Исполнительное производство

Все остальное, что не относится к вышеперечисленным отраслям права.
Ответить
Евгения
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2006 9:51 am
Откуда: г.Киев

Исполнительное производство

Сообщение Евгения » Пт июн 22, 2007 2:54 pm

Ув.юристы! Обманным путем начислен долг – 14000 грн. Оспорить в суде его не удалось (коррупция беспредельна). Должник живет в гос. квартире, ответственным квартиросъемщиком которой является его отец. Еще там живет сестра должника (де-факто квартира является комунальной, в комнате сестры стоит замок и хозяйство ведется раздельно). Исполнители обещают прийти, взломать все замки и описать все находящееся в доме исущество. Как можно остановить подобный беспредел? Тем более, что должник работает (правда зарплата – 500 грн. и на иждивении несовершеннолетний ребенок) и не отказывается выплачивать долг отчислением 25% от зарплаты. Есть ли возможность решить данную проблему мирным путем, без взлома? Спасибо.
Последний раз редактировалось Евгения Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî

Сообщение Лёва » Пт июн 22, 2007 3:31 pm

Åâãåíèÿ писал(а):Åñòü ëè âîçìîæíîñòü ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó ìèðíûì ïóòåì, áåç âçëîìà? Ñïàñèáî.
Ïîäàâàéòå çàÿâó "ïðî â³äñòðî÷êó (ðîçñòðî÷êó) âèêîíàííÿ ð³øåííÿ"
Äî ______________________ ðàéîííîãî
(ì³ñüêîãî) ñóäó _____________________
___________________________________
(ï. ³. á.,
___________________________________
àäðåñà çàÿâíèêà)

ÇÀßÂÀ
ïðî â³äñòðî÷êó (ðîçñòðî÷êó) âèêîíàííÿ ð³øåííÿ

Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ _________________________ ðàéîííîãî (ì³ñüêîãî) ñóäó ___________ â³ä "___"______________ ____ ð. ÿ çîáîâ'ÿçàíèé
_______________________________________________________________________
(âêàçàòè ñóòü ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ)
 öåé ÷àñ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó äëÿ ìåíå óñêëàäíþºòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç
_______________________________________________________________________
(âêàçàòè îáñòàâèíè, ÷åðåç ÿê³ óñêëàäíþºòüñÿ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ: õâîðîáà, â³äñóòí³ñòü ïðèñóäæåíîãî ìàéíà â íàòóð³, ñòèõ³éíå ëèõî ³ ò. ³í.) òà ïîäàòè äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî)
Çã³äíî ç ñò. 366 ÖÏÊ Óêðà¿íè

ÏÐÎØÓ:
³äñòðî÷èòè (ðîçñòðî÷èòè) âèêîíàííÿ ð³øåííÿ (çì³íèòè ñïîñ³á âèêîíàííÿ ð³øåííÿ) ïðî ____________________________________________________________
(ïðåäìåò ñòÿãíåííÿ)
Äîäàòîê: Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ óòðóäíþþòü âèêîíàííÿ ð³øåííÿ (äîâ³äêà ë³êóâàëüíî¿ óñòàíîâè òîùî).

ϳäïèñ
Äàòà
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Евгения
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср авг 23, 2006 9:51 am
Откуда: г.Киев

Исполнительное производство

Сообщение Евгения » Пт июл 06, 2007 8:33 am

Добрый день! Ситуация получила неожиданный оборот. На очередную встречу с исполнителями должник принес справку о доходах в размере 650 грн. Исполнители спросили не собирается ли он увольняться? А потом предложили вариант развития событий: "фиктивно" уволиться, а ИС сделает запрос в налоговую и после подтверждения, что должник нигде не работает, имущества не имеет исполнительное производство будет прекращено и долг платить не нужно. Действительно ли это так? Какие последствия для должника будет иметь такой ход событий? Не усугубит ли это его положение? Спасибо.
Последний раз редактировалось Евгения Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Re: Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî

Сообщение Лёва » Вт июл 10, 2007 7:25 pm

Åâãåíèÿ писал(а):Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî òàê? Êàêèå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ äîëæíèêà áóäåò èìåòü òàêîé õîä ñîáûòèé? Íå óñóãóáèò ëè ýòî åãî ïîëîæåíèå?
Âàðèàíò äåéñòâèòåëüíî ïðèåìëåì, åñëè èñïîëíèòåëè ãîòîâû çà íåãî âçÿòüñÿ...
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.


Аватара пользователя
cliviy
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 9:41 pm
Откуда: пгт Новая Водолага
Контактная информация:

Сообщение cliviy » Вс июл 22, 2007 10:10 pm

У меня такой вопрос:
Приходит Судебный приказ в котором на основании подачи Теплосети, я должен за отопление 2,5 тыс.грн.Долг на основании заявления Теплосети.
У меня с Теплосетью вообще нет никакого договора.Оплачиваю на основании выписаной книжке которая осталась от предыидущего владельца.Только Теплосеть написала мою фамилию.
И теперь такой долг, что Теплосеть с первого июля 2006 года авеличила расценки.Конкретно я должен был платить 248 грн. вместо 96.
Я предоставил судье, который меня вызывал и который писал Приказ, требуемые документы.
Намедни получаю письмо, отправленое исполнительной службой 20.07.2007 года, что я в срок до 20.07.2007 года должен добровольно уплатить долг, согласно судебного Приказа.
Я знаю что долг, как и 140 остальным квартиросъёмщикам нашего дома начислен Теплосеть не правильно.
Как быть?
Последний раз редактировалось cliviy Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Пн июл 23, 2007 12:28 am

cliviy писал(а):ß ïðåäîñòàâèë ñóäüå, êîòîðûé ìåíÿ âûçûâàë è êîòîðûé ïèñàë Ïðèêàç, òðåáóåìûå äîêóìåíòû.
...
ß çíàþ ÷òî äîëã, êàê è 140 îñòàëüíûì êâàðòèðîñú¸ìùèêàì íàøåãî äîìà íà÷èñëåí Òåïëîñåòü íå ïðàâèëüíî.
Âñòðå÷íûå âîïðîñû:
Êàêèå òðåáóåìûå äîêóìåíòû Âû ïðåäîñòàâèëè ñóäüå ðàññìàòðèâàþùåìó èñêîâîå çàÿâëåíèå ÕÒÑ?
À îòêóäà Âû çíàåòå î íåïðàâèëüíîì íà÷èñëåíèè?
Ïî÷åìó åñëè çíàëè î îøèáêå â íà÷èñëåíèè äîëãà, íå óâåäîìèëè îá ýòîì ñóäüþ îôèöèàëüíî, ïîäàâ âîçðàæåíèå ïðîòèâ èñêà ÕÒÑ?
Ïî îñòàëüíûì 140 æèòåëÿì âàøåãî äîìà òîæå èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî îòêðûëè ïî âçûñêàíèþ äîëãà â ïîëüçó ÕÒÑ?
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
cliviy
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 9:41 pm
Откуда: пгт Новая Водолага
Контактная информация:

Сообщение cliviy » Пн июл 23, 2007 7:47 am

Я предоставил документы:
книжку оплаты и квитанции оплаты.Больше у меня никаких документов нет.
Судья ссылается на документы, представленые Теплосетью а именно:
Несуществующий какой то договор, между мной и Теплосетью.
По словам судьи он даже его не видел а я тем более.
При этом я не присутствовал ни на одном рассмотрении вопроса в суде.Не рассмотрев моего заявления суд вынес такое решение.
И новые введеные тарифы.
По вопросу величины начислений:
с 01 июня 2006 года были увеличины тарифы в 2,6 раза Теплосетью и сразу (с 01.06 введены в действие).
В КП Харьковские тепловые сети новыё тариф начал дествовать с отопительного сезона (с 01.10.2006 г.)
Т.е. я должен с 01.06.2006 года платить по повышеным тарифам.
Для уточнения:это Нововодолажский район.
Последний раз редактировалось cliviy Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Пн июл 23, 2007 11:22 am

cliviy писал(а):ß ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòû:
êíèæêó îïëàòû è êâèòàíöèè îïëàòû.Áîëüøå ó ìåíÿ íèêàêèõ äîêóìåíòîâ íåò.
Ñóäüÿ ññûëàåòñÿ íà äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåíûå Òåïëîñåòüþ à èìåííî:
Íåñóùåñòâóþùèé êàêîé òî äîãîâîð, ìåæäó ìíîé è Òåïëîñåòüþ.
Ïî ñëîâàì ñóäüè îí äàæå åãî íå âèäåë à ÿ òåì áîëåå.
Ïðè ýòîì ÿ íå ïðèñóòñòâîâàë íè íà îäíîì ðàññìîòðåíèè âîïðîñà â ñóäå.Íå ðàññìîòðåâ ìîåãî çàÿâëåíèÿ ñóä âûíåñ òàêîå ðåøåíèå.
Åñëè ñðîê àïïåëÿöèîííîãî îáæàëîâàíèÿ óæå óïóùåí, òî ïèøèòå êîëëåêòèâíîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðîêóðîðà ðàéîíà î íàðóøåíèÿõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà è ïðèíÿòèè íåîáîñíîâàííîãî ðåøåíèÿ.
Åñëè íå îøèáàþñü, ÷òî òî ïîäîáíîå áûëî óæå íà ñàéòå, íî òîëüêî ê Õàðüêîâãîðãàçó...
Çàãîëîâîê ñîîáùåíèÿ: Ïðîáëåìà ñ ÊÏ ÕÒÑ
Çàãîëîâîê ñîîáùåíèÿ: Èñê ÇÀÎ "Õàðüêîâãîðãàç" î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè
cliviy писал(а):Äëÿ óòî÷íåíèÿ:ýòî Íîâîâîäîëàæñêèé ðàéîí.
Íå çíàë ÷òî Í.Âîäîëàãó ÊÏ "ÕÒÑ" òîæå îáñëóæèâàåò...
Ñóòü îòçûâà íà èñê èëè ïðîòåñòà íà íåîáîñíîâàííî ïðèíÿòîå ðåøåíèå ñóäîì..
ÇÀÏÅÐÅ×ÅÍÍß ÏÐÎÒÈ ÏÎÇÎÂÓ

19 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ïî ãàçîïîñòà÷àííþ òà ãàçèô³êàö³¿ «Õàðê³âì³ñüêãàç» Î.². Ò³òîâ çâåðíóâñÿ äî ì³ñöåâîãî ñóäó Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Õàðê³â ç ïîçîâîì äî íàñ ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüêãàç» çàáîðãîâàíîñò³ çà ïåð³îä ç 1998 ïî 01.01.2004 ðîêó ó ñóì³ 2889,76ãðí, òà çà ïåð³îä ç 01.01.2004 ïî 01.01.2007 ðîêó ó ñóì³ 1140,53 ãðí, à òàêîæ ñóäîâèõ âèòðàò.
Ââàæàþ éîãî âèìîãè íåîá´ðóíòîâàíèìè ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
Ïî-ïåðøå, íàäàíèé ñóäó ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüêãàç» ðîçðàõóíîê íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòè çà ïîñëóãè ãàçîïîñòà÷àííÿ çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãðèáîºäîâà, áóä.5 À, êâ.9 ïðîâàäèâñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Äîãîâîðîì ïðî ïîñòàâêó ãàçó ¹1008024193 ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó 99/131/137. Îäíàê êîﳿ çãàäàíîãî Äîãîâîðó íå áóëî íàäàíî äî ïîçîâíî¿ çàÿâè ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüãàç». Ïî-äðóãå, ïîçîâíà çàÿâà ì³ñòèòü âèìîãè, ñòðîê âèòðåáóâàííÿ ÿêèõ, çã³äíî ñò.ñò. 256, 257, 258, 267 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñïëèíóâ â çâ’ÿçêó ç³ ñïëèâîì ïîçîâíî¿ äàâíîñò³.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî é ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ñò.128, ï. 1, 4 ÷. 6 ñò.130, ñò.131 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 256, 257, 258, 267 ÖÊ Óêðà¿íè.

ïðîøó:

1. ³äìîâèòè ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüêãàç» ó ïîçîâ³ äî íàñ ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüêãàç» çàáîðãîâàíîñò³ çà ïåð³îä ç 1998 ïî 01.01.2004 ðîêó ó ñóì³ 2889,76ãðí.
2. ϳä ÷àñ ïîïåðåäíüîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüêãàç» äîêàç³â ñòîñîâíî íàðàõóâàííÿ ñóìè ïîçîâíèõ âèìîã çà ïåð³îä ç 01.01.2004 ðîêó ïî 01.01.2007 ðîêó.
3. ϳä ÷àñ ïîïåðåäíüîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ ÂÀÒ «Õàðê³âì³ñüêãàç» Äîãîâîðó ïðî ïîñòàâêó ãàçó ¹1008024193, çã³äíî ÿêîãî ïðîâîäèâñÿ ðîçðàõóíîê ñóì ïîçîâíèõ âèìîã.

Äîäàòîê:

1. Êîï³ÿ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè ïîçîâó (íà îäíîìó àðêóø³) – 2 øò.

30.03.2007ð. ________________Ñóòóë³íà À.Â.
________________Ñóòóë³í Â.Ë.
________________Ãîë³êîâà Ë.Ë.
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
cliviy
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 9:41 pm
Откуда: пгт Новая Водолага
Контактная информация:

Сообщение cliviy » Пн июл 23, 2007 2:40 pm

Спасибо за ответ!
Буду готовить такие бумаги.Но жалобу прокурору уже написал больше месяца назад и зарегистрировал в приёмной, лично.Есть подпись и регистрация.Но в ответ на все обращение к судье и прокурору я получил письмо от Исполнительной службы, которые пишут, отправив письмо (простое) 20.07.2000 г. что 20 июля я должен в 10-00 отчитатся о добровольном возмещении долга.
И я как законопослужный гражданин Украины сейчас на распутье:
молчать и не подавать виду на эти письма или писать тому, кто отреагирует хоть как то, подав весточку что мой глас слышат.Ну вот почему я пишу.
Предполагать что такие начисления в таком виде пропущены безапеляционно ч-з судебный Приказ и требования к безоговорочной оплате безссмысленно.Такие Приказы без какого либо разбирательства идут сразу в Исполнительную.А те в свою очередь строго выполняют решение самого гуманноги в мире Украинского суда.
А прокурор воще типа не при чём.
Вот так.И куда что делать - вот вопрос.
Последний раз редактировалось cliviy Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Лёва

Сообщение Лёва » Пн июл 23, 2007 5:24 pm

cliviy писал(а):Áóäó ãîòîâèòü òàêèå áóìàãè.Íî æàëîáó ïðîêóðîðó óæå íàïèñàë áîëüøå ìåñÿöà íàçàä è çàðåãèñòðèðîâàë â ïðè¸ìíîé, ëè÷íî.Åñòü ïîäïèñü è ðåãèñòðàöèÿ.Íî â îòâåò íà âñå îáðàùåíèå ê ñóäüå è ïðîêóðîðó ÿ ïîëó÷èë ïèñüìî îò Èñïîëíèòåëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå ïèøóò, îòïðàâèâ ïèñüìî (ïðîñòîå) 20.07.2000 ã. ÷òî 20 èþëÿ ÿ äîëæåí â 10-00 îò÷èòàòñÿ î äîáðîâîëüíîì âîçìåùåíèè äîëãà.
È ÿ êàê çàêîíîïîñëóæíûé ãðàæäàíèí Óêðàèíû ñåé÷àñ íà ðàñïóòüå:
ìîë÷àòü è íå ïîäàâàòü âèäó íà ýòè ïèñüìà èëè ïèñàòü òîìó, êòî îòðåàãèðóåò õîòü êàê òî, ïîäàâ âåñòî÷êó ÷òî ìîé ãëàñ ñëûøàò.Íó âîò ïî÷åìó ÿ ïèøó...
À ïðîêóðîð âîùå òèïà íå ïðè ÷¸ì.
Âîò òàê.È êóäà ÷òî äåëàòü - âîò âîïðîñ.
Åñëè åñòü êîïèÿ çàÿâëåíèÿ ïðîêóðîðó ñ îòìåòêîé ïðîêóðàòóðû è áåç îòâåòà â ìåñÿ÷íûé ñðîê, òî ïèøèòå â ïðîêóðàòóðó îáëàñòè íà íåïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî âàøåìó çàÿâëåíèþ ïðîêóðîðîì ðàéîíà è î íàðóøåíèè èñïîëíèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Èñïîëíèòåëüíîé ñëóæáîé ðàéîíà (îòíîñèòåëüíî äàòû óâåäîìëåíèÿ î îòêðûòèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðåäëîæåíèÿ äîáðîâîëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ýòîé æå äàòîé), êîïèþ çàÿâëåíèÿ îá îïðîòåñòîâàíèè ïðîêóðàòóðîé íåîáîñíîâàííîãî ðåøåíèÿ ñóäà íàïðàâüòå èñïîëíèòåëüíîé ñëóæáå, ÷òî áû çíàëè, ÷òî íå âñå òàê ïðîñòî.
Íà èñïîëíèòåëåé äóìàþ ìîæíî ïîëîæèòü ïîêà ÷òî, òàê êàê íèêòî íè çà êåì åùå ãîíÿòüñÿ íå íà÷èíàë ïî èñêàì òåïëîñåòåé. Ìîæåò ïîñëå âûáîðîâ è àêòèâèçèðóþò ýòó ðàáîòó, íî äî âûáîðîâ íå äóìàþ ÷òî ïîñìåþò ïîðòèòü ðåéòèíã ðóêîâîäñòâó.
http://www.goldenpages.ua/details/18494/ писал(а):ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
61050, ã.Õàðüêîâ, óë. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 4
Последний раз редактировалось Лёва Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
cliviy
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 9:41 pm
Откуда: пгт Новая Водолага
Контактная информация:

Сообщение cliviy » Пн июл 23, 2007 6:27 pm

Спасибо за ответ!
После получения такого типа сообщений и жить хочется и кажется что и на улице не так жарко.А то у меня после таких судебно-профилактических мер начала вкрадыватся мысль:может сдатся?
А копии документов у меня есть с мокрой регистрацией.
Я постараюсь рушить себя с упаденческого настроения.
Спасибо за большую помощь и надеюсь что с Вашей поддержкой победим этого ненасытного врага - Теплосеть!
Последний раз редактировалось cliviy Пт июл 31, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.

selena
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 08, 2008 9:06 am

тарифы за газ

Сообщение selena » Пт авг 08, 2008 9:15 am

здравствуйте,я живу в частном секторе ,ко мне пришел счет за газ,которого я совсем не ожидала,где пересчитывают тарифы и куда можно обратиться?тариф возрос в три раза,что делать,посоветуйте.заранее спасибо,елена.


Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость