòíî ïîäñîâûâàëè ôóôëî, òî çà÷åì ñâÿçûâàëèñü??? Íà äåøåâèçíó ïîòÿíóëî? :?

san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение san » Чт ноя 09, 2006 5:18 am

Думал что порядочные люди реклама на ихнем сайте говорит что каждый клиент единственный и все в этом роде но клюнул на это дело по чему купил потому что такой модели даже в Донецкой об нет и когдо будет незнает никто если в гарантийке говорят где вы купили.И ,что тепер получаються все интернет магазины врут. Но ладно, главное уже не это, как найти выход из этой ситуации. Как подать в суд и где в Мариуполе или в Харькове нужен мне наверно толковый адвокат

Лёва

Сообщение Лёва » Чт ноя 09, 2006 1:00 pm

 ñóä ïîäàâàéòå â Ìàðèóïîëå, èáî äåíåã íå õâàòèò êàòàòüñÿ â Õàðüêîâ è îáðàòíî íà çàñåäàíèÿ ñóäà, à òî ÷òî çàñåäàíèé áóäåò ìíîãî è òàê ïîíÿòíî. Ñîñòàâèòü ïðàâèëüíî èñêîâîå çàÿâëåíèå è îïëàòèòü âñå íàäëåæàùèå ãîñ.ïîøëèíû Âàì ñìîæåò ïîìî÷ü ñåêðåòàðü ïî àäìèí/ãðàæäàíñêèì/óãîëîâíûì äåëàì. Ìîé ëè÷íûé îïûò, ìíîãîêðàòíî ïîäòâåðæäåííûé ñóäåáíûìè òÿæáàìè, ãîâîðèò ÷òî äåøåâëå è íà óðîâíå àäâîêàòà îôîðìèòü èñêîâîå ìîæåò ñåêðåòàðü ñóäà.
Äîñòàòî÷íî ïîäîéòè - ïîóëûáàòñÿ, ðàññêàçàòü ñâîþ ïðîáëåìó, è ïîïðîñèòü ïîìî÷ü çà âîçíàãðàæäåíèå, à åå äåëî îðãàíèçîâàòü ïîäõîä ê ñóäüå, îáúÿñíèòü ñèòóàöèþ è ïðîòîëêíóòü â ïó÷èíå èñêîâûõ çàÿâëåíèé Âàøå :)
(Ïðîñòèòå àäâîêàòû çà òàêóþ PR àêöèþ)

san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение san » Сб ноя 11, 2006 5:08 am

Спасибо понял но а на основном судебном процессе можно без адвоката или все таки нужен помоему запутанному делу

san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение san » Сб ноя 11, 2006 5:14 am

Спасибо понял но, а на основном судебном процессе можно без адвоката или все таки нужен помоему запутанному делу . И еще хочу спросить я обращался в суд где принимают документы узнать сподачей заявления они сказали по месту нахождения фирмы значит это просто отмазка значит не секретарь

Лёва

Сообщение Лёва » Пн ноя 13, 2006 11:10 am

:shock:
Ìåñòî ïîäà÷è èñêè îïðåäåëÿåòñÿ ïî îáùèì ïðàâèëàì ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
ò.å. â Âàøåì ñëó÷àå Âû ìîæåòå ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò.110 ÃÏÊ Óêðàèíû ïîäàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå è òðåáîâàòü ðàññìîòðåíèÿ Âàøåãî çàÿâëåíèÿ ñóäîì ïî ìåñòó âàøåãî ïðîæèâàíèÿ.
Ñòàòòÿ 110. ϳäñóäí³ñòü ñïðàâ çà âèáîðîì ïîçèâà÷à
5. Ïîçîâè ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â ìîæóòü ïðåä'ÿâëÿòèñÿ
òàêîæ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñïîæèâà÷à àáî çà ì³ñöåì çàïîä³ÿííÿ
øêîäè ÷è âèêîíàííÿ äîãîâîðó.Âî-ïåðâûõ, ïðîäàâåö äîëæåí...
Ñòàòòÿ 673 ÖÊ Óêðà¿íè. ßê³ñòü òîâàðó

1. Ïðîäàâåöü ïîâèíåí ïåðåäàòè ïîêóïöåâ³ òîâàð, ÿê³ñòü ÿêîãî
â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó óìîâ ùîäî
ÿêîñò³ òîâàðó ïðîäàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé ïåðåäàòè ïîêóïöåâ³ òîâàð,
ïðèäàòíèé äëÿ ìåòè, ç ÿêîþ òîâàð òàêîãî ðîäó çâè÷àéíî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ.

ßêùî ïðîäàâåöü ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó áóâ
ïîâ³äîìëåíèé ïîêóïöåì ïðî êîíêðåòíó ìåòó ïðèäáàííÿ òîâàðó,
ïðîäàâåöü ïîâèíåí ïåðåäàòè ïîêóïöåâ³ òîâàð, ïðèäàòíèé äëÿ
âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ìåòè.

3. Ó ðàç³ ïðîäàæó òîâàðó çà çðàçêîì òà (àáî) çà îïèñîì
ïðîäàâåöü ïîâèíåí ïåðåäàòè ïîêóïöåâ³ òîâàð, ÿêèé â³äïîâ³äຠçðàçêó
òà (àáî) îïèñó.

4. ßêùî çàêîíîì âñòàíîâëåíî âèìîãè ùîäî ÿêîñò³ òîâàðó,
ïðîäàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé ïåðåäàòè ïîêóïöåâ³ òîâàð, ÿêèé â³äïîâ³äàº
öèì âèìîãàì.

Ïðîäàâåöü ³ ïîêóïåöü ìîæóòü äîìîâèòèñÿ ïðî ïåðåäàííÿ òîâàðó
ï³äâèùåíî¿ ÿêîñò³ ïîð³âíÿíî ç âèìîãàìè, âñòàíîâëåíèìè çàêîíîì.

Ñòàòòÿ 675 ÖÊ Óêðà¿íè. Ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ òîâàðó

1. Òîâàð, ÿêèé ïðîäàâåöü ïåðåäຠàáî çîáîâ'ÿçàíèé ïåðåäàòè
ïîêóïöåâ³, ìຠâ³äïîâ³äàòè âèìîãàì ùîäî éîãî ÿêîñò³ â ìîìåíò éîãî
ïåðåäàííÿ ïîêóïöåâ³, ÿêùî ³íøèé ìîìåíò âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³
òîâàðó öèì âèìîãàì íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Äîãîâîðîì àáî çàêîíîì ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé ñòðîê,
ïðîòÿãîì ÿêîãî ïðîäàâåöü ãàðàíòóº ÿê³ñòü òîâàðó (ãàðàíò³éíèé
ñòðîê).

3. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³ òîâàðó ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ êîìïëåêòóþ÷³
âèðîáè, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì.

Âû èìååòå ïðàâî òðåáîâàòü...
Ñòàòòÿ 678 ÖÊ Óêðà¿íè. Ïðàâîâ³ íàñë³äêè ïåðåäàííÿ òîâàðó íåíàëåæíî¿
ÿêîñò³

1. Ïîêóïåöü, ÿêîìó ïåðåäàíèé òîâàð íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³, ìàº
ïðàâî, íåçàëåæíî â³ä ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ òîâàðó çà
ïðèçíà÷åííÿì, âèìàãàòè â³ä ïðîäàâöÿ çà ñâî¿ì âèáîðîì:

1) ïðîïîðö³éíîãî çìåíøåííÿ ö³íè;

2) áåçîïëàòíîãî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â òîâàðó â ðîçóìíèé ñòðîê;

3) â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â òîâàðó.

2. Ó ðàç³ ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã ùîäî ÿêîñò³ òîâàðó
(âèÿâëåííÿ íåäîë³ê³â, ÿê³ íå ìîæíà óñóíóòè, íåäîë³ê³â, óñóíåííÿ
ÿêèõ ïîâ'ÿçàíå ç íåïðîïîðö³éíèìè âèòðàòàìè àáî çàòðàòàìè ÷àñó,
íåäîë³ê³â, ÿê³ âèÿâèëèñÿ íåîäíîðàçîâî ÷è ç'ÿâèëèñÿ çíîâó ï³ñëÿ ¿õ
óñóíåííÿ) ïîêóïåöü ìຠïðàâî çà ñâî¿ì âèáîðîì:

1) â³äìîâèòèñÿ â³ä äîãîâîðó ³ âèìàãàòè ïîâåðíåííÿ ñïëà÷åíî¿
çà òîâàð ãðîøîâî¿ ñóìè;

2) âèìàãàòè çàì³íè òîâàðó.

3. ßêùî ïðîäàâåöü òîâàðó íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ íå º éîãî
âèãîòîâëþâà÷åì, âèìîãè ùîäî çàì³íè, áåçîïëàòíîãî óñóíåííÿ
íåäîë³ê³â òîâàðó ³ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ìîæóòü áóòè ïðåä'ÿâëåí³
äî ïðîäàâöÿ àáî âèãîòîâëþâà÷à òîâàðó.

4. Ïîëîæåííÿ ö³º¿ ñòàòò³ çàñòîñîâóþòüñÿ, ÿêùî ³íøå íå
âñòàíîâëåíî öèì Êîäåêñîì àáî ³íøèì çàêîíîì.

Ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè óñòàíîâëåíí...
Ñòàòòÿ 681 ÖÊ Óêðà¿íè. Ïîçîâíà äàâí³ñòü, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ äî âèìîã ó
çâ'ÿçêó ç íåäîë³êàìè ïðîäàíîãî òîâàðó

1. Äî âèìîã ó çâ'ÿçêó ç íåäîë³êàìè ïðîäàíîãî òîâàðó
çàñòîñîâóºòüñÿ ïîçîâíà äàâí³ñòü â îäèí ð³ê, ÿêà îá÷èñëþºòüñÿ â³ä
äíÿ âèÿâëåííÿ íåäîë³ê³â ó ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 680
öüîãî Êîäåêñó, à ÿêùî íà òîâàð âñòàíîâëåíî ãàðàíò³éíèé ñòðîê
(ñòðîê ïðèäàòíîñò³), - â³ä äíÿ âèÿâëåííÿ íåäîë³ê³â ó ìåæàõ
ãàðàíò³éíîãî ñòðîêó (ñòðîêó ïðèäàòíîñò³).

 ãëàâå 2 Ãðàæäàíñêî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Óêðàèíû Âû ñìîæåòå íàéòè îòâåòû íà âñå âîïðîñû êàñàþùèåñÿ ïðåäúÿâëåíèÿ èñêà è îòêðûòèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà...
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 6157265426 - Öèâ³ëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè
Åñëè Âàñ îòøèëà ñåêðåòàðü ñóäà, çíà÷èò âñå òàêè ïðèéäåòñÿ ïðèáåãíóòü ê óñëóãàì àäâîêàòà :( Íó íå çàõîòåëà ïîäðàáîòàòü, à ìîæåò Âû åé íå ïîíðàâèëèñü, ïî êðàéíåé ìåðå â Õàðüêîâå òàêîé íîìåð ñ ýêîíîìèåé íà óñëóãàõ àäâîêàòà åùå ïðîêàòûâàåò

san
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2006 7:00 am
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение san » Ср ноя 15, 2006 4:17 am

Посылал в управления по защите прав потребителей письмо в Харьков и вот что они прислали управление рассмотрело в соответствии с данными документами сервисный центр Нейтрон надав акт техничнои оценки В этом акте написано что отремонта я отказался и тут идет описание при каких случаях разрываеться договор купли- продажи при подтверждении основанием зкспертизы или сервисным центром обращаться к продавцу Камеру отдал в гарантийку 27сентября мне выдали Заказ- наряд и при получении камеры должен здать его и получить камеру 28 сентября я попросил акт технического состояния где указано что моей вины нет и предложили ремонт я сказал буду отправлять в Мегаопт позвонил туда они сказали ремонтируй на месте пресылка автолюксом будет нам стоить 300 гривен я камеру и не забирал очем свидетельствует наряд- заказ и потом мне говорят что Яценко согласен при наданни висновку про истотный недолик повернуты гроши что за ерунда я вобще не пойму или безграмотность в защите прав или меня облапошить хотят я отказался отремонта кто бы держал в гарантийной мастерской ведь на нее идет гарантия

Лёва

Сообщение Лёва » Ср ноя 15, 2006 10:10 am

SAN, ÿ ÷òî òî íå ïîéìó, Âû ÷üåìó ñîâåòó âíåìëåòå?
Åñëè Âû è äàëüøå áóäåòå òÿíóòü, òî ôëàã Âàì â ðóêè, ìîå ìíåíèå Âû çíàåòå îòíîñèòåëüíî ÌÅÃÀÎÏÒà.
Åñòü æåëàíèå ïðîâåðèòü îðãàíèçàöèþ íà âøèâîñòü? Åçæàéòå â Õàðüêîâ ñ çàêëþ÷åíèåì ãàðàíòèéíîé ìàñòåðñêîé è êàìåðîé. Îáìåíÿþò Âàì êàìåðó íà äðóãóþ, íó è ëàäóøêè, íå îáìåíÿþò, âêëþ÷èòå ñóììó ïîòðà÷åííóþ íà ïðîåçä è ïðîïèòàíèå â âîçìåùåíèå ïî èñêó.
È ìîé Âàì ñîâåò, õâàòèò ñïåøèòü â èçëîæåíèè ñâîèõ ìûñëåé è ïåðåæèâàíèé â èíåòå ;) ýòî æå íå òåëåôîí. Ïîïðîáóéòå ñàìè ïåðå÷èòàòü âñå ÷òî Âû íàïèñàëè... Ìîæåò òîãäà ïîéìåòå î ÷åì ÿ Âàì ãîâîðþ â êîòîðûé ðàç...


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей