ÊÏ "Õàðüêîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" è áîðüáà ñ íèì...

Все остальное, что не относится к вышеперечисленным отраслям права.
Ответить
Лёва

ÊÏ "Õàðüêîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" è áîðüáà ñ íèì...

Сообщение Лёва » Пн окт 23, 2006 6:14 pm

http://img234.imageshack.us/my.php?image=pic0021nm6.jpg

Äëÿ íà÷àëà âñåì ïðåäëàãàþ ïðî÷åñòü îáúÿâëåíèå ñ ïîäúåçäà ìîåãî äîìà, êîòîðîå ÿ óâèäåë ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
Ïðî÷èòàâ îáúÿâó è ïðèêèíóâ â óìå, ÷òî ìíå ðåàëüíî ïðîùå îòàïëèâàòü êâàðòèðó åëåêòðîîáîãðåâàòåëÿìè ÷åì ïëàòèòü îêîëî 400 ãðèâåí çà îòîïëåíèå, êîòîðîãî êàê ìíîãèå óæå çàìåòèëè ïðîñòî îòîïëåíèåì íàçâàòü íåëüçÿ, ðåøèë ñïðîñèòü...
- Êòî ëèáî îòêàçûâàëñÿ îò óñëóãè ÊÏ "Òåïëîâûå ñåòè ïî îòîïëåíèþ êâàðòèðû? Êàê ïðîèçâîäèòüñÿ îòêëþ÷åíèå îòîïëåíèÿ? Êàêîâà ïðîöåäóðà îôîðìëåíèÿ îòêàçà îò óñëóãè? ×åðåç ìîþ êâàðòèðó ïðîõîäÿò 4 ñòîÿêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ äîìà, äàæå åñëè ñðåæóò áàòàðåè, âñå ðàâíî ãðåòü áóäóò òðóáû, îïëàòà áóäåò âçûìàòüñÿ?
Âàøå ÈÌÕÎ ïî ïîâîäó íîâûõ òàðèôîâ è ñòàðîãî êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã? (òîëüêî ïðîñüáà áåç ïîïñû è ôëóäà, à ðåàëüíûå âàðèàíòû áîðüáû) :!:
Последний раз редактировалось Лёва Вт ноя 14, 2006 7:12 pm, всего редактировалось 2 раза.

Артем

Сообщение Артем » Вт окт 24, 2006 3:54 pm

Меня неоднократно посещала мысль отказатся от их услуг. Насколько я знаю, выгодней самому отапливать квартиру. Но как-то не доходили руки найти\составить весь процесуальный порядок действий. Если не изменяет память - было какое-то решение по поводу запрета на самостоятельное отопление.
Можно попробовать совместно найти выход из этого положения.

Лёва

Сообщение Лёва » Ср окт 25, 2006 9:33 am

Î! Ó ìåíÿ íà ïðèìåòå äàæå æåðòâà åñòü - ôèëèàë ÊÏ "ÕÒÑ" Ëåíèíñêîãî ðàéîíà, íà÷àëüíèê íåêòî Áðûëåâ Â.Â. (Ïîëòàâñêèé øëÿõ 152-á)
ß åãî â îáîðîò âçÿë, çàñòàâèë êîíòðîëåðà âûñûëàòü íà àäðåñ äëÿ ôèêñàöèè òåìïåðàòóðû. Íî êàê îêàçàëîñü íà êàæäîãî øóñòðîãî óæå åñòü ñâîé õ...é :( Êîíòðîëåð çàìåðÿåò òåìïåðàòóðó â ïîìåùåíèè, à íå òåïëîíîñèòåëÿ. Ëþäè íå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü ìåðçíóòü êðóãëûå ñóòêè è ïîýòîìó ïðîèçâîäÿò îáîãðåâ ýëåêòðè÷åñêèìè ïðèáîðàìè, òàê ÷òî íà ïåðåðàñ÷åò èì íàäåÿòüñÿ íå÷åãî. Äðóãîé âàðèàíò, åñòü ñâèäåòåëü òîãî ÷òî ñòîÿêè îòîïëåíèÿ â êâàðòèðå áûëè ëåäÿíûå, ò.å. åñòü êîãî âûçâàòü â ñóä êàê îòâåò÷èêà è êàê ñâèäåòåëÿ ñî ñòîðîíû îòâåò÷èêà. Íå õâàòàåò òîëüêî ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî òåìïåðàòóðå òåïëîíîñèòåëÿ... Âîò â íåì ó ìåíÿ è çàãâîçäêà :?
Êî âñåìó åñòü ñâèäåòåëü ó÷àñòêîâûé âðà÷ü, ãîòîâûé äàòü ïîêàçàíèÿ, ÷òî ñ ìîìåíòà íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà (õîëîäîâ) îáîñòðèëèñü ÎÐÇ ó æèëüöîâ äîìà. Ò.å. çàòðàòû íà ëåêàðñòâà â ïåðñïåêòèâå ìîæíî áóäåò âîçìèñòèòü çà ñ÷åò ÊÏ "ÕÒÑ".
Ìîæåò êòî çíàåò ýêñïåðòà êîòîðûé çà îïëàòó ìîæåò äàòü çàêëþ÷åíèå? Ñòîèìîñòü çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû âñå ðàâíî ñ ÊÏ "ÕÒÑ" ñíèìó â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî óùåðáà. Ðàñ÷åò ñ ýêñïåðòîì äîëæåí áûòü ïî êâèòàíöèè èëè ýêñïåðò äîëæåí áûòü íåçàâèñèìûì ïðèãëàøåííûì ñïåöèàëèñòîì. :?:
Последний раз редактировалось Лёва Чт окт 26, 2006 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Чт окт 26, 2006 8:49 am

Íàø¸ë èíòåðåñíûé äèàëîã ïî ïîâîäó îòêëþ÷åíèÿ òåïëà â êâàðòèðå.
http://forum.media-objektiv.com/read.ph ... 87,page=41
âêðàòöå...
Ñàìîâ³ëüíå â³äêëþ÷åííÿ â³ä ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çàáîðîíÿºòüñÿ.
...skip...

27. Âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç â³äêëþ÷åííÿì â³ä ìåðåæ
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè,
â³äøêîäîâóþòüñÿ ñïîæèâà÷åì â³äïîâ³äíî äî êàëüêóëÿö³¿, ñêëàäåíî¿
âèêîíàâöåì.

Åñëè ïîáèòü òàêóþ îðãàíèçàöèþ êàê ÊÏ "ÕÒÑ" ÷åðåç îáùåñòâî çàùèòû ïîòðåáèòåëåé?
Ïåðñïåêòèâà åñòü, ïðè÷åì ñóëÿùàÿ ìíîãî ðàáîòû è âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü îò "îáèæåííûõ" ïîòðåáèòåëåé êîìïåíñàöèè çà ñâîè òðóäû (ÈÌÕÎ)...

Òîëüêî ÷òî ïðîñìîòðåë òèïîâîé äîãîâîð "Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã öåíòðàëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ è ïîñòàâêè ãîðÿ÷åé âîäû"
Òàì åñòü òàêîèå ïóíêòû:
Âèêîíàâåöü ìຠïðàâî...
ï. 18 àáç.2 Äîãîâîðà
- Âíîñèòè çà ïîãîäæåííÿì ³ç ñïîæåâà÷åì çì³íè ó äîãîâ³ð, ùî âïëèâàþòü íà ðîçì³ð ïëàòè çà ïîñëóãè;
Âèêîíàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé...
ï.19 àáç.2 Äîãîâîðà
- íàäàâàòè ñïîæèâà÷åâ³ â óñòàíîâëåííîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåë³ê ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòü, çàãàëüíó ñóìó ì³ñÿ÷íîãî ïëàòåæó, ñòðóêòóðó òàðèô³â, íîðìàòèâ³â (íîðì) ñïîæèâàííÿ, ðåæèìó íàäàííÿ ïîñëóã, ¿õ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³;
Ïîðà äóìàþ çàíÿòüñÿ èñòðåáîâàíèåì èíôîðìàöèè îò ÊÏ "ÕÒÑ" î ñòðóêòóðå òàðèôîâ, èõ ñòîèìîñòè è çàòðàòàõ ãàçà íà îòäåëüíóþ êîòåëüíþ çà êàæäûé ïðîìåæóòîê îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
Êñòàòè, Äîãîâîð äåéñòâóåò â òå÷åíèè 1 ãîäà, è àâòîìàòè÷åñêè ïðîëîíãèðóåòüñÿ, òàê ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü íå ïëàòèòü ïî íîâûì òàðèôàì òåì, êòî çàêëþ÷èë (ïåðåçàêëþ÷èë) Äîãîâîð â ýòîì ãîäó.
Ïðè÷åì â òèïîâîì Äîãîâîðå óêàçàí ñòàðûé òàðèô - 0,99 ãðí/ì2.
Îäèí òàêîé ÿ ñåãîäíÿ óæå ïåðåçàêëþ÷èë ;)


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость